Rhaglen a Phenderfyniadau

Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithwir ar Zoom, Pwyllgor Gwaith - Dydd Mawrth, 19eg Gorffennaf, 2022 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithwir ar Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion Brys Ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu ei Swyddog Apwyntiedig

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 485 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 28 Mehefin 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 28 Mehefin, 2022 fel rhai cywir.

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 371 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Demcrataidd Dros Dro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi ei diweddaru am y cyfnod Awst 2022 i Fawrth 2023, fel y’i cyflwynwyd.

 

5.

Cyfrifon Drafft 2021/22 a defnydd o'r Balansau ac Arian wrth Gefn pdf eicon PDF 731 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

·         Nodi’r prif ddatganiadau ariannol drafft (heb eu harchwilio) ar gyfer 2021/22. (Cyhoeddir y Datganiad Cyfrifon llawn ar gyfer 2021/22 ar https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Cyngor/Cyllideb-y-Cyngor/Datganiad-or-cyfrifon.aspx).

·         Nodi’r sefyllfa o ran y balansau cyffredinol, sef £12.050m, a chymeradwyo creu’r cronfeydd wrth gefn clustnodedig newydd a nodir yn Nhabl 4 yr adroddiad, a ddaw i gyfanswm o £9.371m.

·         Nodi Atodiad 4 a chymeradwyo’r balans o £23.181m fel cyfanswm y cronfeydd wrth gefn clustnodedig ar gyfer 2021/22 (£14.079m yn 2020/21). Mae hyn £9.102m yn uwch na 2020/21 ac mae’n cynnwys £9.371m o gronfeydd wrth gefn newydd, fel yr argymhellir uchod, a newid o £0.269m yn y cronfeydd wrth gefn presennol (er bod hyn yn cynnwys symiau sydd wedi cynyddu a gostwng, sydd bron yn gwneud yn iawn am ei gilydd, yn y cronfeydd wrth gefn presennol).

·         Nodi’r sefyllfa o ran balansau ysgolion, sef £7.827m.

·         Nodi balans y CRT o £12.333m.

·         Cymeradwyo’r cynnydd o £0.261m yng Nghronfeydd wrth Gefn Gwasanaethau i £1.625m, yn unol â Pholisi Cronfeydd wrth Gefn Gwasanaethau 2019/20 ac fel y nodir yn Atodiad 1, Tabl 3 yn yr adroddiad.

 

6.

Ffioedd Cartrefi Preswyl a Nyrsio 2022/23 pdf eicon PDF 418 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

·      Cymeradwyo’r cynnydd yn y ffioedd ar gyfer gofal preswyl a nyrsio, fel y nodir isod:

Preswyl 

£636.80 (Ffi Wreiddiol 2022/23)

£643.78 (Ffi Arfaethedig 2022/23)

£6.98 (Cynnydd o gymharu â Ffi Wreiddiol 2022/23)

 

Preswyl - Henoed bregus eu meddwl (EMI) 

£707.17 (Ffi Wreiddiol 2022/23)

£772.29 (Ffi Arfaethedig 2022/23)

£65.12 (Cynnydd o gymharu â ffi wreiddiol 2022/23)

 

Nyrsio             

£703.79* (Ffi Wreiddiol 2022/23)

£752.26* (Ffi Arfaethedig 2022/23)

£48.47 (Cynnydd o gymharu â ffi wreiddiol 2022/23)

 

     Nyrsio – Henoed bregus eu meddwl (EMI)   

£800.88* (Ffi Wreiddiol 2022/23)                          

£896.19* (Ffi Arfaethedig 2022/23)

£95.31 (Cynnydd o gymharu â ffi wreiddiol 2022/23)

      (*nid yw’n cynnwys cyfraniad iechyd tuag at ofal Nyrsio, sef £179.97 ar hyn o bryd)

 

·     Bod y newid yn y ffioedd yn dod yn weithredol o’r wythnos yn dechrau 17 Gorffennaf, 2022 er mwyn caniatáu amser i hysbysu cleientiaid a chartrefi am y newid a sicrhau fod y newid yn cyd-fynd â’r patrwm anfonebu.

 

7.

Dyfodol yr Uned Cynllunio Polisi ar y Cyd (Ynys Môn a Gwynedd) pdf eicon PDF 400 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Bod y cytundeb cydweithio cyfredol ar gyfer darparu’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn cael ei ymestyn hyd at 31 Mawrth 2023.

·         Bod y cytundeb cydweithio, ac felly’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd a’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd, yn dod i ben ar 31 Mawrth 2023 a bod cytundeb mewn egwyddor i sefydlu Tîm Polisi Cynllunio newydd ar gyfer ardal awdurdod cynllunio Ynys Môn.

·         Bod y Gwasanaeth Polisi Cynllunio newydd yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer ardal awdurdod cynllunio Ynys Môn.

·         Bod trefniadau ar gyfer cefnogi a gwneud penderfyniadau ar y broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd a materion polisi cynllunio perthnasol yn cael eu cyflwyno ar gyfer ardal awdurdod cynllunio Ynys Môn.

·         Bod hawl yn cael ei ddirprwyo i’r Pennaeth Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd i gytuno ar drefniadau cydweithio gyda Gwynedd, mewn ymgynghoriad â’r Prif Weithredwr a’r Aelod Portffolio, er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn parhau i gwrdd â’r gofynion statudol (ac unrhyw waith cysylltiedig) sy’n angenrheidiol ar gyfer monitro’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.

 

8.

Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU pdf eicon PDF 352 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Cymeradwyo datblygu’r rhaglen Cronfa Ffyniant Gyffredin ymhellach ar Ynys Môn, ac yn rhanbarthol, trwy fewnbwn swyddogion ac yn unol â’r egwyddorion a nodir yn yr adroddiad.

·         Dirprwyo awdurdod i’r Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd a’r Aelod Portffolio i ddatblygu a chyflwyno blaenoriaethau Ynys Môn i’w cynnwys yn y Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol er mwyn gallu hawlio cyllid y rhaglen.

·         Cefnogi’r cynnig i ofyn i Gyngor Gwynedd weithredu fel corff arweiniol i gyflwyno’r Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol i Lywodraeth y DU ac arwain y gwaith o wireddu’r rhaglen wedi hynny.

·         Dirprwyo awdurdod i’r Aelodau Portffolio ar gyfer Datblygu Economaidd a Chyllid, mewn ymgynghoriad â’r Tîm Arweinyddiaeth, i gymeradwyo blaenoriaethau gwariant Cronfa Ffyniant Gyffredin y Cyngor ar gyfer 2022/23.

 

9.

Hunan Asesiad Corfforaethol 2022 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Derbyn yr Asesiad a’r rhaglen wella gysylltiedig fel dogfen ddrafft sy’n cydnabod ac yn cyfathrebu sefyllfa bresennol y Cyngor Sir.

·         Gwahodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i gyflwyno sylwadau ychwanegol yn ei gyfarfod ar 26 Gorffennaf 2022, a

·         Gwahodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i gyflwyno’r Asesiad i’r Cyngor Sir ar 13 Medi 2022.

·         Bod y Pwyllgor Gwaith yn derbyn adroddiadau diweddaru chwarterol ar gynnydd yn erbyn y meysydd gwella a nodwyd.

 

10.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 218 KB

Ystyried mabwysiadu’r isod:-

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

Dogfennau ychwanegol:

11.

Datblygiad i gynyddu capasiti Ysgol y Graig drwy adeiladu bloc Cyfnod Sylfaen newydd, gydag Uned Gofal ar safle’r ysgol estyngiedig

Cyflwyno adroddiad gan y Dirprwy Brif Weithredwr.

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Cynyddu buddsoddiad y Cyngor tuag at ymestyn Ysgol y Graig yn unol ag argymhelliad yr adroddiad.

·         Ariannu 35% o gost adeiladu uned ofal ar safle Ysgol y Graig gyda chapasiti ar gyfer 50 o blant fel yr argymhellir yn yr adroddiad. Byddai hyn yn amodol ar ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i gyllido’r 65% sy’n weddill.

·         Dirprwyo cyfrifoldeb i’r Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc ac i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/ Swyddog Adran 151 i benderfynu, mewn ymgynghoriad â’r Aelodau Portffolio ar gyfer Addysg, Cyllid, a Phlant a Phobl Ifanc, a yw’r Cyngor yn dymuno rhedeg neu gomisiynu’r uned ofal, yn ddibynnol ar ba opsiwn sy’n cynnig y gwerth gorau am arian.

·         Gyda chytundeb ymlaen llaw gan Gadeirydd y Cyngor, eithrio hawl y Pwyllgor Sgriwtini i alw’r penderfyniad hwn i mewn. Byddai oedi’r penderfyniad er mwyn caniatáu ar gyfer cyfnod galw i mewn gan y Pwyllgor Sgriwtini yn niweidio budd y Cyngor/cyhoedd gan fod rhaid penodi contractwr erbyn 27 Gorffennaf 2022 i sicrhau fod pris y tendr yn sefyll.