Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Arbennig, Pwyllgor Grantiau Cyffredinol
Dydd Iau, 13eg Hydref, 2016 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Datganodd Mr. T. Ll. Hughes fuddiant personol mewn perthynas â chais 02 (Clwb Pêl-droed Holyhead Hotspurs) a ni chymerodd ran yn ystod y drafodaeth ar yr eitem.

 

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 59 KB

Cyflwyno cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 13 Gorffennaf, 2016.

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf, 2016.

 

3.

Grantiau Blynyddol 2016/17 pdf eicon PDF 11 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Trysorydd mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Trysorydd mewn perthynas â’r uchod.

 

Adroddwyd bod y Pwyllgor, yn ei gyfarfod ar Orffennaf 13eg, 2016, wedi penderfynu gohirio ystyried 8 cais er mwyn casglu gwybodaeth bellach y gofynnwyd amdani gan y Pwyllgor. Roedd manylion am y ceisiadau ynghlwm i’r adroddiad yn Atodiad A a B.

 

Dywedodd y Trosorydd fod yr Ymddiriedolaeth Elusennol lawn a gynhaliwyd ar Fedi 13eg, 2016 wedi penderfynu dirprwyo awdurdod i’r Pwyllgor Grantiau Cyffredinol i gymerdwyo ceisiadau am Grantiau Bach ac felly ni fydd angen i’r Ymddiriedolaeth Elusennol llawn ond nodi cofnodion y Pwyllgor Grantiau cyffredinol o hyn ymlaen.

 

Yn dilyn trafodaethau ar bob cais PENDERFYNWYD cymeradwyo’r symiau ar gyfer Cyfleusterau Cymunedol – Grantiau Cyfalaf 2016/17 fel a ganlyn:-

 

01   3D KIDS                          I alluogi gweithgareddau                     £2,100

                                                cymdeithasol ar gyfer Plant

                                                ac Oedolion (0-25) a’u

                                                Teuluoedd

 

 

02  Clwb Pêl-droed               Adnewyddu’r ardal i wylwyr                £3,900

      Holyhead Hotspur

                                                                                                             (yn ddibynnol bod prydles y tir wedi’i chytuno â’r perchnogion newydd)

 

06  Parti Meibion Bara          Arian i greu CD                                   Tynnwyd y cais yn  

      Brith                                                                                              ôl       

 

15  ADLAIS                           Cefnogaeth i ariannu cyngerdd            DIM

                                               Pen-blwydd y côr yn 25

                                                                                                             (ddim yn gymwys)

 

17  PANTRI 6                         Arian ar gyfer arwyddion, peintio,       DIM

gostwng y nenfwd, inswleiddio,

inswleiddio’r waliau, gwres canolog

gosod toiled ar gyfer yr anabl,

tudalen we a chyflog un swydd           (ni ymatebodd y sefydliad i'r cynnig gan y Swyddogion i drafod y cais yn unol â chais y Pwyllgor Grantiau Cyffredinol)

 

20  Cyngor Cymuned          Diogelu’r Rhandiroedd                              £1,850

      Llannerch-y-medd         Cymunedol yn unol â gofynion y

                                              Brydles ac amodau Iechyd a

                                              Diogelwch

 

(Ymatalodd Llinos M. Huws ei phleidlais oherwydd ei bod yn bresennol yng nghyfarfodydd Cyngor Cymuned Llannerch-y-medd yn rhinwedd ei swydd fel Cynghorydd Sir)

 

 

 

26  Cymdeithas Ardal         Offer i greu ardal chwarae                        £4,984       

      Chwarae Llanfaes

36  Clwb Hwylio                  Cyfraniad tuag at brynu cwch                   £8,000

      Brenhinol Ynys Môn    ddiogelwch            

 

 

Cais a adawyd allan o’r adroddiad gwreiddiol.

 

37  Cwmni Cemaes Cyf.     Gosod ffenestri newydd, gosod                £7,664

                                              gwydr dwbl mewn drws allanol,

                                              rheiliau o flaen yr adeilad i atal

                                  cwympiadau a ffensys