Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau - Dydd Mawrth, 20fed Mai, 2014 10.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs. Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 16 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 5 Tachwedd, 2013.

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Tachwedd 2013.

3.

Rheoli Buddsoddi

Cyflwyno, adroddiadau  gan HSBC Global Asset Management (UK) Limited ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben ar 31 Mawrth, 2014.

(BYDD Y DDOGFEN AR WAHAN)

Cofnodion:

Cyflwynwyd Adroddiad Chwarterol gan HSBC Global Asset Management (UK) am y cyfnod hyd at ddiwedd Mawrth 2014.

 

Dywedodd y Rheolwr Buddsoddi fod y portffolio yn dangos perfformiad o +7.3% dros y cyfnod o 12 mis o gymharu â’r meincnod o +5.5%.Fodd bynnag, dros y 3 mis diwethaf roedd y portfolio ychydig yn is na’r meincnod. Gwerth y gronfa ar 19 Mai 2014 oedd £17,214.934.

Cafwyd adroddiad byr gan Mr. Gareth Watts ar berfformiad y portffolio ac ar ddyrannu asedau, difidendau a’r incwm o’r buddsoddiadau.

 

Dywedodd y bu adferiad graddol yn y byd sy’n datblygu a bod y dychweliadau o farchnadoedd esblygol dramor yn gryf. Cyfeiriodd at dapro camau lliniaru meintiol yn yr Unol Daleithiau a oedd wedi cael effaith ar y marchnadoedd ariannol yno ar y dechrau. Ar ddiwedd Mai ac ym mis Mehefin 2013 roedd marchnadoedd yn wan oherwydd pryderon y byddai’r Gronfa Ffederal yn dechrau tapro ei rhaglen lliniaru meintiol yn gynharach nag a ragwelwyd. Yn ystod y cyfnod hwn roedd bron i bob ased wedi disgyn ac arian parod oedd yr unig le diogel.

 

Mae cyfraddau llog yn y DU yn parhau i fod yn hanesyddol o isel ac yn debygol o barhau felly i’r dyfodol rhagweladwy. Ymddengys bod gwariant a hyder ymysg cwsmeriaid yn parhau i fod yn isel ar hyn o bryd. Dywedodd yr Ysgrifennydd bod rhai Aelodau o’r Ymddiriedolaeth Elusennol wedi codi’r pwnc buddsoddiadau moesegol ac wedi holi a oes gan y Rheolwyr Buddsoddi unrhyw fframwaith polisi mewn perthynas â buddsoddiadau moesegol o fewn portffolios. Ymatebodd Mr. Watts trwy ddweud bod HSBC bob amser yn trafod ac yn ymgysylltu gyda chwmnïau cyn pleidleisio mewn cyfarfodydd cyffredinol. Dywedodd y byddai’n rhannu adroddiadau ar fframwaith moesegol HSBC gydag

Aelodau’r Ymddiriedolaeth Elusennol.

 

Dywedodd yr Ysgrifennydd hefyd bod nifer o Aelodau’r Ymddiriedolaeth Elusennol wedi holi a oedd yn briodol gwario rhywfaint o arian cyfalaf y Gronfa oherwydd bod perfformiad y portffolio yn weddol dda. Dywedodd y Cadeirydd bod angen adolygu meincnod y portffolio i ddenu difidendau canrannol uwch bob blwyddyn. Gofynnodd i HSBC roi ffigyrau i’r Pwyllgor ynghylch y difidendau o’r portfolio dros y 10 mlynedd diwethaf.

 

Yn dilyn sesiwn o holi ac ateb PENDERFYNWYD :-

 

· Derbyn yr adroddiad.

· Bod HSBC yn rhannu ei fframwaithmoesegol gyda’r Ymddiriedolaeth Elusennol fel y

gofynnwyd.

· Bod HSBC yn rhoi ffigyrau i’r Pwyllgor hwn ynghylch difidendau o’rportffolio dros y 10 mlynedd diwethaf.

4.

Eitem Ychwanegol

Cofnodion:

EITEM A DRAFODWYD YN BREIFAT

 

ADOLYGU RHEOLI BUDDSODDIADAU

 

Dywedodd y Cadeirydd na chynhaliwyd adolygiad o’r trefniadau Rheoli Buddsoddiadau ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Elusennol ers nifer o flynyddoedd.

 

Yn dilyn trafodaethau PENDERFYNWYD y byddai’r Ysgrifennydd yn ysgrifennu at HSBC

Investment Management i drafod adolygiad o’r strwythur ffioedd a’r angen i godi meincnod yr Ymddiriedolaeth.