Rhaglen

Cyfarfod Rhithwir (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
Dydd Gwener, 26ain Mawrth, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

 

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 321 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod blaenorol o’r CYSAG a gynhaliwyd ar 12 Tachwedd 2020.

 

3.

Cyflwyniad ar rannu gwybodaeth ag athrawon ar Blatfform Electronig

I dderbyn adroddiad ar lafar gan Mr Owen Davies, Uwch Reolwr Cynradd, Adran Addysg ac Aelod o’r Panel Gweithredol Ysgolion CYSAG ar yr uchod.

 

4.

Cyflwyniad ar waith y Panel Gweithredol Ysgolion CYSAG

I dderbyn adroddiad llafar ar yr uchod a chyfle i aelodau’r panel gael eu cyflwyno i Mrs Helen Roberts, aelod proffesiynol o’r Panel Gweithredol Ysgolion CYSAG.

5.

Adroddiad Blynyddol CYSAG Ynys Môn 2019/20 pdf eicon PDF 1002 KB

I gyflwyno Adroddiad Blynyddol CYSAG Ynys Môn ar gyfer y cyfnod 2019/20.

6.

Hunan Arfarniadau Ysgolion

Cyflwyno Adroddiad Hunan Arfarnu Addysg Grefyddol gan Ysgol Gynradd Kingsland.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Canlyniadau TGAU a Lefel A

Derbyn diweddariad gan gynrychiolwyr athrawon CYSAG ar sut maent yn asesu disgyblion er mwyn pennu canlyniadau TGAU a Lefel A.

8.

Cymdeithas CYSAG Cymru (CCYSAGauC) pdf eicon PDF 292 KB

I ystyried y wybodaeth ganlynol a ddarparwyd gan CCYSAGauC:-

 

Gwelliannau a gytunwyd gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn Senedd Cymru – Cam 2 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Mr Rheinallt Thomas i roi diweddariad.

 

9.

Cyfarfod Nesaf

Mae’r cyfarfod nesaf o CYSAG wedi ei drefnu ar gyfer dydd Mawrth 22 Mehefin, 2021.