Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
Dydd Mawrth, 22ain Mehefin, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 321 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft cyfarfod blaenorol y CYSAG a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2021.

3.

Rhannu Gwybodaeth gydag Athrawon ar Lwyfan Electronig

Derbyn adroddiad llafar gan Mr Owen Davies, Uwch Reolwr Cynradd, Adran Addysg ar yr adnoddau Astudiaethau Crefyddol sydd ar gael ar wefan CBAC isod:-

 

https://resources.wjec.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=4287&langChange=cy-GB

4.

Cyflwyniad ar waith y Panel Gweithredol CYSAG Ysgolion

Derbyn diweddariad llafar ynglŷn â’r uchod, a chyfle i aelodau’r panel gyfarfod Mrs Helen Roberts, aelod proffesiynol o Banel Gweithredol CYSAG ysgolion.

5.

Diweddariad gan yr Ymgynghorydd AG ar Ymgynghoryddiadau Llywodraeth Cymru pdf eicon PDF 942 KB

Clerc y CYSAG i ddarparu diweddariad ar yr Ymgynghoriadau a ganlyn gan Lywodraeth Cymru:-

 

·      Cwricwlwm i Gymru – Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, ac

·      Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (canllawiau ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad gan Glerc y CYSAG ar faterion Addysg Grefyddol Lleol a Chenedlaethol

·           Cydweithio rhwng ysgolion a GwE mewn perthynas â Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau.

·           Cyrsiau sydd ar gael i ysgolion ynghylch trosedd casineb.

7.

Cyfarfod y Panel Ymgynghorol Cenedlaethol Addysg Grefyddol (NAPfRE) ar 15 Mehefin 2021 pdf eicon PDF 374 KB

Clerc y CYSAG i gyflwyno diweddariad.

 

8.

Cymdeithas CYSAGau Cymru pdf eicon PDF 524 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod Cymdeithas CYSAGau Cymru a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2021, er gwybodaeth.

 

Cafwyd diweddariad gan Mr Rheinallt Thomas ynghylch materion a godwyd gan Gymdeithas CYSAGau Cymru yng nghyfarfod diwethaf CYSAG Ynys Môn (Eitem 8 yn y cofnodion).

 

Y Cadeirydd a’r Clerc i gyflwyno diweddariad i’r CYSAG yn dilyn cyfarfod Cymdeithas CYSAGau Cymru a gynhaliwyd ar 16 Mehefin 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Unrhyw Faterion Eraill

Cynllun Newydd y Mudiad Meithrin ar gyfer Darparu Adnoddau Addysg Grefyddol.

10.

Cyfarfod Nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf y CYSAG ddydd Mawrth, 12 Hydref 2021 am 2.00pm.