Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Panel Caniatad Arbennig, Pwyllgor Safonau - Dydd Mawrth, 18fed Gorffennaf, 2017 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cais am Ganiatad Arbennig pdf eicon PDF 19 MB

Ystyried cais am ganiatâd arbennig.

Cofnodion:

Cyflwynwyd - cais gan y Cynghorydd Carwyn Jones am ganiatâd arbennig mewn perthynas â strategaeth y Cyngor Sir ar gyfer addysg ar yr Ynys yn y tymor canol a’r tymor hir.

 

Rhoddodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro grynodeb o gefndir y cais, a dywedodd fod y Cyngor Sir yn llunio ac yn cyflwyno cynllun i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd ynghylch ei gynigion ar gyfer moderneiddio ysgolion ar Ynys Môn. Un o'r ardaloedd blaenoriaeth a asesir fydd ward Seiriol, sef ardal y mae’r Cynghorydd Jones yn ei chynrychioli gyda dau aelod arall. Fel aelod lleol, byddai disgwyl iddo gymryd rhan lawn ar lefel leol yn y broses ymgynghori a’r broses gwneud  penderfyniadau, hyd at y cyfnod pan roddir y strategaeth ar waith.

 

Nodwyd bod y Cynghorydd Jones wedi datgan tri diddordeb personol. Mae’n   llywodraethwr ysgol a benodwyd gan y Cyngor ac yn Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Llandegfan, sydd yn un o'r tair ysgol dan ystyriaeth yn ward Seiriol. Mae’r ddau diddordeb personol arall yn ddiddordebau sy’n rhagfarnu hefyd ac maent yn ymwneud ag aelodau o'i deulu, sy'n gyfystyr â chyswllt personol agos fel y diffinnir hynny yn y Côd Ymddygiad. Mae cefnder y Cynghorydd yn cael ei gyflogi yn Ysgol Gynradd Biwmares, sydd hefyd yn cael ei hadolygu yn ward Seiriol. Mae mab ei gefnder hefyd yn mynd i Ysgol Gynradd Llandegfan.

 

Cydnabu'r Cynghorydd Jones fod y perthnasau a’r cysylltiadau teuluol hyn yn rhai agos, ond mai ei gymhelliad pwysicaf yw budd y ward, a'i fod yn llwyr fwriadu gweithredu er budd ehangach y cyhoedd.

 

Rhoddwyd cyfle i’r Cynghorydd Jones annerch y Panel a rhoddodd ei farn a’i resymau manwl dros ei gais am ganiatâd arbennig.

 

I grynhoi, amlygodd y Cynghorydd Jones bwysigrwydd materion addysg i'r etholwyr yn y ward, a dywedodd ei fod yn teimlo bod dyletswydd arno fel aelod lleol i gymryd rhan yn y broses o ysgrifennu, casglu a rhannu gwybodaeth ynghylch unrhyw gynigion i’r dyfodol ar gyfer addysg yn y ardal. Os rhoddir caniatâd iddo, dywedodd y byddai'n mynychu ac yn siarad yng nghyfarfodydd y Cyngor Cymuned / Tref ac mewn cyfarfodydd cyhoeddus, a hynny er mwyn mesur ac adlewyrchu’r farn leol, a byddai unrhyw benderfyniadau a wneir yn cael effaith ar addysg y cenedlaethau i ddod.  Byddai hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gasglu a rhannu gwybodaeth. Dywedodd na fyddai'n ceisio pwerau pleidleisio, ac os bydd y Panel yn credu ei fod yn briodol, byddai'n gadael cyfarfodydd yn ystod y pleidleisio. Dywedodd ymhellach ei fod yn dymuno gweithredu fel dolen  rhwng ei gymuned a'r Cyngor Sir i sicrhau bod llais y gymuned yn cael ei glywed ac yn cael sylw priodol yn y broses / penderfyniadau a wneir drwy gydol y cyfnodau ymgynghori / gweithredu ac ati.

 

Nodwyd nad oedd y Cynghorydd Jones wedi mynegi ei  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 2.