Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Panel Caniatad Arbennig, Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 14eg Mawrth, 2018 11.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag

unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Cais am Ganiatad Arbennig pdf eicon PDF 1 MB

Ystyried cais am ganiatâd arbennig.

Cofnodion:

Gwnaethpwyd cais am ganiatâd arbennig gan y Cynghorydd Roger Dobson, aelod o Gyngor Cymuned Llanbadrig, sy'n dymuno siarad a phleidleisio mewn cyfarfodydd ar faterion yn ymwneud â Phŵer Niwclear Horizon (PNH), gan gynnwys ymgynghoriadau a cheisiadau cynllunio.

 

Mae'r Cynghorydd Dobson wedi gofyn i'r Pwyllgor Safonau ystyried rhoi caniatâd arbennig mewn perthynas â diddordeb sy'n rhagfarnu, am y rhesymau a amlinellir yn ei gais.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Dobson i'r cyfarfod, a rhoddodd gyfle iddo gyflwyno ei gais.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dobson ei fod yn gofyn am ganiatâd arbennig yng nghyd-destun Cyngor Cymuned Llanbadrig.  Dywedodd nad yw'n eirioli o blaid neu yn erbyn y datblygiad, ond mae'n ceisio sicrhau bod unrhyw ddatblygiad sy'n digwydd yn cynnig y telerau mwyaf ffafriol i'r rhai hynny y mae’n effeithio arnynt. Dywedodd ymhellach ei fod yn datgan diddordeb ar ddechrau cyfarfodydd y cyngor cymuned, oherwydd bod ei eiddo’n agos at safle datblygu Wylfa Newydd.

 

Nodwyd bod y Cynghorydd Dobson, yn ychwanegol at ei rôl fel cynghorydd cymuned, hefyd yn aelod o Bartneriaeth Gogledd Ynys Môn, y mae ei diddordebau’n ymwneud â Wylfa Newydd. Fe'i enwebwyd i arwain ar ran y Bartneriaeth yn rhinwedd ei wybodaeth a'i arbenigedd ar ddau o bolisïau allweddol sef y Polisi Cefnogi Cymdogaeth a'r Strategaeth Rheoli Gweithwyr. 

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dobson at y Polisi Cefnogi Cymdogaeth, sy'n cynnwys opsiynau iawndal ar gyfer oddeutu 60 eiddo yn ardal Tregele. Mae Horizon yn cynnig i’r perchenogion hynny yr opsiwn o aros ble y maent neu werthu eu heiddo i Horizon am ei bris marchnad cyfredol. Fodd bynnag, mae PGM yn ceisio trafod telerau gwell gyda Horizon sy’n gyffelyb i’r telerau a gynigir i drigolion sy'n byw yn agos at ddatblygiadau megis HS2.   Y gwrth-gynnig yw y byddant yn talu o leiaf 25% yn fwy na gwerth y farchnad am yr holl eiddo hynny sydd o fewn 1.5 cilometr i safle'r orsaf bŵer newydd. Mae cartref y Cynghorydd Dobson yn un o'r rhai a effeithir yn uniongyrchol gan y Polisi hwn.

 

Bydd y Strategaeth Rheoli Gweithwyr hefyd yn cael effaith ar eiddo'r Cynghorydd Dobson, ond nid i raddau helaethach nag ar y mwyafrif o’r bobl sy’n byw yn Ward Cemaes, y mae'n ei chynrychioli.   Dywedodd y Cynghorydd Dobson fod Horizon wedi cychwyn diwygio'r cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd, sy'n cynnwys ôl troed llai ar gyfer yr orsaf bŵer, a chynnig i adeiladu campws ar y safle i letya 4,000 o gontractwyr. Bydd Cyngor Cymuned Llanbadrig a PGM yn gwrthwynebu'r cynnig, ac mae'r Cynghorydd Dobson yn bwriadu siarad yn erbyn y campws arfaethedig a datgan diddordeb personol mewn cyfarfodydd.

 

Nodwyd bod Cyngor Cymuned Llanbadrig a Phartneriaeth Gogledd Ynys Môn ar hyn o bryd yn ymgysylltu â Horizon i geisio cytuno ar Ddatganiad o Dir Cyffredin mewn perthynas â gweithwyr a fydd yn cael eu cyflogi ar y safle.

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dobson at  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 2.