Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Safonau
Dydd Mercher, 16eg Mehefin, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 340 KB

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2020.

 

3.

Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 620 KB

Adroddiad gan y Rheolwr Hyfforddiant - Adnoddau Dynol ar hyfforddiant Aelodau.

4.

Materion yn ymwneud ag Aelodau pdf eicon PDF 502 KB

Adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn darparu diweddariad ar amryw o faterion yn ymwneud ag Aelodau.

5.

Cwynion am Ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 775 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro mewn perthynas â:-

 

(a) Cynghorwyr Sir, a

(b) Cynghorwyr Tref/Cymuned

ar gyfer Chwarteri 3 a 4, 2020/2021

6.

Penderfyniadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 306 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro ar Goflyfr Côd Ymddygiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer Ionawr - Rhagfyr 2020 (Cyfrol 24 – cyhoeddwyd ym mis Ebrill 2021).

7.

Penderfyniadau gan Banel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 336 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar benderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 15 Rhagfyr 2020.

8.

Ceisiadau am Ganiatâd Arbennig

Mae’n arferol i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro baratoi adroddiad i’r Pwyllgor Safonau ar y ceisiadau am ganiatâd arbennig sydd i’w hystyried gan y Pwyllgor Safonau.

 

Yn ystod y cyfnod rhwng y Pwyllgor Safonau ar 15 Rhagfyr 2020 a dyddiad cyhoeddi’r rhaglen hon, does dim ceisiadau.

9.

Adroddiad Blynyddol i'r Cyngor pdf eicon PDF 359 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro ar yr Adroddiad Blynyddol a gyflwynwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau yng nghyfarfod y Cyngor ar 18 Mai 2021.

 

10.

Adolygiad o'r Gofrestr Diddordebau mewn Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 822 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar y canfyddiadau cyffredinol wnaethpwyd yn yr adolygiadau gynhaliwyd ym Mawrth, Ebrill a Mai 2021 yn y Cynghorau Tref a Chymuned, fel y nodir yn rhaglen waith y Pwyllgor ar gyfer 2020-2021.

 

11.

Canllaw Diwygiedig ar yr Cod Ymddygiad i Aelodau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 292 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro ar y Canllaw diwygiedig sydd wedi ei gyhoeddi gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

12.

Adroddiad am Ddosbarthiad y Newyddlen yn y Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 518 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar yr ymatebion sydd wedi eu derbyn gan y Cynghorau Tref a Chymuned ynghylch y Newyddlen ddosbarthwyd ym Mawrth 2021.