Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, ac yn rhithwir drwy Zoom, Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 14eg Mehefin, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, ac yn rhithwir drwy Zoom

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes. 

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 228 KB

Cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2022.

 

3.

Adroddiadau Blynyddol Aelodau Etholedig pdf eicon PDF 95 KB

Adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

4.

Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 528 KB

Adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnoddau Dynol. 

 

5.

Cwynion am Ymddygiad a Gyflwynwyd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 583 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro mewn perthynas â:-

 

(a)  Cynghorwyr Sir, a

(b)  Cynghorwyr Tref a Chymuned

ar gyfer Chwarter 3 a Chwarter 4 o 2022/2023.

 

6.

Penderfyniadau Cyhoeddus aer gyfer holl Gynghorau Cymru gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) pdf eicon PDF 455 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar Ganlyniadau Ymchwiliadau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd ers y Pwyllgor Safonau diwethaf a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2022.  

7.

Penderfyniadau gan Banel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 521 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar benderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru yng Nghymru ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 14 Rhagfyr 2022. 

8.

Ceisuadau am Ganiatâd Arbennig

Mae’n arferol bod adroddiad yn cael ei baratoi gan y Swyddog Monitro ar y ceisiadau am ganiatâd arbennig a ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau. Yn ystod y cyfnod ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 28 Mehefin 2022 a dyddiad cyhoeddi’r agenda, nid oedd unrhyw geisiadau o’r fath wedi eu derbyn. Ar y sail hwn, nid oes adroddiad wedi’i gynnwys.

9.

Protocol Datrysiad Lleol ar gyfer y Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 770 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro ar ddatblygiad Protocol Datrysiad Lleol at ddefnydd Cynghorau Tref a Chymuned. 

 

10.

Diweddariad ar Fforwm Cenedlaethol y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 196 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro ar y Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Aelodau Annibynnol Pwyllgorau Safonau yng Nghymru. 

 

11.

Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgor Safonau 2022/23 pdf eicon PDF 2 MB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro yn cynnwys yr Adroddiad Blynyddol drafft ar gyfer 2022/23.

 

12.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar yr Adolygiad Penn pdf eicon PDF 849 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro yn nodi manylion yr ymateb a baratowyd gan y Pwyllgor Safonau mewn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar yr argymhellion a wnaed yn adroddiad Penn.

13.

Cynlluniau Hyfforddi'r Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 213 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro yn nodi manylion yr ymatebion a dderbyniwyd gan y Cynghorau Tref a Chymuned i gais y Pwyllgor Safonau am ddogfennaeth.