Rhaglen

Cyfarfod Rhithwir (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod, Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 14eg Rhagfyr, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 301 KB

Cadarnhau cofnodion blaenorol y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 28 Mehefin 2022.

3.

Adroddiadau Blynyddol yr Aelodau pdf eicon PDF 221 KB

Adroddiad gan y Rheolwr Busnes Gwasanaethau Democrataidd er mwyn darparu gwybodaeth ar y broses a’r amserlen ar gyfer cyhoeddi Adroddiadau Blynyddol Aelodau. 

4.

Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 287 KB

Adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnoddau Dynol ar ddatblygiad a hyfforddiant Aelodau.  

5.

Cwynion Ynglyn ag Ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 248 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol)  mewn perthynas â :-

 

(a) Cynghorwyr Sir, a

(b) Cynghorwyr Tref a Chymuned

ar gyfer Chwarteri 1 a 2 o 2022/2023

6.

Penderfyniadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 593 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar ganlyniadau ymchwiliadau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru rhwng 1 Mehefin a 30 Tachwedd 2022. 

7.

Penderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 617 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar benderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru yng Nghymru ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 28 Mehefin 2022.

8.

Ceisiadau am Ganiatâd Arbennig

Mae’n arferol bod adroddiad yn cael ei baratoi gan y Swyddog Monitro ar y ceisiadau am ganiatâd arbennig a ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau. Yn ystod y cyfnod ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 28 Mehefin 2022 a dyddiad cyhoeddi’r agenda, nid oedd unrhyw geisiadau o’r fath wedi eu derbyn. Ar y sail hwn, nid oes adroddiad wedi’i gynnwys.

9.

Pwyllgor Safonau yn Monitro Sampl o Gyfarfodydd Cyngor/Pwyllgorau pdf eicon PDF 541 KB

Adroddiad gan y Swyddog Monitro yn cynnwys manylion yr ymarfer a gyflawnwyd gan aelodau annibynnol y Pwyllgor Safonau i arsylwi sampl o gyfarfodydd ffurfiol y Cyngor a’i Bwyllgorau.

10.

Protocol Datrysiad Lleol pdf eicon PDF 900 KB

Adroddiad gan y Swyddog Monitro ar y Protocol Datrysiad Lleol diwygiedig.

11.

Aelodau Cyngor Cymuned o'r Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 275 KB

Adroddiad gan y Swyddog Monitro ar y broses ar gyfer penodi dau aelod cyngor cymuned ar y Pwyllgor Safonau yn dilyn penderfyniad y Cyngor llawn ar 6 Rhagfyr 2022.

12.

Hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad ar gyfer y Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 508 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar dair sesiwn hyfforddiant Cod Ymddygiad a gynigiwyd i’r Cynghorau Cymuned yn dilyn etholiad Mai 2022. 

 

13.

Cylch Gorchwyl Fforwm Cenedlaethol y Pwyllgorau Safonau pdf eicon PDF 245 KB

Adroddiad gan y Swyddog Monitro ar y Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Aelodau Annibynnol Pwyllgorau Safonau yng Nghymru.