Rhaglen a Phenderfyniadau

Perfformiad CH2 - Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Mawrth, 17eg Tachwedd, 2020 1.00 o'r gloch

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni chafwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfodydd Blaenorol pdf eicon PDF 392 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol  

 

·         14 Hydref, 2020 (Galw i mewn)

·         20 Hydref, 2020

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd, a chadarnhawyd fel rhai cywir, cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2020 (Galw i Mewn) a 20 Hydref 2020.

3.

Dogfen Gyflawni Blynyddol (Cynllun Gwella) 2020/21 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid.

 

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried y Ddogfen Gyflawni Flynyddol ar gyfer cyfnod o ddeunaw mis o fis Hydref 2020 i fis Mawrth 2022 a’r wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan Swyddogion ac Aelodau Portffolio yn y cyfarfod, penderfynodd y Pwyllgor argymell Dogfen Gyflawni Flynyddol 2020-2022 i’r Pwyllgor Gwaith.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

4.

Monitro Perfformiad: Cerdyn Sgorio Corfforaethol Chwarter 2 2020/21 pdf eicon PDF 855 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid

 

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried yr adroddiad a’r diweddariadau a ddarparwyd gan Swyddogion yn y cyfarfod, penderfynodd y Pwyllgor dderbyn yr adroddiad, a nodi’r meysydd y mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol ac i argymell y mesurau lliniaru fel y’u nodir i’r Pwyllgor Gwaith.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

5.

Adroddiad Cynnydd y Panel Sgriwtini Cyllid

Derbyn diweddariad ar lafar.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r diweddariad a roddwyd ac i ddiolch i Gadeirydd y Panel Sgriwtini Cyllid am y wybodaeth.

6.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 708 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

 

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

           Cytuno ar fersiwn gyfredol y blaen raglen waith ar gyfer 2020/21.

          Nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu’r blaen raglen waith.