Rhaglen a Phenderfyniadau

Moderneiddio Ysgolion Ardal Llangefni (Bodffordd a Corn Hir) - Cyfarfod Rhithiol Arbennig (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Iau, 17eg Rhagfyr, 2020 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd Dylan Rees ddatgan diddordeb personol ond nid un oedd yn rhagfarnu yn eitem 2 ar yr agenda yn ei gapasiti fel Is-gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Bodffordd. 

2.

Moderneiddio Ysgolion - Ardal Llangefni: Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

Penderfyniad:

Yn dilyn ystyried yr holl wybodaeth a gyflwynwyd, PENDERFYNODD y Pwyllgor yn unfrydol i argymell i’r Pwyllgor Gwaith mai’r ffordd fwyaf priodol ymlaen yn dilyn yr ymgynghoriad statudol yw’r dewis amgen rhesymol arall sef adeiladu ysgol newydd i Ysgol Corn Hir a gadael Ysgol Bodffordd fel y mae hi.