Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 16eg Tachwedd, 2021 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 431 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 18 Hydref, 2021.

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 18 Hydref, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

3.

Monitro Perfformiad: Cerdyn Sgorio Corfforaethol Ch2 2021/22 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried yr adroddiad cerdyn sgorio ar gyfer Chwarter 2 2021/22 a’r diweddariadau gan y Swyddogion yn ystod y cyfarfod, penderfynwyd derbyn yr adroddiad, nodi’r gwelliannau y mae’r Uwch Dîm Rheoli’n ceisio’u sicrhau i’r dyfodol ac argymell y mesurau lliniaru a amlinellwyd i’r Pwyllgor Gwaith.

 

4.

Adroddiad Cynnydd y Panel Sgriwtini Cyllid

Derbyn diweddariad ar lafar gan Gadeirydd y Panel.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r diweddariad gan y Panel Sgriwtini Cyllid yn dilyn ei gyfarfod ar 28 Hydref, 2021 a diolch i Gadeirydd y Panel, y Cynghorydd Dafydd Roberts am yr wybodaeth.

 

5.

Cynllun Trosiannol pdf eicon PDF 641 KB

Cyflwyno adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr a’r Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn a nodi’r Cynllun Trosiannol ac argymell i’r Pwyllgor Gwaith ei fod yn cael ei fabwysiadu.

 

6.

Blaen Raglen Waith 2021/22 pdf eicon PDF 993 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

·         Cytuno ar y fersiwn gyfredol o’r flaen raglen waith ar gyfer 2021/22

·         Nodi’r cynnydd hyd yma o ran gweithredu’r flaen raglen waith.