Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Arbennig Rhithol - (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 23ain Tachwedd, 2020 1.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

2.

Cofnodion

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor blaenorol a gynhaliwyd ar 30

Gorffennaf 2020 fel cofnod cywir.

 

Cyfeiriwyd at Eitem 3 o’r cofnodion, a mynegwyd pryder nad oedd rhai Cynghorau Tref a Chymuned wedi cymryd rhan yn ymgynghoriad y Comisiwn Ffiniau ar drefniadau etholiadol.

 

Ymatebodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd gan ddweud mai ychydig iawn o Gynghorau Tref a Chymuned oedd wedi cyflwyno sylwadau ar y cynigion a gyfeiriwyd atynt yn adroddiad terfynol y Comisiwn.

3.

Adolygiad y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru o Drefniadau Etholiadol Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 288 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad diweddaru gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, yn dilyn yr adroddiadau a gyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 30 Gorffennaf a 25 Medi 2020, fel rhan o adolygiad y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru o drefniadau etholiadol Cymru.

 

Adroddodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd fod y Comisiwn wedi cyhoeddi ei

gynigion drafft ar gyfer ymgynghori arnynt ar 16 Mehefin 2020, a oedd yn gyson ag

argymhellion y Cyngor Sir ar 7 Hydref, 2020, ar gyfer model seiliedig ar 14 ward a 35 Aelod.

 

Nodwyd y cafodd argymhellion y Pwyllgor hwn, a oedd yn cynnwys newid enw'r ward Braint newydd i Bodowyr, wedi eu derbyn gan y Cyngor Sir ar 8 Medi 2020 ac wedi eu mabwysiadu

gan y Comisiwn. Bydd argymhellion terfynol y Comisiwn Ffiniau yn cael eu cyflwyno i’r Cyngor Sir ar 8 Rhagfyr 2020 ar gyfer eu cymeradwyo. Gobeithir cyflwyno’r newidiadau mewn pryd ar gyfer etholiadau 2022

.

PENDERFYNWYD:-

 

·      Nodi argymhellion terfynol y Comisiwn Ffiniau, ac

·      Argymell bod y Cyngor Sir yn derbyn argymhellion terfynol y Comisiwn

Ffiniau ar 8 Rhagfyr 2020.

4.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adroddiad Blynyddol Drafft ar gyfer 2021/22 pdf eicon PDF 315 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ar Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (PACGA), sy’n gosod y lwfansau sy’n daladwy i Aelodau ac aelodau cyfetholedig â hawliau pleidleisio.

 

Adroddodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd fod Adroddiad Blynyddol Drafft y PACGA ar gyfer 2021/22 wedi ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad tan 23 Tachwedd 2020. Bydd y Panel yn cyhoeddi ei adroddiad terfynol ym mis Chwefror 2021.

 

Rhoddodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd grynodeb o’r newidiadau arfaethedig canlynol:-

 

·      Cynyddu’r cyflog sylfaenol ar gyfer aelodau etholedig £150 i £14,368;

·      Cynyddu’r uwch gyflogau 1.06%, yr un raddfa â’r cyflog sylfaenol;

·      Cynyddu cyflogau’r penaethiaid dinesig a’u dirprwyon - Cadeiryddion

Pwyllgorau i dderbyn £23,161 (Band 3), ac Is-gadeiryddion i dderbyn £18,108 (Band 5);

·      Cynyddu’r taliadau i aelodau cyfetholedig £12 y dydd;

·      Bod costau gofal ffurfiol (a gofrestrir ag Arolygiaeth Gofal Cymru) yn cael eu had-dalu’n llawn;

·      Bod costau gofal anffurfiol (heb eu cofrestru) yn cael eu had-dalu i uchafswm cyfwerth â’r Cyflog Bwy Gwirioneddol, ar yr adeg yr achosir y costau.

 

Nodwyd y bydd y newidiadau uchod yn dod i rym ar 1 Ebrill 2021.

 

PENDERFYNWYD derbyn penderfyniadau drafft adroddiad Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 2021/22.

5.

Newidiadau i absenoldeb mabwysiadu ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol pdf eicon PDF 184 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ar ddogfen ymgynghori er mwyn ehangu’r amodau absenoldeb mabwysiadu ar gyfer Aelodau awdurdodau lleol.

 

Adroddodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd y bydd y cap ar daliadau yn cael ei ddisodli gan gostau gofal ffurfiol ac anffurfiol.

 

Nodwyd fod Llywodraeth Cymru yn ceisio sicrhau bod telerau cyflogaeth Aelodau Etholedig yn fwy ffafriol ac y bydd absenoldebau yn dod i fod yn unol â rhai staff, sy’n caniatáu 26 wythnos o absenoldeb.

 

Croesawodd y Cadeirydd y cynnig gan obeithio y byddai mwy o ddiddordeb yn cael ei greu ymysg unigolion fengach a merched yn enwedig mewn bod yn Aelodau o’r Cyngor.

 

PENDERFYNWYD derbyn y newidiadau arfaethedig a amlinellwyd yn nogfen Ymgynghori Llywodraeth Cymru ac awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd i ymateb yn ôl yr angen mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor.