Rhaglen a chofnodion

Canolfan Ebeneser, Llangefni, Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol - Dydd Mercher, 14eg Hydref, 2015 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Aled Morris Jones i'r cyfarfod fel yr Aelod Portffolio ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai.

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

 

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 197 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Pwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf 2015.

 

Cofnodion:

Derbyniwyd cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf  2015 fel rhai cywir.

 

Materion yn codi o'r cofnodion:-

 

Eitem 4 – O ran trefniadau ymgysylltu a'r gwaith a wnaed yn Ward Seiriol, adroddodd y Prif Swyddog, Medrwn Môn, nad yw Lesley Griffiths, y Gweinidog dros Gymunedau a Threchu Thlodi yn medru ymweld â Ward Seiriol ar 5ed Tachwedd fel y cynlluniwyd. Dywedodd ei bod yn awyddus iawn i aildrefnu ei hymweliad yn ddiweddarach.

 

Eitem 5(a) – Adolygiad o'r Trydydd Sector – Adroddiad Terfynol

 

Nododd y Cyfarwyddwr Cymuned y byddai statws yr adroddiad drafft yn cael ei newid o ddrafft i derfynol ac y byddai dwy elfen i'w hystyried, sef: -

 

1. Sicrhau bod camau gweithredu yn yr adroddiad terfynol yn cael sylw.

2. Sicrhau bod gwybodaeth allweddol yn cael ei chadw'n gyfoes ac y rhennir gwybodaeth.

 

Eitem 5(a) 1. Cylch Gorchwyl ar gyfer y Pwyllgor

 

Mewn perthynas â’r cyfarfodydd, gofynnodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd am farn y Pwyllgor ynghylch a ddylid newid y trefniadau presennol o gynnal tri chyfarfod y flwyddyn.

 

PENDERFYNWYD bod Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol yn parhau i gynnal cyfarfodydd deirgwaith y flwyddyn.

 

Enwebu Aelod Arweiniol

 

Eitem 5(a) 3. Enwebu Aelod Arweiniol

 

Cynghorodd Arweinydd y Cyngor bod yr Aelod Portffolio ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai yn cael ei enwebu’n Aelod Arweiniol.

 

Eitem 7 – Trefniadau Caffael y Cyngor

 

Adroddodd y Prif Swyddog, Medrwn Môn, y byddai sesiwn briffio i gefnogi'r Trydydd Sector, yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd.

3.

Cynllunio Cyllideb 2016/17

(a)  Derbyn diweddariad gan Arweinydd y Cyngor ar y broses pennu cyllideb a’r rhaglen arbedion ar gyfer 2015/16.

 

(b)  Y Cyfarwyddwr Cymuned i adrodd ar ymgynghoriad arfaethedig gyda’r Trydydd Sector.

Cofnodion:

(a)   Rhoddodd Arweinydd y Cyngor ddiweddariad ar y broses o osod y gyllideb a’r rhaglen arbedion a dywedodd fod y Cyngor ar hyn o bryd yn cynnal cyfres o weithdai Aelodau i ystyried sut dylid mynd i’r afael â bwlch ariannu o 5.7 miliwn ar gyfer 2016/17. Ar ben hynny, byddai'r Pwyllgor Gwaith yn cyfarfod ar 9fed Tachwedd i ystyried cynigion y gyllideb a byddai ymgynghoriad cyhoeddus yn digwydd yn ystod mis Tachwedd / Rhagfyr 2016, a byddai'r Sector Gwirfoddol yn cael ei friffio.

 

Yn deillio o'r drafodaeth yng nghyd-destun cyllidebau llai wrth fynd ymlaen, nodwyd bod lle i Medrwn Môn drafod cyfleoedd ariannu drwy'r Ymddiriedolaeth Elusennol. Dywedodd Prif Swyddog Medrwn Môn y byddai hyn yn cael ei ystyried gan y Trydydd Sector.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad.

4.

Côd Ymarfer Cyllido a Rhwymedigaethau

(a)  Derbyn unrhyw sylwadau neu newidiadau i’r Côd Ymarfer drafft.

 

(b)  Cytuno proses ar gyfer mabwysiadu’r Côd yn ffurfiol.

 

(c)  Derbyn diweddariad ar ganlyniadau’r gweithdy ar y cyd a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2015.

Cofnodion:

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cymuned ddiweddariad yn dilyn y gweithdy ar y cyd a gynhaliwyd ar 1af Hydref. Bu croeso mawr i’r gweithdy hwn gan y 3ydd sector fel sail ar gyfer gweithio mewn partneriaeth.

 

Amlygwyd y pwyntiau canlynol: -

 

  Angen annog arfer cyson gan swyddogion y Cyngor a'r sector gwirfoddol er mwyn sicrhau bod y fframwaith yn cael ei weithredu;

  Angen gwybodaeth amserol ynglŷn â blaenoriaethau’r Cyngor a’r goblygiadau ar gyfer comisiynu a chyllidebau;

  Cyfleoedd pellach am ddysgu a chefnogaeth ar y cyd gan sefydliadau, e.e. "Canolfan Cydweithredol Cymru";

  Y sgôp i wasanaethau caffael y Cyngor ddarparu canllaw ar drefniadau caffael y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a gofyn am adborth gan Medrwn Môn ar y ddogfen ddrafft cyn iddi gael ei chadarnhau gan y Pwyllgor hwn ac mewn adolygiadau blynyddol dilynol.

5.

Budd Cymunedol

Derbyn adroddiad gan y Prif Swyddog, Medrwn Môn.

 

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Prif Swyddog, Medrwn Môn, at yr adroddiad ar Fuddion Cymunedol sy'n deillio o'r prosiect Wylfa Newydd a baratowyd gan yr Adran Datblygu Economaidd ym mis Chwefror, 2014, a gwnaeth gais i’r Pwyllgor hwn gael derbyn gwybodaeth maes o law ar y gwaith a wnaed fel rhan o'r Prosiect Lleisiau Lleol yng ngogledd Ynys Môn.

6.

Y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Derbyn diweddariad gan y Cyfarwyddwr Cymuned.

 

Cofnodion:

Adroddodd y Cyfarwyddwr Cymuned ar ddarpariaeth gwybodaeth gan asiantaethau allweddol a chyfleoedd hyfforddi cyn y daw’r Ddeddf i rym ym mis Ebrill 2016.

 

Cyfeiriwyd yn benodol at y trefniadau ar draws Gogledd Cymru a gwybodaeth allweddol ar wefan Cyngor Gofal Cymru.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

7.

Gallu a Gwydnwch y Trydydd Sector pdf eicon PDF 2 MB

Y Cyfarwyddwr Cymuned i adrodd.

 

(Gweler ynghlwmadroddiad gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ar Alluogrwydd a Chydnerthedd y Trydydd Sector ym Mhowys)

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Cymuned at adroddiad gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ar Allu a Gwydnwch y Trydydd Sector ym Mhowys.  Cytunwyd y byddai’r Cyfarwyddwr Cymuned a chynrychiolwyr o Medrwn Môn yn cyfarfod i ymchwilio i fanteision cynnal ymarfer tebyg ar Ynys Môn.

 

Dywedodd Ms Lyndsey Williams, Prosiect Lleisiau Lleol y byddai sesiwn hyfforddi ar Ddysgu a Gweithredu ar y Cyd yn cael ei chynnal ar 3 Tachwedd, 2015 yng Ngwesty Carreg Bran, Llanfairpwll mewn cysylltiad â'r gwaith a wnaed yn Ward Seiriol i wreiddio ymgysylltu â'r gymuned.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

8.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 495 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd fel y cafodd ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith ar 21 Medi 2015.

 

Cofnodion:

Adroddodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith am y cyfnod Hydref, 2015 i Fai, 2016 fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwaith ar 21 Medi, 2015. 

 

Cyfeiriodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd at Raglenni Gwaith y ddau Bwyllgor Craffu a gwaith parhaus gyda Medrwn Môn i ddefnyddio'r prosiect Lleisiau Lleol i lywio trafodaethau.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad.

9.

Materion Eraill

Cofnodion:

Cyflwynwyd gwybodaeth i'r Pwyllgor hwn ar waith y Tasglu Ffoaduriaid a sefydlwyd gan y Prif Weinidog.

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a disgwyl am ragor o wybodaeth maes o law.

10.

Cyfarfod Nesaf

Cofnodion:

PENDERFYNWYD y bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor hwn yn cael ei gynnal yn Neuadd Bentref Penysarn ar 15 Ionawr, 2016.

 

Cyn dod â’r cyfarfod i ben, cyfeiriodd y Cadeirydd at ymddeoliad Mrs Gwen Carrington yn fuan a dymunodd gofnodi gwerthfawrogiad y Pwyllgor a diolch iddi am ei chefnogaeth a'i chyfraniad at waith y Pwyllgor hwn.