Rhaglen a chofnodion

Canolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi, Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol - Dydd Iau, 13eg Hydref, 2016 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

2.

Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

3.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 188 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor Cyswllt a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf, 2016.

Cofnodion:

To submit for confirmation, the draft minutes of the meeting of the Voluntary Sector Liaison Committee held on the 8th July, 2016.

5.

Strategaeth/Gweledigaeth par: Gweithio mewn Partneriaeth gyda'r Sector Gwirfoddol ar Ynys Môn pdf eicon PDF 138 KB

Cyflwyno adroddiad gan Medrwn Môn mewn perthynas â’r uchod.

 

6.

Compact Ynys Môn a Chôd Ymarfer Ynys Môn ar gyfer Cyllido'r Trydydd Sector pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad mewn perthynas â’r uchod, fel y’i cyflwynwyd i ’r Pwyllgor Gwaith ar 14 Mawrth, 2016.

7.

Lleisiau Lleol

Derbyn diweddariad gan Medrwn Môn.

8.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 514 KB

Cyflwyno er gwybodaeth, adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 19 Medi, 2016.

9.

Cyfarfod Nesaf

Cytuno ar leoliad ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor sydd wedi’i drefnu ar gyfer dydd Iau, 12 Ionawr, 2017.