Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol - Dydd Iau, 11eg Ionawr, 2018 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

2.

Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

3.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 66 KB

  Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Ionawr, 2017.

 

  Cyflwyno cofnodion drafft y cyfarfod blaenorol a drefnwyd ar gyfer 13 Gorffennaf, 2017.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Grwp y Trydydd Sector

Derbyn diweddariad ar lafar gan y Prif Swyddog, Medrwn Môn a’r Rheolwr Trawsnewid Strategol a Busnes.

6.

Cynllun Gweithredu Drafft ar gyfer Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyflwyno’r Cynllun Gweithredu Drafft ar gyfer y bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a’r Bwrdd Iechyd (BIPBC).

 

7.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 772 KB

Cyflwyno er gwybodaeth, adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Rhagfyr, 2017.