Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Iau, 16eg Chwefror, 2017 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs. Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

 Fel y nodir uchod.

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Dim.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 93 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod arbennig a gafwyd ar 24 Ionawr, 2017.

Cofnodion:

Cafodd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Ionawr, 2017 eu cadarnhau fel cofnod cywir.

4.

Adroddiad cynnydd Safonau Addysg pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â’r uchod.

 

Nododd y Pennaeth Dysgu mai prif ddiben yr adroddiad yw trafod y cynnydd o ran safonau ysgolion yn ystod blwyddyn academaidd 2015/16. Disgwylir y bydd Ynys Môn yn 10fed allan o’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru o ran y dangosyddion perfformiad a nodir gan Estyn.

 

Rhoddodd Mr. Elfyn V. Jones, - Uwch Ymgynghorydd Her gyda GwE, drosolwg o berfformiad yr awdurdod lleol yn y cyfan o’r cyfnodau allweddol yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru.

 

Asesiad Cyfnod Sylfaen

 

Mae’r prif ddangosydd ar gyfer y cyfnod allweddol Sylfaen yn siomedig gan fod Ynys Môn wedi disgyn yn is na’r targed ym mhob categori o gymharu â’r lefelau perfformiad Cenedlaethol; mae hyn yn gosod yr awdurdod lleol yn llawer is na’r disgwyl ar gyfer blwyddyn academaidd 2015/16. Fodd bynnag, nododd na chafodd y lefelau targed hyn eu hamlygu fel pryderon yn ystod Archwiliadau Estyn.

 

Cyfeiriodd y Prif Weithredwr at y data a gyflwynwyd i’r Pwyllgor a nododd fod

Ysgolion Môn, yn y cyfnod Sylfaen yn 21ain allan o 22 awdurdod lleol mewn

perthynas â’r Iaith Gymraeg. Mynegodd bryder am ddilysrwydd yr asesiad.

Dywedodd y dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau bod asesiadau diwedd cyfnod sylfaen yn ddilys ac yn ddibynadwy.

 

Asesiad Cyfnod Allweddol 2

 

Mae perfformiadau cyfnod allweddol 2 yn is nac yn 2015 ond mae dal 2.7% yn uwch na’r targedau a osodwyd gydag Ynys Môn yn 9fed o’r holl awdurdodau yng Nghymru.

 

Asesiadau Cyfnod Allweddol 3 a 4

 

Mae perfformiad cyfnod allweddol 3 yn uwch yn Ynys Môn na’r meincnod yng

Nghymru a osodir gan Lywodraeth Cymru.

 

Mae yna agweddau cadarnhaol o ran perfformiad cyfnod allweddol 4 ar Ynys Môn ond mynegodd yr Uwch Ymgynghorydd Her siom yn gyffredinol gan fod yr ysgolion uwchradd mewn safle ychydig yn is yn y rhan fwyaf o ddangosyddion allweddol gan fod y cynnydd cenedlaethol wedi bod yn uwch.

 

Does dim un o’r 5 ysgol uwchradd yn Ynys Môn wedi cyflawni’r trothwy o 70% uwchben y prif ddangosyddion a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, fodd bynnag fe gyflawnodd 3 ysgol uwchradd hyn mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg.

 

Codwyd y materion canlynol gan yr Aelodau:-

 

Cyfeiriodd y cwestiynau at y ffaith y cafodd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2016, sicrwydd y byddai prosesau ar gyfer asesu plant mewn ysgolion a safoni data yn cael eu rhoi mewn lle ac y byddai hyfforddiant yn cael ei ddarparu i athrawon er mwyn codi safonau yn ysgolion yr Ynys. Ymatebodd yr Uwch Ymarferydd Her gan ddweud bod Ymgynghorwyr Her bellach yn gweithio’n wahanol gydag ysgolion er mwyn gwella safonau o fewn y gwahanol gamau allweddol. Mae’r unigolion hyn yn hyfforddi athrawon ar hyn o bryd ac maent wedi eu hawdurdodi i ymweld ag ysgolion yn amlach er mwyn mynd i’r afael â’r problemau sydd wedi’u hadnabod. Cynhaliwyd trafodaethau gyda Phenaethiaid o ran y  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Adroddiad Blynyddol y Grwp Adolygu Cynnydd Ysgolion pdf eicon PDF 68 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Dysgu a’r Swyddog Sgriwtini mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â’r uchod.

Nododd y Pennaeth Dysgu bod Grŵp Adrodd ar Gynnydd Ysgolion wedi’i sefydlu ym mis Tachwedd 2012 a hynny yn dilyn argymhellion mewn adroddiad Estyn ar ansawdd gwasanaethau Addysg ar gyfer plant a phobl ifanc ar Ynys Môn. Nod y Grŵp yw cynorthwyo’r Gwasaneth Addysg i wella perfformiad ysgolion ar yr Ynys drwy gynyddu a datblygu atebolrwydd Lleol ar gyfer perfformiad ysgolion a rhoi gwybodaeth i aelodau lleol am y gyrwyr perfformiad allweddol a’r heriau sy’n wynebu ysgolion ar Ynys Môn. Bu’r Grŵp Adolygu YN adnabod ysgolion yr hoffent eu hadolygu a gwahoddwyd Penaethiaid, Cadeirydd a Llywodraethwyr a’r Ymgynghorydd GwE perthnasol (Gwella Gwasaneth Ysgolion Rhanbarthol) i fynychu er mwyn trafod safonau cyrhaeddiad, materion cynhwysiant, presenoldeb a rheolaeth adnoddau sy’n cynnwys agweddau cyllidol a rheoli.

 

Roedd prif negeseuon y Grŵp Adolygu Cynnydd Ysgolion ar gyfer 2016 fel â ganlyn:-

 

Gweithiodd ysgolion yn dda gyda GwE ac roeddent yn ganmoliaethus am ansawdd y gefnogaeth a ddarparwyd. Roedd gan yr holl ysgolion dystiolaeth o ddefnyddio cynlluniau datblygu/gwella i ddatrys meysydd gwan o berfformiad ac i wella perfformiad;

Cydweithiodd ysgolion yn dda ag ysgolion eraill ar yr Ynys er mwyn gwella arferion da ond mynegodd un ysgol ei siom am effeithlonrwydd y cynllun lleol;

• O dan system raddio ysgolion yn ôl codau lliw Llywodraeth CymrU, roedd rhai ysgolion wedi eu categoreiddio yn well nag eraill, ond mae pob ysgol wedi ymrwymo i wella safonau addysg ar gyfer pob disgybl.

Roedd cynrychiolwyr ysgol a fynychodd y Grŵp Adolygu yn agored wrth adnabod gwendidau ym mherfformiad yr ysgolion ac roeddent yn gallu darparu esboniad dilys dros hyn e.e. cynnydd yn y niferoedd sydd ag anghenion arbennig, disgyblion sydd â sgiliau Cymraeg llai datblygedig neu swyddi gwag sydd angen eu llenwi.

Cyfeiriodd ysgolion at anawsterau recriwtio wrth geisio dod o hyd i athrawon profiadol a Phenaethiaid er mwyn ceisio llenwi swyddi gwag. Roedd gan rai ysgolion amheuon am y posibilrwydd o gyflwyno asiantaeth recriwtio genedlaethol i lenwi swyddi dros dro ond ystyriodd eraill nad oedd bai ar y broses recriwtio ond ei fod yn fwy o adlewyrchiad o’r broblem genedlaethol o ran y nifer cyfyngedig o athrawon profiadol sy’n barod i lenwi swyddi gwag a swyddi penaethiaid, yn enwedig drwy gyfrwng y Gymraeg;

• Mae gan ysgolion enw da yn eu cymunedau;

Mae’r gefnogaeth yn parhau ar gyfer addysg grefyddol a’i bwysigrwydd wrth ddatblygu gwerthoedd cymdeithasol ac ymddygiad cadarnhaol.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad ac i barhau â gwaith y Grŵp Adolygu Cynnydd Ysgolion.

 

GWEITHRED: Fel yr uchod

6.

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y Bwrdd) - Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd mewn perthynas â’r uchod.

 

Nododd y Rheolwr Datblygiad Economaidd y sefydlwyd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) er mwyn cydlynu’n well y datblygiad economaidd strategol ar sail ranbarthol mewn ymateb i’r pwysau ar arian cyhoeddus. Mae cydlyniant a darpariaeth rhanbarthol o ran cyflogaeth a sgiliau yn un o’r meysydd allweddol ar gyfer yr NWEAB. Mae Llif Gwaith Sgiliau a Chyflogaeth yr NWEAB wedi eu mabwysiadu a’u cydnabod gan Lywodraeth Cymru fel un o’i dair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ledled Cymru.

 

Croesawodd y Cadeirydd Mr Iwan Thomas, Rheolwr Rhaglen RhanbartholSgiliau a Chyflogaeth o’r NWEAB i’r cyfarfod. Rhoddodd Mr Iwan Thomas gyflwyniad i’r cyfarfod ar Gynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. Tynnodd sylw at y ffaith mai nod yr NWEAB yw gwella a diweddaru cronfa sgiliau’r ardal a datblygu cyflogaeth yng Ngogledd Cymru. Gyda’r cyfleoedd cyflogaeth fydd ar gael ar yr Ynys dros y deng mlynedd nesaf, bydd angen i gyflogwyr gael cymorth pellach er mwyn gyrru darpariaeth sgiliau sy’n ymateb i’w hanghenion. Bydd y rhai hynny sy’n chwilio am waith angen y sgiliau er mwyn cael mynediad i gyflogaeth gynaliadwy, tra bydd y rhai hynny sydd mewn gwaith angen cymorth pellach er mwyn gallu datblygu eu potensial i allu cystadlu am gyfleoedd cyflogaeth mewn gwahanol brosiectau mawr a fydd yn cael eu sefydlu ar yr Ynys h.y. y sector ynni ac amgylchedd, uwch weithgynhyrchu, adeiladwaith, sectorau creadigol a digidol, gofal iechyd a chymdeithasol, twristiaeth a lletygarwch a gweithgynhyrchu bwyd a diod.

 

Nododd Mr. Thomas yr heriau rhanbarthol canlynol a oedd yn bodoli o ran sgiliau a chyflogaeth:-

 

Cyflogwyr i fynd i’r afael â chynllunio olyniaeth yn ogystal â gweithlu sy’n heneiddio mewn sectorau allweddol;

Cadw pobl ifanc mewn cyflogaeth gynaliadwy o fewn y rhanbarth wedi iddynt gwblhau eu hastudiaethau;

Datblygu model broceriaeth sgiliau rhanbarthol yn seiliedig ar yr hyn a ddarparwyd wrth adeiladu Carchar Gogledd Cymru.

Cynyddu’r niferoedd sy’n astudio pynciau STEM a hyrwyddo’r pynciau hynny a sicrhau bod gan bobl sgiliau sy’n cyd-fynd â gofynion cyflogwyr;

Darparu datrysiadau sgiliau rhanbarthol ar gyfer prosiectau trawsnewid ochr yn ochr â hyrwyddo agosrwydd lleol;

Cefnogi datblygiad cynaliadwy ac arloesedd yn ein sectorau twf er mwyn darparu llwybrau gyrfa deniadol.

 

Cododd yr Aelodau y materion canlynol:-

 

Mae angen annog pobl ifanc sydd wedi gadael Ynys Môn i fynd i Brifysgolion a Cholegau i ddychwelyd ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth posibl a fydd ar gael yng Ngogledd Cymru ac Ynys Môn;

Mae angen cynnwys Cymunedau’n Gyntaf Môn yn y rhestr o bartneriaid allweddol ar Fwrdd Uchelgais Gogledd Cymru;

Mae angen i Ffeiriau Gyrfa mewn ysgolion uwchradd roi cyngor i ddisgyblion am y pynciau sydd angen iddynt eu hastudio er mwyn gallu cystadlu am y cyfleoedd cyflogaeth fydd ar gael yng Ngogledd Cymru;

Tra bod angen i bobl ifanc fod yn ymwybodol bod pynciau STEM  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 6.

7.

Cyfarfod nesaf

I nodi bydd cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio yn cael ei gynnal ar 15 Mawrth, 2017 am 2.00 o’r gloch y.p.

Cofnodion:

Nodi y cynhelir cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor hwn ar 15 Mawrth, 2017 am 2:00pm.