Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 2ail Chwefror, 2016 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Fel y nodir uchod.

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni chafwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 52 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfodydd a ganlyn :-

 

·           Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 12 Tachwedd, 2015.

·           Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 17 Tachwedd, 2015.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar :-

 

·        Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Tachwedd, 2015.

·        Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Tachwedd, 2015.

4.

Sicrhau gwasanaethau cynaladwy ac effeithlon i’r dyfodol : Trawsnewid y Gwasanaeth Ieuenctid pdf eicon PDF 316 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â'r uchod.

Dywedodd y Prif Swyddog Ieuenctid fod Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cymru am 2014-2018 yn cydnabod yr angen i’r gwasanaeth barhau i fod yn wasanaeth addysgol strategol yn hytrach na bod yn rhan o’r ddarpariaeth hamdden. O fewn y strategaeth mae pwyslais cynyddol ar leoli gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion i gefnogi pobl ifanc i aros mewn addysg a hyfforddiant ffurfiol. Mae'r strategaeth yn cydnabod tri maes penodol a amlygwyd yn yr adroddiad fel rhai y dylid canolbwyntio gwasanaethau arnynt.

Dywedwyd bod y Pwyllgor Gwaith, yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2015, wedi rhoi caniatâd i’r Gwasanaeth Ieuenctid gynnal ymgynghoriad ar Fodelau Darparu i’r Dyfodol. Roedd canfyddiadau’r ymgynghoriad wedi’u hatodi wrth yr adroddiad. Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r ymgynghoriad mae’r opsiynau i'w hystyried yn cynnwys:-

• Penodi gweithwyr llawn amser a leolir ym mhob ysgol uwchradd i gyflawni ystod o flaenoriaethau;
• Strwythur llai o glybiau, i’w rhedeg gan Weithwyr Ieuenctid yr Ysgolion a thîm llai o staff rhan amser;
• Y posibilrwydd o helpu cymunedau pentrefi llai i redeg clybiau ieuenctid gwirfoddol, y byddai’r gwasanaeth ieuenctid yn eu cefnogi ond nid yn eu cyllido;
• Ymestyn rôl y Gweithiwr Prosiect Alcohol i gynnwys materion Camddefnyddio Sylweddau, a’r camfanteisio rhywiol cysylltiedig sy'n deillio o’r gamdriniaeth hon;
• Gweithio gyda'r Adran Addysg i ddatblygu’r ysgolion i gymryd mwy o gyfrifoldeb am Ddatyblygu Achredu;
• Bod swydd hanner amser yn cael ei chreu ar gyfer Gweithiwr Ymgysylltu i weithio gyda phobl ifanc 16-24 oed nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant, a gaiff ei hariannu drwy Grant Ymgysylltu a Datblygu.  Adolygu hyn ymhen dwy flynedd i benderfynu a oes angen adolygu'r gwasanaeth ieuenctid ymhellach i gynnwys y gwaith hwn yn y ddarpariaeth graidd, yn hytrach na gwaith arall a gyllidir gan grant.

Dywedodd y Prif Swyddog Ieuenctid mai Ynys Môn a Gwynedd sydd wedi cadw’r  rhwydwaith mwyaf o glybiau gwledig bach drwy Gymru, ond y bu gostyngiad o 17% yn y niferoedd sy'n mynychu clybiau ieuenctid rhwng 2013/14 a 2014/15. Byddai hyn ynddo’i hun wedi bod yn yrrwr ar gyfer adolygu’r modd y mae'r awdurdod yn ymgysylltu â phobl ifanc, ac mae wedi ysgogi’r gwasanaeth, drwy waith y Bwrdd Trawsnewid, i ddechrau’r ailstrwythuro drwy ymgynghori'n eang â phobl ifanc, a gofyn iddynt pa wasanaeth sydd ei angen arnynt  ar gyfer y dyfodol. Bydd angen cyplysu hyn â rhaglen yr Awdurdod o nodi blaenoriaethau tra’n gweithredu rhaglen helaeth o arbedion effeithlonrwydd.

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chodwyd y prif faterion a ganlyn:-

• Barn a gofynion pobl ifanc yw’r ystyriaethau pwysicaf o fewn y Gwasanaeth Ieuenctid;
• Holwyd faint o bobl ifanc sy’n mynychu Clybiau Ieuenctid gwledig ar yr Ynys. Ymatebodd y Prif Swyddog Ieuenctid bod gostyngiad yn nifer y bobl ifanc sy'n mynychu Clybiau Ieuenctid gwledig yn peri pryder a rhagwelwyd y bydd angen ystyried cau 4 o Glybiau Ieuenctid eraill eleni;
• Holwyd am y posibilrwydd o ailgyflwyno'r Bws Allgymorth ar gyfer pobl ifanc mewn ardaloedd gwledig fel y gallant fynychu Clybiau  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Ynys Môn a Gwynedd 2016 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Tai mewn perthynas â'r uchod.

Dywedodd y Rheolwr Strategaeth a Datblygu Tai fod cynnal Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (yr Asesiad) yn ofyniad statudol er mwyn canfod nifer y Sipsiwn a Theithwyr sydd angen lleiniau yn awr neu dros y 5 mlynedd nesaf (anghenion preswyl). Mae'r Asesiad hefyd yn pwyso a mesur yr angen am safleoedd tramwy i Sipsiwn a Theithwyr sy'n pasio drwy ardal yr awdurdod lleol ond sydd â'u prif breswylfa yn rhywle arall. Mae'r astudiaeth wedi cydymffurfio'n llawn â chanllawiau statudol gan Lywodraeth Cymru. Fel yr argymhellwyd yn y canllawiau, sefydlwyd Grŵp Llywio gydag Aelodau a Swyddogion o Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn, ynghyd ag aelodaeth o'r gymuned Sipsiwn a Theithwyr. Mae'r Grŵp wedi cyfarfod yn rheolaidd i oruchwylio'r astudiaeth. Fel sy'n ofynnol, roedd y dystiolaeth a ddefnyddiwyd yn yr asesiad yn cynnwys cyfweliadau un-i-un gyda Sipsiwn a Theithwyr, data eilaidd gan gynnwys cofnodion o’r cyfrifiad a chofnodion addysg, ynghyd â manylion am wersylloedd anawdurdodedig a oedd wedi digwydd yn ardal yr astudiaeth. Roedd yr argymhellion ar gyfer ardaloedd Gwynedd ac Ynys Môn wedi eu cynnwys yn rhan 6.2 Atodiad 1 sydd ynghlwm wrth yr adroddiad. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar yr argymhellion sy'n berthnasol i Ynys Môn fel y nodir yn yr adroddiad.

Dywedodd y Rheolwr Strategaeth a Datblygu Tai ei bod wedi ymweld â'r teithwyr ar  safle Ffordd Pentraeth ar sawl achlysur a’i bod wedi siarad â phobl sy'n byw ar y safle. Fodd bynnag, o'r pedair aelwyd ar y safle, dim ond 2 berson lenwodd yr holiadur yr oedd Llywodraeth Cymru yn argymell y dylid ei ddefnyddio yn y broses asesu.

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chodwyd y prif faterion a ganlyn:-

• Mynegwyd pryderon dwys nad ymgynghorwyd digon gyda’r gymuned leol, busnesau lleol a'r gymuned sipsiwn a theithwyr;
• Ystyriwyd nad oedd y Cyngor Sir wedi ceisio cael unrhyw gydlyniant cymunedol gyda'r gymuned leol a'r gymuned sipsiwn a theithwyr i ddeall eu hamrywiol  anghenion ac i integreiddio â'r gymuned;
• Mae’r trigolion ar safle Ffordd Pentraeth wedi dweud nad ydynt yn dymuno newid eu ffordd o fyw;
• Mae'r adroddiad a drafodwyd yn y cyfarfod yn dweud bod angen 4 llain; mae cyfanswm o 7 o garafanau ar safle Ffordd Pentraeth;
• Nid yw trigolion safle teithwyr Ffordd Pentraeth yn ymwybodol o'r cynrychiolydd Sipsiwn a Theithwyr ar Grŵp Llywio Gwynedd ac Ynys Môn; roeddent wedi dweud wrth eu Cynghorydd lleol y byddent yn hoffi gweld un o drigolion safle Ffordd Pentraeth yn cael ei enwebu i wasanaethu ar y Grŵp Llywio;
• Byddai Safle yn ne Ynys Môn yn cael ei ffafrio gan drigolion safle Ffordd Pentraeth os yw'r Awdurdod yn bwriadu dynodi safle fel safle parhaol i sipsiwn / teithwyr;
• Ystyriwyd nad oedd digon o ddata wedi cael ei gasglu oddi wrth deithwyr yr oes newydd ar Ynys Môn gan mai dim ond dau holiadur a gwblhawyd. Ymddengys bod Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i gael mwy  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Grwp Adolygu Cynnydd Ysgolion - Diweddariad pdf eicon PDF 89 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Dysgu a’r Swyddog Sgriwtini mewn perthynas â'r uchod.

Dywedodd y Pennaeth Dysgu fod y Grŵp Adolygu Cynnydd Ysgolion wedi cael ei sefydlu ar 21 Tachwedd, 2012 gan y Pwyllgor Sgriwtini Addysg a Hamdden yn dilyn argymhellion a wnaed gan Estyn ar ansawdd y Gwasanaeth Addysg i blant a phobl ifanc ar Ynys Môn. Nod y grŵp yw cynorthwyo'r Gwasanaeth Addysg i wella perfformiad ysgolion ar yr Ynys, drwy gynyddu a datblygu atebolrwydd lleol am berfformiad ysgolion a gwella gwybodaeth aelodau lleol am yrwyr perfformiad allweddol a'r heriau sy'n wynebu ysgolion ar Ynys Môn. Gyda sefydlu strwythur newydd ar gyfer Pwyllgorau Sgriwtini yn ystod mis Mai 2013, cytunwyd y byddai Aelodau'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio yn parhau â gwaith y Grŵp Adolygu Ysgolion.

Dywedodd bod yr Uwch Reolwr Safonau Ysgolion a Chynhwysiad yn rhoi arweiniad i'r Panel ynghylch pa ysgolion y dylid eu gwahodd i ymddangos ger eu bron. Roedd rhestr o'r ysgolion a oedd wedi ymddangos gerbron y Panel yn ystod 2015 i’w gweld yn yr adroddiad. Mae'r Pennaeth, Cadeirydd y Llywodraethwyr a'r Ymgynghorydd Her GwE perthnasol (Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol) yn cael eu gwahodd i fynychu'r cyfarfod o'r Panel i drafod safonau cyrhaeddiad, materion cynhwysiad, presenoldeb a rheoli adnoddau sy'n cynnwys agweddau ariannol a rheolaethol.  Po leiaf yw'r ysgol, y mwyaf tebygol ydyw y bydd ei pherfformiad yn amrywio, a gallai’r perfformiad hwn amrywio'n sylweddol o flwyddyn i flwyddyn ac effeithio ar ei chategoreiddiad cyffredinol o fewn y model cenedlaethol. Mae lleiafrif o ysgolion yn cael anawsterau o ran cynnal lefelau staffio cyson o ganlyniad i gyfnodau mamolaeth ac absenoldebau arbennig, ac mae effeithiau hynny’n fwy amlwg yn yr ysgolion llai.

Yn dilyn penodi swyddog newydd i’r swydd Uwch Reolwr Safonau Ysgolion a Chynhwysiad, bydd nifer o ysgolion yn cael eu gwahodd i ymddangos gerbron y Panel rhwng mis Ionawr 2016 a Rhagfyr 2016.

Fel yr Aelod Portffolio (Addysg), dywedodd y Cynghorydd K.P. Hughes mai ei nod yw codi safonau addysg ar Ynys Môn. Mae nifer o ysgolion ar yr Ynys wedi gwella ac mae gwaith y Grŵp Adolygu Ysgolion wedi cynhyrchu tystiolaeth bod y  gwasanaeth wedi gwella.

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chodwyd y prif faterion a ganlyn:-

• Holwyd a oedd anawsterau wrth recriwtio Penaethiaid ar Ynys Môn ac a oedd digon o athrawon yn dod trwodd sy’n dymuno cael eu hystyried i fod yn Benaethiaid. Ymatebodd y Pennaeth Dysgu fod anawsterau gyda recriwtio  Penaethiad ac y gellir priodoli’r rheini i’r pwysau sy'n gysylltiedig â'r swydd a’r ffaith  y byddai angen, o bosib, i’r Pennaeth ddysgu dosbarthiadau am 90% o'r amser hefyd;
• Holwyd hefyd am ysgolion yn dysgu o brofiadau ysgolion eraill ac ymgorffori arferion da gan ysgolion sy'n perfformio'n dda. Ymatebodd y Pennaeth Dysgu fod ymgorffori arferion da a rhannu profiadau rhwng ysgolion yn hollbwysig h.y. mae ysgol sy’n perfformio'n dda o ran 'sgiliau ysgrifennu' yn gallu cael cymorth gan GwE, i ddatblygu pecynnau cymorth i  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 6.

7.

Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol (TYRh) – Trefniadau at y Dyfodol pdf eicon PDF 80 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad y Pennaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol mewn perthynas â'r uchod.

Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r cyfarfod i Mrs Sasha Davies, Cyfarwyddwr Strategol (Economi a Lle), Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  Rhoddodd Mrs Davies gyflwyniad ar y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol fel yr Uwch Swyddog Cyfrifol am Ffrwd Waith yr UE.  Nodwyd mai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw'r Corff Arweiniol yn ystod rhaglen 2014/2020.  Dosbarthwyd copi o'r cyflwyniad i'r Aelodau yn y cyfarfod.

Adroddwyd y bydd y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol mewn sefyllfa i sicrhau bod modd i’r holl weithgareddau arfaethedig weithio’n integredig ar draws yr holl ffrydiau ariannu. Bydd yn nodi hefyd a oes darpariaeth gyfatebol eisoes yn bodoli neu’n cael ei datblygu.  Bydd y Tîm yn gallu gweithio'n strategol ac yn llyfn gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a’i ffrydiau gwaith, yn ogystal â sefydliadau eraill ar draws y rhanbarth er mwyn hwyluso dealltwriaeth o’r cynigion am gyllid  Ewropeaidd, ac yn benodol sut maent yn cyfrannu at y weledigaeth o fuddsoddiadau dwys ac integredig sy’n targedu blaenoriaethau strategol yn y rhanbarth.

Mae'r Cynllun Busnes yn cael ei asesu gan SCEC ar hyn o bryd a disgwylir iddo gael ei gymeradwyo yn ystod mis Chwefror 2016.

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a diolch i Mrs Sasha Davies am ei chyflwyniad i'r Pwyllgor.

GWEITHREDU: Bod cyfarfod o’r Pwyllgor hwn yn derbyn diweddariad ar y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol yn y dyfodol.

 

8.

Diweddariad gan y Cadeirydd/Is-Gadeirydd

Derbyn adroddiad llafar gan y Cadeirydd/Is-Gadeirydd.

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd eu bod yn mynychu cyfarfodydd misol  Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgorau Sgriwtini. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 25 Chwefror, 2016.

Atgoffwyd yr aelodau i gysylltu â'r Swyddog Sgriwtini os ydynt yn dymuno cynnwys unrhyw eitem ar Raglen y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

 

9.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 161 KB

Cyflwyno’r Rhaglen Waith gan y Swyddog Sgriwtini.  

Cofnodion:

Cyflwynwyd – y Rhaglen Waith ddrafft.

Amlinellodd y Swyddog Sgriwtini yr eitemau ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio:-

Adroddiad Blynyddol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol
Trawsnewid Gwasanaethau Diwylliannol
Dogfen Bolisi – Partneriaethau

Dywedodd y Swyddog Sgriwtini ymhellach y byddai angen trafod adroddiad ychwanegol yn y cyfarfod nesaf, sef Adroddiad Blynyddol Cymunedau’n Gyntaf. Cytunwyd y dylai'r cyfarfod ddechrau am 2 o’r gloch.

PENDERFYNWYD derbyn y Rhaglen Waith ddrafft.