Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mawrth, 6ed Chwefror, 2018 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Fel y nodwyd uchod.

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 75 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 14 Tachwedd, 2017.

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd, 2017.

4.

Adroddiad Cynnydd : Safonau Ysgolion pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â'r uchod.

 

Dywedodd yr Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiant bod canran y disgyblion oedran ysgol statudol sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn Ynys Môn yn ystod y pum mlynedd diwethaf mewn cymhariaeth â Chymru ac awdurdodau unigol wedi gostwng yn sylweddol a bod yr awdurdod bellach yn y 7fed safle mwyaf breintiedig yng Nghymru. Mae hyn yn destun pryder oherwydd nid yw’r gymhariaeth yn cyfateb i economi leol yr Ynys. Nodwyd bod ysgolion yn derbyn grantiau yn ôl niferoedd y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. 

 

Cyfeiriodd y Swyddog at y tabl yn yr adroddiad, sy'n dangos nifer y disgyblion sydd ar y gofrestr anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r awdurdod wedi bod yn y 4ydd safle o blith yr ALl yn y sector cynradd sydd eto yn ymddangos yn uchel o gymharu ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. Dywedodd fod angen rhoi blaenoriaeth i'r mater dros y misoedd nesaf o ran y meini prawf ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.  Mae wedi cael ei brofi bod nifer y disgyblion ar y gofrestr anghenion dysgu ychwanegol yn ymddangos fel petai’n gostwng wrth i'r disgyblion symud i addysg uwchradd oherwydd mae’r awdurdod yn yr 8fed safle o blith yr ALl yng Nghymru. Cyfeiriodd yr Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiant ymhellach at blant sy'n cael eu haddysgu gartref ac ymddengys bod yr Awdurdod yn cael ei gategoreiddio’n fwy ffafriol o fewn y maen prawf hwn.

 

Croesawodd y Cadeirydd Mrs Meinir Huws, Ymgynghorydd Her Ysgolion (Cynradd) a Mrs Sharon Vaughan, Cynghorydd Her Ysgolion (Uwchradd) i'r cyfarfod.  Dywedodd fod y ddau Swyddog wedi bod yn adrodd yn rheolaidd i'r Panel Sgriwtini - Adolygu Cynnydd Ysgolion.

 

Rhoddodd yr Ymgynghorydd Her Ysgolion (Cynradd) ddadansoddiad manwl o'r data perfformiad gan dynnu sylw at y prif agweddau y mae angen i'r Pwyllgor roi sylw iddynt.

  

Cyfnod Sylfaen

 

·      Gosod disgwyliadau uwch yn y Cyfnod Sylfaen a datblygu gwell gwydnwch i osod targedau, asesu a thracio targedau ysgol er mwyn cau'r bwlch rhwng targedau a pherfformiad;

·      Hyrwyddo gwell defnydd o ddata a rhaglenni ymyrraeth i yrru'r gwelliannau angenrheidiol;

·      Parhau i sicrhau gwell cysondeb ar draws ysgolion mewn perthynas â dealltwriaeth o'r 'ffit orau' wrth osod lefelau terfynol;

·      Gwella addysgeg yn y Cyfnod Sylfaen gyda ffocws penodol ar wella cyfleoedd a gynllunnir i ddatblygu llythrennedd / rhifedd ar draws y meysydd dysgu; sicrhau gweithgareddau gyda lefel uchel o her; sicrhau cyfleoedd gwell i ddefnyddio sgiliau a sicrhau cydbwysedd gwell rhwng tasgau a arweinir gan yr athro / y dysgwr.

·      Codi safonau yn y Gymraeg fel iaith gyntaf yn y Cyfnod Sylfaen;

·      Parhau i ddatblygu gallu ysgolion i sicrhau ymagwedd heriol tuag at gynllunio wrth wella perfformiad, yn enwedig ar y lefelau uwch;

·      Cau'r bwlch ym mherfformiad disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim / y rhai nad ydynt yn derbyn prydau ysgol am ddim o ran y canlyniadau disgwyliedig ac yn y Gymraeg a Datblygiad Personol a Chymdeithasol o ran y canlyniadau uwch;

·      Targedu cefnogaeth i ysgolion lle mae  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

GwE - Adroddiad Blynyddol 2016/17 pdf eicon PDF 831 KB

Cyflwyno adroddiad gan Reolwr Gyfarwyddwr GwE.

Cofnodion:

Cyflwynwyd - Adroddiad Blynyddol GwE 2016/17 gan Reolwr Gyfarwyddwr GwE.

 

Rhoddodd Rheolwr-gyfarwyddwr GwE adroddiad manwl ar Flaenoriaethau'r Cynllun Busnes ar gyfer 2017/18, ynghyd â throsolwg ar safonau addysgol ar draws Gogledd Cymru (2015/16).  Dywedodd fod Gwe yn darparu ystod o raglenni dysgu proffesiynol ar gyfer ymarferwyr sy'n amrywio o Gynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch i Brifathrawon profiadol. Roedd yr Uwch Ymgynghorwyr Her a’r Ymgynghorwyr Cymorth ar gyfer pob hyb yn gweithredu'n llawer mwy effeithiol o ran sicrhau ansawdd pob agwedd ar waith yr Ymgynghorwyr Her yn y timau priodol.  Adroddodd ymhellach bod gwella safonau a darpariaeth yn y Cyfnod Sylfaen yn un o flaenoriaethau GwE.  Eleni, cynigiodd GwE raglen gymorth ranbarthol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen am y tro cyntaf, gan dargedu cynllunio, addysgu, asesu ac arwain.  Mae'r tîm Ymgynghorwyr Her Llythrennedd a Rhifedd wedi darparu ystod eang o raglenni cymorth a datblygu ar draws y rhanbarth i sicrhau ansawdd y cynllunio a'r ddarpariaeth yn y sectorau cynradd ac uwchradd.  Mae pob ysgol sydd mewn categori cymorth ambr neu goch wedi derbyn rhaglen o gymorth wedi'i theilwra i'w hanghenion penodol. 

 

Yn ogystal â hyn, mae cyflymder y gwelliant yn y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn arafach na'r hyn a welwyd ar lefel genedlaethol. Mae codi safonau yn y Cyfnod Sylfaen yn flaenoriaeth allweddol i’r consortiwm.  Yn gyffredinol, mae cyflymder y gwelliant yn y prif ddangosyddion yng Nghyfnod Allweddol 4 wedi bod yn rhy araf o'i gymharu â gweddill Cymru ac mae gwella ei berfformiad yn brif flaenoriaeth i’r consortiwm.  Yng Nghyfnod Allweddol 4, mae perfformiad awdurdodau lleol unigol yn amrywio'n sylweddol ar draws y rhanbarth.  Dywedodd fod meysydd y mae angen eu datblygu yn cynnwys: -

 

·      Cynlluniau busnes cadarn sy'n ymateb yn fwy cyson i anghenion datblygu awdurdodau ac ysgolion unigol ac sydd wedi cael eu trafod a'u cytuno gyda rhanddeiliaid. 

·      Bod gan bob ysgol uwchradd a'r holl ysgolion sydd yn y categori cymorth ambr / coch gynlluniau cymorth priodol ar waith.

·      Defnyddio Ymgynghorwyr Her yn fwy effeithiol a defnyddio rhwydweithiau pwnc i gryfhau cydweithrediad adrannol.

·      Targedu unigolion sydd â'r potensial i fod yn Benaethiaid ysgolion ac i roi lefel o gefnogaeth i'r unigolion hyn ac i gynllunio'n gynt pan fydd Penaethiaid yn ymddeol i gael yr unigolion gorau posibl i gymryd eu lle;

·           Bod ar flaen y gad o ran yr heriau a wynebir er mwyn mynd i'r afael â'r prosesau archwilio newydd a gyflwynwyd gan y llywodraeth;

·        Gall Ynys Môn dderbyn cefnogaeth gan yr Ymgynghorwyr Her yn y sectorau cynradd ac uwchradd.

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chododd y materion canlynol: -

 

·      Gofynnwyd am eglurhad ynghylch pam y mae ysgolion categori ‘coch’ yn dal i fodoli pan mae GwE wedi buddsoddi mewn Ymgynghorwyr Her i gefnogi'r ysgolion hyn. Ymatebodd Rheolwr Gyfarwyddwr GwE fod ysgolion categori 'coch' wedi'u targedu gyda chefnogaeth ac arweiniad i'w helpu i ddarparu’r addysg orau bosibl ar gyfer y disgyblion. Dywedodd fod rhai ysgolion wedi derbyn cymorth uwchlaw eu gofynion a bod ysgolion eraill wedi dioddef o ganlyniad. 

·      Gofynnwyd am eglurhad ynghylch sut roedd  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Panel Sgriwtini - Adolygu Cynnydd Ysgolion pdf eicon PDF 383 KB

Cyflwyno adroddiad cynnydd gan Gadeirydd y Panel Sgriwtini Adolygu Cynnydd Ysgolion a Swyddogion Cefnogi.

Cofnodion:

Cyflwynwyd - adroddiad cynnydd gan Gadeirydd y Panel Sgriwtini Adolygu Cynnydd Ysgolion a'r Swyddog Cymorth mewn perthynas â'r uchod.

 

Adroddodd y Cadeirydd fel Cadeirydd y Panel Sgriwtini Adolygu Cynnydd Ysgolion,bod y Panel wedi cyfarfod bedair gwaith ers yr adroddiad cynnydd diwethaf a gyflwynwyd i'r cyfarfod hwn ar 14eg Tachwedd, 2017. Mae 5 ysgol gynradd ac 1 ysgol uwchradd wedi bod gerbron y Panel.

 

Daeth y Panel i'r casgliad bod 10 mater allweddol y byddai angen mynd i'r afael â nhw er mwyn sicrhau bod ysgolion yn parhau i wella: -

 

  •     Llwyth gwaith athrawon a phenaethiaid
  •     Recriwtio Athrawon
  •     Perfformiad Ysgol
  •     Perthynas rhwng Ysgolion a GwE
  •     Nodi Disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
  •     Cwricwlwm Cymreig Newydd
  •     Prydau Ysgol Am Ddim
  •     Capasiti Ysgolion
  •     Sgiliau Iaith Gymraeg
  •     Sgiliau sylfaenol

 

Roedd y Pwyllgor yn dymuno mynegi ei werthfawrogiad i’r Panel Sgriwtini Adolygu Cynnydd  Ysgolion am eu gwaith manwl o ran yr ystod o bynciau a'r broses a ddefnyddir i herio ysgolion sydd wedi mynychu'r Panel. Roedd y Cadeirydd hefyd yn dymuno diolch i'r ddau Ymgynghorydd Her Ysgolion a'r Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiant am eu cyfraniad at y Panel Sgriwtini Adolygu Cynnydd Ysgolion.

 

PENDERFYNWYD nodi: -

 

·      Y cynnydd a wnaed hyd yn hyn â gwaith y Panel Sgriwtini: Adolygu Cynnydd Ysgol;

·      Bod y ffrydiau gwaith sy'n ymwneud â Chynllun Gwella'r Gwasanaeth Addysg yn cael sylw;

·      Nid oes unrhyw faterion ar hyn o bryd y mae angen i'r Panel eu huwchgyfeirio i’r pwyllgor eu penderfynu.

 

GWEITHREDU: Fel y nodwyd uchod.

 

 

7.

Enwebiad ar gyfer y Panel Sgriwtini - Adolygu Cynnydd Ysgolion pdf eicon PDF 70 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

Cofnodion:

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini mewn perthynas ag enwebu un Aelod o'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio i wasanaethu ar y Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd Ysgolion.

 

Dywedodd y Swyddog Sgriwtini, bod angen, oherwydd ymddiswyddiad y Cynghorydd Eric W Jones o'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, enwebu Aelod o’r Pwyllgor yn ei le ar y Panel Sgriwtini.  Nodwyd bod 4 Aelod o'r Pwyllgor hwn yn eistedd ar y Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd Ysgolion.

 

PENDERFYNWYD enwebu'r Cynghorydd Kenneth P Hughes ar y Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd Ysgolion.

 

8.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 667 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

Cofnodion:

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini ar Raglen Waith y Pwyllgor hyd at fis Mai 2018.

 

PENDERFYNWYD nodi'r Rhaglen Waith hyd at fis Mai 2018.

 

GWEITHREDU: Fel y nodwyd uchod.