Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mercher, 15fed Mawrth, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganid o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

Penderfyniad:

Bu i’r Cynghorydd Euryn Morris ddatgan diddordeb personol ar gyfer eitem 6 – Adroddiad Cynnydd Chwarter 3 : Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 320 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod blaenorol a gafwyd ar 7 Chwefror, 2023.

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Chwefror, 2023 yn gywir.

4.

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb: 2021/22 pdf eicon PDF 690 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb : 2021/2022.

5.

Rhaglen Cronfa Ffyniant Bro Ynys Môn pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·           Nodi’r cynnydd o ran datblygu cais i’r Gronfa Ffyniant Bro;

·           Cydnabod rôl y Cyngor wrth ddatblygu a chyflwyno’r cais;

·           Cefnogi gweithredu’r Gronfa Ffyniant Bro (yn unol â’r dyddiadau cau, allbynnau cytunedig ayb.)

6.

Adroddiad Cynnydd Ch3: 2022/23 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru pdf eicon PDF 7 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi’r cynydd a waned yn ystod Chwarter 3 : 2022/2023.

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·           Cytuno ar fersiwn gyfredol y Blaen Rhaglen Waith ar gyfer 2022/2023;

·           Nodi’r cynnydd hyd yn hyn o ran gweithredu’r Blaen Rhaglen Waith.