Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Cyfarfod Hybird - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio - Dydd Mawrth, 17eg Hydref, 2023 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd Euryn Morris fuddiant personol mewn perthynas ag Eitem 5 – Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol – Adroddiad Blynyddol:2022/2023.

 

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 238 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 19 Medi, 2023.

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 19 Medi, 2023 yn rhai cywir.

 

4.

Adroddiad Blynyddol - Gwasanaeth Rhanbarthol Cynllunio at Argyfwng : 2022/2023 pdf eicon PDF 200 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi cynnydd gwaith Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru 2022/23.

 

5.

Adroddiad Blynyddol - Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol : 2022/2023 pdf eicon PDF 7 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·       Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi deall y gwaith y mae angen i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ei wneud a’i gadw mewn cof.

·       Bod y Pwyllgor yn nodi’r gwaith a’r cynnydd yn 2022/23 ar y meysydd gwaith sy’n symud ymlaen drwy Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

 

6.

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus : 2023/2028 pdf eicon PDF 773 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·         Nodi Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd am 2023/2028;

·         Argymell bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd Cyngor Sir Ynys Môn, bod y Cyngor llawn yn mabwysiadu Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd, ei bod yn ddogfen fyw, yn cael ei hadolygu a’i diweddaru’n rheolaidd ac y bydd yn parhau i adeiladu ar ein llwyddiannau hyd yn hyn;

·         Awdurdodi'r Pennaeth Proffesiwn Adnoddau Dynol a Thrawsnewid, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Portffolio dros Fusnes Corfforaethol a Phrofiad Cwsmeriaid, i baratoi'r ddogfen derfynol, yn unol â'r fformat corfforaethol, cyn uwchlwytho'r ddogfen ar wefan y Cyngor.

 

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 424 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

    Cytuno ar fersiwn gyfredol y flaenraglen waith am 2023/2024;

    Nodi'r cynnydd hyd yma o ran gweithredu'r rhaglen waith i'r dyfodol.