Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu), Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 15fed Mehefin, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd Trefor Ll Hughes ei fod yn Aelod o’r Cyngor Iechyd Cymunedol.  

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 339 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfodydd canlynol:-

 

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 11 Mawrth, 2021;

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 14 Ebrill, 2021;

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 18 Mai, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfodydd canlynol yn gywir :-

 

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 11 Mawrth, 2021;

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 14 Ebrill, 2021;

·      Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 18 Mai, 2021.

4.

Cyflwyniad gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Derbyn cyflwyniad gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Penderfyniad:

Diolchodd y Cadeirydd i Jo Whitehead, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysol Betsi Cadwaladr am fynychu’r cyfarfod ac am eich chyflwyniad i’r Pwyllgor.

 

5.

Adroddiad Blynyddol ar Safonau'r Gymraeg 2020/21 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg 2020/21.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo yr Adroddiad Blynyddol ar Safonau’r Iaith Gymraeg 2020/21.

 

 

6.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 974 KB

Cyflwyno Rhaglen Waith y Pwyllgor.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·      Cytuno ar y fersiwn gyfredol o’r Flaenraglen Waith ar gyfer 2020/21;

·      Nodi’r cynnydd hyd yma o ran gweithredu’r Flaenraglen Waith.