Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Panel Rhiantu Corfforaethol
Dydd Mawrth, 16eg Mawrth, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 280 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Rhagfyr, 2020.

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 8 Rhagfyr 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

3.

Materion yn Codi

·        Polisi a Chanllaw Asesiadau Plant y Gofelir Amdanynt  

 

Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro i gyflwyno polisi a chanllaw wedi’u diweddaru.

 

·        Adolygiad Archwilio Mewnol  Swyddogaeth y Panel Rhiantu Corfforaethol

 

Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro i ddiweddaru’r Panel ar gynnydd mewn perthynas â gweithredu Cynllun Gweithredu yr Adolygiad gan Archwilio Menwol.

Penderfyniad:

3.1       Polisi a Chanllaw Asesu Plant sy’n Derbyn Gofal

 

Cytunwyd i dderbyn ac i nodi’r diweddariad.

 

3.2       Adolygiad Archwilio MewnolSwyddogaeth y Panel Rhiant Corfforaethol

 

Cytunwyd i dderbyn a nodi’r diweddariad.

4.

Adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol pdf eicon PDF 436 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol.

Penderfyniad:

Wrth dderbyn yr adroddiad, diolchodd y Panel i’r Gwasanaeth a’i staff am y gwaith a’r cynnydd a wnaed ac roedd yn gytûn ynglŷn â’r gweithredoedd a ganlyn

 

           Bod y Panel yn derbyn adroddiad cynnydd ar gynllunio llwybrau yn ystod y cyfarfod nesaf, gan gynnwys y ddarpariaeth a chynnwys Cynlluniau Llwybr ôl-16.

           Bod y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn adrodd yn ôl i’r Panel ynghylch unrhyw argymhellion ar gyfer addasu’r polisi Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig mewn perthynas â dull ‘dim niwed’.

           Bod y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystyried sut y gall y Gwasanaeth ddangos ei fod yn gwella ansawdd asesiadau.

5.

Adroddiad Iechyd Plant y Gofelir Amdanynt pdf eicon PDF 612 KB

Cyflwyno adroddiad Nyrs Plant y Gofelir Amdanynt.

Penderfyniad:

Wrth dderbyn yr adroddiad diweddaru a ddarparwyd gan y Nyrs Plant sy’n Derbyn Gofal, cydnabu’r Panel yr heriau unigryw a grëwyd gan y cyfnod a chydnabu ymrwymiad yr holl staff wrth ymateb iddynt; roedd y Panel yn cytuno ar y gweithredoedd a ganlyn

 

           Gan ystyried y gwaith rhanbarthol, bod y Swyddogion perthnasol o’r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Iechyd ac Addysg yn cyfarfod i drafod (a) problemau capasiti ac adnoddau a (b) sut mae ansawdd y gwasanaethau ar gyfer y boblogaeth sy’n derbyn gofal yn cael ei arfarnu a’i fesur gyda’r nod o gyflwyno trosolwg lefel uchel i’r cyfarfod nesaf.

           Bod y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol mewn ymgynghoriad â’r Swyddogion perthnasol yn darparu crynodeb o’r hyn sydd wedi mynd yn dda a’r hyn nad yw wedi mynd mor dda yn ystod y pandemig i’r Panel yn ei gyfarfod nesaf, yn cynnwys agweddau o arferion cyn y pandemig na fyddai neb yn gweld eu colli pe na fyddent yn dychwelyd, neu pe byddent yn cael eu gwneud mewn ffordd wahanol.

6.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod cyfarfod nesaf y Panel wedi’i raglennu am 10:00 y bore, ddydd Mawrth, 8 Mehefin, 2021.

Penderfyniad:

Nodwyd y trefniadau ar gyfer cyfarfod nesaf y Panel am 10:00yb, dydd Mawrth 8 Mehefin 2021.