Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Panel Rhiantu Corfforaethol - Mae Rhiantu Corfforaethol yn awr yn swyddogaeth y Panel Sgriwtini Gwasanaethau Cymdeithasol - Dydd Mawrth, 8fed Mehefin, 2021 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 276 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiantu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 16 Mawrth, 2021.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2020 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

 

3.

Materion yn Codi pdf eicon PDF 473 KB

Derbyn diweddariad ar gynnydd ynghylch yr isod –

 

·        Cynlluniau Llwybr (Pathway Plans) (Adroddiad wedi ei ddarparu)

·        Polisi Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig mewn perthynas â dull ‘dim niwed

·        Gwella ansawdd asesiadau

Cofnodion:

·           Cynlluniau Llwybr (Pathway Plans)

 

Cafwyd gwybodaeth gan y Swyddog Adolygu a Diogelu Annibynnol am y cynnydd o ran ansawdd y Cynlluniau Llwybr gan gynnwys y ddarpariaeth a’r cynnwys y Cynlluniau. Nodwyd y canlynol yn yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Panel Rhiantu Corfforaethol ar 16 Mawrth 2021: ‘Cynlluniau Llwybr Ôl-16 oed: teimla’r Swyddogion Adolygu Annibynnol fod angen gwella’r ymarfer yn y maes yma, gan gyd-gynhyrchu efo’r person ifanc, a chynnwys gwybodaeth ynghylch cryfderau, sgiliau i’w hyrwyddo, cyfleoedd, cynlluniau wrth gefn, tasgau gweithredu ac amserlen.

 

Cyfeiriodd y Swyddog Adolygu a Diogelu Annibynnol at y gofyniad sydd wedi ei nodi yn Rhan 6 yng Nghod Ymarfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Nodir y canlynol ym Mharagraff 53 a 54 yn y Ddeddf:-

 

‘Paragraff 53 - Pan fydd plentyn sy’n derbyn gofal ar fin troi’n 16 oed, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol baratoi cynllun llwybr i gynorthwyo’r person ifanc i bontio i fyd oedolion a gadael gofal. Bydd y cynllun llwybr yn adeiladu ar gynllun gofal a chymorth Rhan 6

presennol y plentyn, a fydd yn cael ei gynnwys yn y cynllun llwybr.’

 

‘Paragraff 54 – Bydd y cynllun llwybr yn cynnwys y camau gweithredu sydd eu hangen gan yr awdurdod lleol, gofalwr y person ifanc, y person ifanc, y rhiant a phartïon eraill a

nodir i helpu’r person ifanc i bontio’n llwyddiannus o’r sector gofal. Bydd y cynllun

llwybr yn parhau ar ôl i’r person ifanc droi’n 18 oed. Hefyd, dylai proses asesu a

chynllunio’r llwybr benderfynu a chofnodi’r wybodaeth, y cyngor a’r cymorth sydd

angen eu darparu i’r person ifanc wrth iddo baratoi i adael gofal, ac ar ôl iddo

adael gofal.’

 

Cyfeiriodd y Swyddog Adolygu a Diogelu Annibynnol at Baragraff 440 (a) o’r Ddeddf a oedd wedi ei gynnwys yn yr adroddiad. Nododd bod sampl o 20 o Gynlluniau Llwybr wedi eu cynnwys allan o 24 cynllun llwybr cymwys ar gyfer pobl ifanc. Roedd dau dempled yn wag oherwydd bod y bobl ifanc wedi gwrthod ymwneud â’r Gweithiwr Cymdeithasol wrth eu paratoi.   

 

Cyfeiriodd hefyd at y cryfderau a’r materion i’w datblygu:-

 

Cryfderau:-

 

·        Ystyriwyd bod cyfanswm o 10 yn Gynlluniau Llwybr yn drylwyr a manwl;

·        Roedd tystiolaeth o gyd-gynhyrchu â’r bobl ifanc ym mhob achos fwy neu lai;

·        Gwnaed ymdrech i gynnwys ‘llais’ y person ifanc e.e. trwy gynnwys eu geiriau eu hunain ym mhob un o’r cynlluniau;

·        Roedd tystiolaeth bod 12 o’r Cynlluniau Llwybr yn cael  eu diweddaru’n rheolaidd;

·        Roedd un cynllun yn datgan yn glir beth fyddai’r ymateb gwahanol gan y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd yn ddibynnol ar ba drywydd y byddai’r

person ifanc yn ei ddilyn;

·        Roedd safbwynt y bobl ifanc wedi ei gynnwys ym mhob un o’r Cynlluniau Llwybr;

·        Yn achos dau o’r cynlluniau, dywedwyd nad oedd y person ifanc yn hoffi cyfrannu at Adolygiadau LAC ond bod safbwynt yr unigolyn i’w glywed drwy’r Cynllun Llwybr;

·        Roedd barn y rhieni wedi ei gynnwys yn achos 6 o’r Cynlluniau Llwybr. 

 

Materion i’w datblygu:

 

·      Ychydig o dystiolaeth sydd o gynllunio wrth gefn

·      Mewn rhai  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 3.

4.

Llesiant Emosiynol Plant y Gofelir Amdanynt yn ystod ac ar ôl Pandemig pdf eicon PDF 598 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Gwasanaeth (Diogelu) Dros Dro.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro – Diogelu ar lesiant emosiynol plant sy’n derbyn gofal yn ystod ac wedi’r pandemig.

 

Adroddodd y Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro – Diogelu bod effaith y pandemig ar y boblogaeth gyffredinol wedi bod yn sylweddol ac wedi cwmpasu ystod eang o faterion, gan gynnwys iechyd meddwl ac emosiynol unigolion. Mae’r effaith ar y plant y mae’r Awdurdod yn gyfrifol amdanynt fel rhiant corfforaethol wedi bod yn sylweddol. Ar wahân i’r plant sydd wedi eu lleoli â rhieni, mae’r plant y gofalir amdanynt yn barod wedi eu gwahanu oddi wrth rieni/gofalwyr ac o bosibl anwyliaid eraill, yn enwedig brodyr a chwiorydd.   Mae cau ysgolion wedi effeithio ar blant y gofalir amdanynt ymhellach ac wedi cynyddu’r teimlad o unigrwydd i rai.  Fodd bynnag, mae nifer o’r plant wedi elwa o gymorth gan y Cyngor i fynychu’r Hwb Gofal ac erbyn hyn mae 26 o ysgolion yn ysgolion ysgol sy’n ‘wybodus am drawma’.  Mae plant mewn ysgolion uwchradd yn elwa o gael cwnselydd ysgol ac mae rhai cymorthyddion addysgu wedi elwa o hyfforddiant i ddod yn Ymarferwyr Cynorthwyol Cefnogi Llythrennedd Emosiynol, hyfforddiant a ddarparwyd gan seicolegydd addysg.

 

Ar ddiwedd Ebrill 2021, roedd 157 o blant yn derbyn gofal gan yr Awdurdod. Mae plant iau, er eu bod yn medru dangos arwyddion o ansefydlogrwydd emosiynol, yn fwy tebygol o fod angen rhiantu cyson a meithriniol (e.e. mewn gofal maeth) yn y lle cyntaf, yn hytrach na gwasanaethau iechyd meddwl neu emosiynol arbenigol/ wedi ei dargedu. Nid yw'r adroddiad hwn yn ystyried plant o dan wyth oed ar y sail eu bod yn llai tebygol o gael eu cyfeirio am wasanaethau arbenigol neu wedi'u targedu. Anfonwyd holiadur i bob gweithiwr cymdeithasol  sydd â chyfrifoldeb dros y 100 plentyn dros 8 oed; derbyniwyd 62 ymateb a chysylltwyd â gwasanaethau perthnasol a gofynnwyd iddynt ystyried natur darpariaeth eu gwasanaeth yn ystod y pandemig. Dangosodd 30 (48%) o’r plant a’r bobl ifanc yn y grŵp hwn, arwyddion o drallod emosiynol a oedd angen ymyrraeth arbenigol neu wedi ei dargedu. Mae tystiolaeth fod pob un o’r 30 o blant wedi dioddef profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac mae tystiolaeth glir fod o leiaf 6 o’r plant a’r bobl ifanc wedi profi cynnydd mewn symptomau o drallod emosiynol oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd arnynt yn ystod y pandemig.

 

Nodwyd hefyd bod asiantaethau amrywiol wedi addasu’n dda wrth ddarparu gwasanaethau drwy ddulliau cyfathrebu rhithiol. Fodd bynnag, adroddwyd bod datblygu a chynnal perthynas gyda’r bobl ifanc wedi bod yn anodd oherwydd bod pobl sydd wedi dioddef trallod yn elwa o gyswllt wyneb yn wyneb. 

 

Bu i’r Panel ddiolch i’r Rheolwr Gwasanaeth Dros Dro – Diogelu am yr adroddiad a chodwyd y materion canlynol:-

 

·      Codwyd cwestiynau ynglŷn â pha un ai y dylid poeni mai dim ond 62% wnaeth ymateb i’r holiadur a anfonwyd i fonitro lles y plant y gofalir amdanynt yn ystod y pandemig.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol na ellir gorfodi’r plant i lenwi holiaduron ond pwysleisiodd bod cyswllt rheolaidd  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Adroddiadau Gwasanaeth pdf eicon PDF 434 KB

Derbyn diweddariad gwasanaeth gan y canlynol 

 

·        Swyddog Cyswllt Addysg Plant y Gofelir Amdanynt

·        Rheolwr Tîm Lleoli Plant

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·           Cynnydd Addysg disgyblion sydd yng ngofal Awdurdod Ynys Môn

 

Adroddodd yr Uwch Reolwr Llesiant Addysg bod yr adroddiad yn ymwneud â’r flwyddyn addysgol 2020/21. Nodwyd bod 136 o’r disgyblion sy’n derbyn gofal rhwng 3-16 oed, sef yr oedran addysg statudol, a bod 22 dros 16. Mae 95 plentyn mewn gofal yn derbyn addysg mewn ysgolion ledled Ynys Môn tra bo 41 wedi eu lleoli y tu allan i’r sir.  Yn ystod y pandemig cafodd disgyblion mewn gofal fynediad at hybiau gofal oddi mewn i’r ysgolion. Defnyddiodd yr ysgolion amrywiaeth o ymyraethau i gefnogi disgyblion a oedd yn gwrthod ymgysylltu a dychwelyd drwy weithio gyda phartneriaethau i gyflwyno cynlluniau unigol.  Mae’r grant bwrsari i blant sy’n derbyn gofal wedi galluogi ysgolion i gael mynediad at y cynllun asesu BOXALL eleni. Mae hwn yn adnodd sydd yn caniatáu i ysgolion fesur anghenion emosiynol disgybl a chynnig ymyraethau sydd yn cyd-fynd â’i anghenion. Mae’r Adran Dysgu a’r Adran Plant a Theuluoedd wedi cychwyn peilot cynllun CAP (cynllun addysg personol) ar-lein. Os bydd y cynllun peilot yn rhedeg yn esmwyth bydd CAP ar-lein yn weithredol ym mhob ysgol o fis Medi ymlaen. Mantais CAP electroneg i’r Adran Dysgu ydi bod gennym nawr ffordd llawer fwy effeithiol o dracio cynnydd a chyflenwad plant mewn gofal. Mae ysgolion yn parhau i gymhwyso eu dealltwriaeth o drawma cynnar drwy ddilyn cwrs diploma Ysgol Wybodus i Drawma Mae mynediad at liniaduron a Chromebooks wedi bod yn bwysig iawn dros y flwyddyn ddiwethaf i bob disgybl.

 

Adroddwyd hefyd bod y rhan fwyaf o blant mewn gofal ym Mlwyddyn 11 wedi derbyn lleoliad addysg bellach mewn coleg, derbyn prentisiaeth neu’n dychwelyd i’r chweched. Mae canran fach iawn yn ei chael hi’n anodd cynllunio ar gyfer y cam nesaf er bod tiwtoriaid ac arbenigwyr eraill yn cynnig cymorth dwys iddynt.   

 

Bu i’r Panel ystyried yr adroddiad a chodi’r pwyntiau canlynol:-

 

·        Roedd y Panel yn awyddus i fynegi’n glir bod ganddynt gyfrifoldeb Rhiantu Corfforaethol a’u bod angen sicrwydd bod yr holl blant sy’n derbyn gofal yn cyrraedd eu llawn botensial ac ar y trywydd iawn o safbwynt eu hanghenion addysgol.  

 

Ymatebodd yr Uwch Reolwr Llesiant Addysg y bydd hi’n haws mesur a monitro cynnydd ac anghenion y plentyn mewn perthynas â’i oed a’i allu ac i wneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd eu targedau personol unwaith y bydd y CAP ar waith yn yr ysgolion,

 

·        Cyfeiriwyd at y 41 plentyn sydd wedi eu lleoli y tu allan i’r sicr ac mae angen sicrwydd bod y plant yma’n cael yr un cyfleoedd â’r plant ar yr ynys. 

 

Ymatebodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol trwy ddweud bod modd cyflwyno adroddiad i’r Panel hwn pan fydd yn cwrdd eto mewn perthynas â data am y disgyblion sydd wedi eu lleoli y tu allan i’r sir.  Nododd bod rhaid adrodd wrth Lywodraeth Cymru pob chwarter ynglŷn â phlant mewn gofal sydd wedi eu lleoli y tu allan i’r sir a bod angen caniatâd i leoli plant y tu allan i Gymru. 

 

Cytunwyd i nodi’r  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 5.

6.

Cyfarfod Nesaf

Nodi bod y cyfarfod nesaf wedi ei drefnu am 10:00 y.b. ar ddydd Mawrth, 7 Medi,  2021.

Cofnodion:

Nodwyd y trefniadau ar gyfer cyfarfod nesaf y Panel am 10:00yb, dydd Mawrth 7 Medi 2021.