Rhaglen

Fforwm Mynediad Lleol Ynys Môn - Dydd Mawrth, 28ain Ionawr, 2014 10.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mr. Dan Jones FRAgs - Secretary of the Forum 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 91 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Medi, 2013.

3.

Materion yn Codi

Ac heb eu rhestru ar y Rhaglen.

4.

Lon Las Cefni - (Cofnod 6.2) pdf eicon PDF 2 MB

Derbyn adroddiad gan yr Adran Priffyrdd ar

 

·        Y sefyllfa gyfreithiol ynglyn â’r defnydd o wahanol gategorïau o hawliau tramwy, a

·        Statws cyfreithiol a datblygu llwybr beicio Lôn Las Cefni.

5.

Adolygu Tir Mynediad (Cofnod 7.0) pdf eicon PDF 20 KB

Copi o ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i gyflwyniad Fforwm Mynediad Lleol Ynys Môn y dylai perchnogion tir dderbyn rhybudd statudol o ddynodiad neu newidiadau i’w tir.

6.

Llinellau Pwer Newydd Arfaethedig ar draws Ynys Môn

Ymateb y Grid Cenedlaethol.

7.

Adroddiad o Gyfarfod Cadeiryddion Fforwm Mynediad Lleol (FfMLl) yn Y Drenewydd ar 15 Hydref 2013

Yn cynnwys y cyflwyniad i gael mwy o gyllid ar gyfer hawliau tramwy cyhoeddus gan FfMLl Ynys Môn yn unol â Chofnod 11 y cyfarfod diwethaf.

8.

Fforwm Mynediad Cenedlaethol Cymru 19 Rhagfyr 2013 yng Nghaerdydd

Ystyried unrhyw eitemau a fydd angen sylw o’r cyfarfod.

9.

Materion Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghwningar Niwbwrch pdf eicon PDF 2 MB

Derbyn adroddiad gan yr Adran Priffyrdd ar y materion a’r camau arfaethedig i ddatrys y materion hyn.

10.

Adolygiad o Deddfwriaeth Mynediad a Hamdden Awyr Agored

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar ymgynghoriad papur gwyrdd sydd ar ddod.  

11.

Llwybr Arfordirol Ynys Môn

Derbyn diweddariad ar gyllid grant a phrosiectau ac adroddiad ar y difro a waned gan y stormydd diweddar.

12.

Materion Lleol

13.

Unrhyw Fater Arall

14.

Nodi dyddiad y cyfarfod nesaf ar 13 Mai, 2014