Rhaglen

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu
Dydd Mawrth, 3ydd Rhagfyr, 2019 2.00 o'r gloch

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 453 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar 3 Medi, 2019.

3.

Cyngor Sir Ynys Môn: Llythyr Archwilio Blynyddol 2018/19 pdf eicon PDF 214 KB

Cyflwyno’r Llythyr Archwilio Blynyddol am 2018/19.

4.

Adroddiad Blynyddol Diogelwch Seiber 2019 pdf eicon PDF 471 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid

5.

Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2019/20 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

6.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

7.

Adolygu Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu pdf eicon PDF 583 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

8.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 265 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

9.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 388 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol -

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

10.

Polisi Gwirio ar sail Risg

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.