Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Dydd Mawrth, 20fed Ebrill, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 318 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 9 Chwefror, 2021.

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 9 Chwefror, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

3.

Diweddariad ar Strategaeth a Blaenoriaethau Archwilio Mewnol 2020/21 pdf eicon PDF 407 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi darpariaeth sicrwydd a blaenoriaethau Archwilio Mewnol wrth symud ymlaen.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

4.

Materion a Risgiau Archwilio Mewnol sydd Angen Sylw pdf eicon PDF 396 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

           Nodi cynnydd y Cyngor wrth fynd i’r afael â’r Materion/Risgiau Archwilio Mewnol sydd angen sylw.

           Bod adroddiad manwl ar y Materion/Risgiau Archwilio Mewnol sydd angen sylw yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ddwywaith y flwyddyn.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU PELLACH

5.

Strategaeth Archwilio Mewnol Ddrafft 2021/22 pdf eicon PDF 381 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r Strategaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2021/22 a chadarnhau bod y dull a’r blaenoriaethau a amlinellir ynddi yn bodloni anghenion sicrwydd y Cyngor.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

 

6.

Archwilio Allanol: Cynllun Archwilio Drafft 2021 - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 361 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol.

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2021 a nodi ei gynnwys.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

 

7.

Newidiadau Cyfansoddiadol sy'n Effeithio'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 138 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r newidiadau i Gyfansoddiad y Cyngor yn dilyn ei gais, ynghyd â’r diwygiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

8.

Adroddiad Caffael Llesiant yng Nghymru pdf eicon PDF 484 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad.

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

           Nodi canfyddiadau’r adroddiad Caffael Llesiant yng Nghymru – Adolygiad o’r modd y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn trwytho caffael yng Nghymru

           Cymeradwyo ymateb y Cyngor i’r argymhellion perthnasol a gyhoeddwyd.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

 

9.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 184 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn y Flaen Raglen Waith heb unrhyw newidiadau.