Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 7fed Chwefror, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 244 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 18 Ionawr, 2023.

3.

Adroddiad Blynyddol Llywodraethu Gwybodaeth mewn Ysgolion 2021/22 pdf eicon PDF 628 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

4.

Datganiad o'r Strategaeth Rheoli Trysorlys 2023/24 pdf eicon PDF 881 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

5.

Adolygu Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 338 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

6.

Adolygiad o'r Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 259 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

7.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 538 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

8.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 116 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol -

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

 

9.

Y Gofrestr Risg Strategol

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.