Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM, Pwyllgor Safonau - Panel Penodi - Dydd Mawrth, 6ed Mehefin, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Committee Room 1, Council Offices, Llangefni / Zoom

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen.

3.

Recriwtio Aelod Annibynnol Newydd i'r Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 359 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro sy’n gofyn i’r Panel benderfynu ar y meini prawf dewisol wrth recriwtio.

 

4.

Cymeradwyo'r hysbyseb a'r gwaith papur ar gyfer recriwtio Aelod Annibynnol Newydd i'r Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar yr hysbyseb papur newydd drafft a’r Ffurflen Gais arfaethedig ar gyfer y broses recriwtio.

5.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 282 KB

Ystyried mabwysiadu’r isod: -

                                                  

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r

cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd y

posibilrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig ei ddatgelu fel y’i diffinnir yn

Atodlen 12A y Ddeddf ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”  

6.

Cwestiynau Posib ar gyfer Cyfweliadau Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro sy’n gofyn i’r Panel ystyried cwestiynnau cyfweliad addas.