Eitem Rhaglen

Materion yn Codi

·        Strategaeth Ddrafft Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth (gweler eitem 5 isod)

 

·        Pennaeth Gwasanaeth (Gwasanaeth Ymyrraeth Ddwys) i ddiweddaru’r Panel ar y sefyllfa o ran cyllido’r flaengaredd ar y cyd gyda Voices from Care Cymru i gyd-gynhyrchu Strategaeth Plant y Gofelir Amdanynt a Gadawyr Gofal Ynys Môn.

Cofnodion:

           Lleisiau o Ofal Cymru

 

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth (Gwasanaethau Plant) ei fod wedi adrodd i gyfarfod blaenorol y Panel ar fenter ar y cyd arfaethedig gyda Lleisiau o Ofal Cymru - un o'r asiantaethau gwirfoddol mwyaf blaenllaw yng Nghymru am weithio gyda phlant sy'n derbyn gofal - i sefydlu grŵp cyfranogi misol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i helpu i gyd-gynhyrchu Strategaeth Plant sy'n Derbyn Gofal a Gadawyr Gofal. Byddai'r prosiect lle byddai Lleisiau o Ofal Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth ar gyfranogiad a rhianta corfforaethol, yn rhedeg am o leiaf ddeuddeng mis ar gost o £ 16,500 y flwyddyn a byddai ganddo hefyd werth etifeddiaeth o ran sefydlu'r modd y gall plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal gan yr Awdurdod barhau i gael llais y tu draw i oes y prosiect, a hefyd o ran sicrhau bod eu cyfranogiad yn ystyrlon a bod i’r cyfranogiad hwnnw ganlyniad pendant ar ffurf Strategaeth ar gyfer Ynys Môn i Blant sy'n Derbyn Gofal a Gadawyr Gofal. Dywedodd y Swyddog ei fod wedi cysylltu â phartneriaid y Gwasanaeth yn fewnol ac yn allanol i gael gwybod a fyddent yn gallu cyfrannu tuag at gost y prosiect ac hyd yn hyn bod Gwasanaethau Addysg a Thai y Cyngor wedi cadarnhau eu parodrwydd i wneud cyfraniad o'r fath. Roedd Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi cadarnhau trwy lythyr nad oedd yn gallu cyfrannu gan nodi y byddai gwneud hynny'n gosod cynsail ar gyfer cyfrannu at brosiectau gan awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru a hefyd oherwydd ei fod yn datblygu ei broses ei hun ar gyfer ymgysylltu gyda phlant a phobl ifanc ar draws Gogledd Cymru. Yn yr un modd, nid yw'r prosiect yn bodloni'r meini prawf ar gyfer ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn nac Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Ynys Môn (Stad Elusennol David Hughes). Dywedodd Rheolwr y Gwasanaeth fod trafodaethau gyda Lleisiau o Ofal Cymru wedi symud ymlaen ac y bydd swyddog o'r sefydliad yn dod i Ynys Môn yn ystod yr wythnosau nesaf fel rhan o Ymweliad Laming.

 

Dywedodd Liz Fletcher, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, er ei bod yn cytuno â'r prosiect mewn egwyddor, y byddai'n rhaid iddi sefydlu gydag Adran Gyllid y Bwrdd a oes cyllid ar gael i alluogi gwneud cyfraniad.

 

Wrth nodi'r adroddiad a ddaeth yn ôl gan y Rheolwr Gwasanaeth, nododd y Panel hefyd fod yr Heddlu, o dan y ddeddfwriaeth enillion o droseddau, yn derbyn canran o'r arian a atafaelwyd a gellir ei ddefnyddio er budd y gymuned ar draws ardaloedd awdurdodau lleol Gogledd Cymru. Awgrymwyd y gallai fod yn fuddiol gwneud ymholiadau pellach am arian enillion o droseddau fel llwybr ariannu posibl ar gyfer y prosiect Lleisiau o Ofal.

 

CAMAU GWEITHREDU Y CYTUNWYD ARNYNT: Gwneud ymholiadau gyda Heddlu Gogledd Cymru ynghylch a ellir gwneud cyfraniad tuag at y prosiect Lleisiau o Ofal o arian enillion o droseddau.  

 

           Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)

 

Cadarnhaodd Liz Fletcher, BIPBC, fel un â chyfrifoldeb am iechyd plant ar draws Gwynedd ac Ynys Môn gyda portffolio yn cwmpasu gwasanaeth iechyd meddwl plant a phobl ifanc; gwasanaeth aciwt yn yr ysbyty; gwasanaeth ymwelwyr iechyd a nyrsuso ysgol a gwasanaeth cymunedol (gyda phwyslais ar niwro-ddatblygiad ac anabledd) y byddai'n hapus i ofyn i unrhyw un o'r pedwar rheolwr gwasanaeth fynychu cyfarfod o'r Panel Rhiant Corfforaethol i drafod elfennau penodol yn ymwneud â'r pedwar maes gwasanaeth.