Eitem Rhaglen

Adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol

Cyflwyno adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol (Uned Diogelu ac Ansawdd) i'r Panel ei ystyried. Rhoes yr adroddiad ddiweddariad ar y cynnydd yn erbyn y pum amcan gwella a nodwyd yn dilyn arfarniad yr SAA ym mis Mawrth, 2018 o’r Awdurdod fel rhiant corfforaethol.

 

Adroddodd y Swyddog Adolygu Annibynnol, yn seiliedig ar y dystiolaeth a archwiliwyd, gan gynnwys archwiliadau misol o achosion, samplu penodol at ddiben yr adroddiad; profiad y Swyddogion Adolygu o arfer cyfredol ; adborth ymarferwyr a phlant a'r archwiliad thematig o 60 o gynlluniau gofal a chymorth ar gyfer plant sy'n derbyn gofal, y gellir dod i'r casgliad bod angen gwneud gwaith pellach i wella'r trefniadau ar gyfer cynllunio ar gyfer gofal a chymorth i blant sy'n derbyn gofal. Dygodd y Swyddog sylw at y prif bwyntiau fel a ganlyn –

 

           O ran ansawdd yr asesiadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a'r angen i'w diweddaru, er bod yna enghreifftiau o asesiadau'n cael eu diweddaru ac enghreifftiau hefyd o  gynlluniau gofal a chymorth da, mae angen i hyn gael ei weithredu’n gyson ar draws y maes ymarfer.

           O ran darparu cynlluniau gofal a chymorth ar gyfer pob plentyn sy'n canolbwyntio ar y canlyniadau a ddeisyfir, ymyriadau i sicrhau'r canlyniadau hynny, cyfrifoldebau clir ac amserlenni, mae amrywiaeth rhwng ansawdd gwahanol gynlluniau. Mae angen adolygu a yw’r ddogfen Gofal a Chymorth Rhan 6 yn addas i’r pwrpas. Nid yw'r ddogfen Rhan 6 yn cyfleu'r hyn sydd wedi digwydd i'r plentyn ers yr adolygiad diwethaf.

           O ran adolygu gweithrediad a'r gwahaniaeth a wnaed, nodir gwelliant sylweddol yn nifer yr adroddiadau a gyflwynwyd cyn Cyfarfodydd Adolygu Plant sy'n Derbyn Gofal; o sampl o 26 adolygiad, cyflwynwyd adroddiadau ar gyfer 24 (92.3%). Fodd bynnag, nodwyd problem gyda diweddaru dogfennau gydag un SAA o'r farn nad oedd llawer o ddogfennau Rhan 6 wedi cael eu diweddaru er nad oedd y sampl a ddefnyddiwyd ar gyfer yr adroddiad yn adlewyrchu hyn.

           Bu dirywiad yn yr adroddiadau a dderbyniwyd gan asiantaethau maethu preifat ar gyfer adolygiadau; yn yr un modd, mae adroddiadau'r ysgolion ar gyfer adolygiadau hefyd yn anghyson gyda rhai yn cyfrannu adroddiadau yn rheolaidd ac eraill yn bur anaml. Mae cyfarfod gyda'r Gwasanaeth Addysg wedi'i drefnu i drafod y mater hwn.

           O ran ansawdd a chysondeb cofnodi achosion, fel yn yr adroddiad blaenorol i'r Panel, roedd gan bob un o'r 10 achos a samplwyd ar gyfer yr adroddiad hwn gofnodiadau achos cyfredol. Mae'n gadarnhaol bod y gwelliant hwn wedi'i gynnal.

           O ran ffocws dwys ar gynllunio sefydlogrwydd ar gyfer plant sy'n derbyn gofal er mwyn lleihau eu nifer, mae’r SAA bellach yn mynychu cyfarfodydd  cynllunio sefydlogrwydd ac yn gallu mynegi eu barn ar y cynlluniau a gyflwynwyd. Mae SAA hefyd yn mynychu cyfarfodydd misol gyda Rheolwr y Gwasanaeth i graffu lleoliadau maeth.

           Mae'r Uned sôn wrth y Gwasanaeth am yr angen i sicrhau cysondeb o ran gweithwyr cymdeithasol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal. Mae rhai plant yn dweud eu bod yn cael nifer o weithwyr gwahanol.

           Cred y Swyddogion Adolygu Annibynnol nad yw Cynlluniau Llwybr (ôl-16) yn cael eu diweddaru'n rheolaidd; caiff hyn ei fonitro'n fanylach a'i gynnwys yn adroddiad nesaf yr Uned i'r Panel. Mewn un achos, fodd bynnag, nodwyd bod y person ifanc wedi gwrthod cwblhau'r Cynllun Llwybr gyda'r Gweithiwr Cymdeithasol.

           Mae'r Swyddogion Adolygu Annibynnol ar hyn o bryd yn adolygu effeithiolrwydd y broses adolygu yng nghyd-destun Safonau a Chanllawiau Ymarfer i Swyddogion Adolygu Annibynnol Cymru; mae rhaglen waith wedi cychwyn mewn perthynas â'r agweddau a nodwyd yn yr adroddiad.

           Mae proses yn ei lle ar gyfer herio / uwchgyfeirio pryderon lle mae Swyddogion Adolygu o'r farn nad yw'r Awdurdod Lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau mewn achosion penodol gyda hynny’n amddifadu'r plentyn o'u hawliau. Mae'r broses hon wedi cael ei hadolygu a bydd adroddiad yn cael ei lunio yn y dyfodol ar nifer a lefel yr heriau ac a gawsant eu datrys ai peidio.

           Mae'r Swyddogion Adolygu Annibynnol wedi mynegi pryder bod ysgolion yn anghyson o ran gwahodd rhieni Plant sy'n Derbyn Gofal i nosweithiau rhieni. Gwnaed cais i'r Panel ofyn i'r Gwasanaeth Dysgu ymateb i hyn trwy ddarparu arweiniad clir i ysgolion ar y mater hwn ac ar hawl rhieni i gael gwybod am gynnydd addysgol eu plant.

 

Wrth ymateb i'r adroddiad, dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth (Gwasanaethau Plant) y byddai'n ddefnyddiol i'r Gwasanaeth, wrth fynd i'r afael â'r materion a godwyd, pe bai'r SAA yn gallu bod yn fwy manwl yn eu sylwadau ac yn rhoi enghreifftiau, e.e. pa adolygiadau a welwyd lle nad oedd adroddiadau wedi cael eu darparu ar eu cyfer ymlaen llaw; yn mha achosion gwelwyd newidiadau o ran gweithwyr cymdeithasol. Hefyd, mae angen herio materion sy’n ymwneud ag ymarfer yn uniongyrchol gydag Arweinwyr Tîm fel eu bod yn ymwybodol o'u hatebolrwydd proffesiynol.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, gwnaeth y Panel y pwyntiau canlynol –

 

           Nododd y Panel yr anghysondeb o ysgol i ysgol o ran darparu adroddiadau ar gyfer cyfarfodydd adolygu ac y bydd hyn yn cael ei godi mewn cyfarfod a drefnir gyda'r Gwasanaeth Dysgu. Nodwyd y gall Aelodau Etholedig yn eu rôl fel llywodraethwyr ysgol dynnu sylw eu hysgolion at bwysigrwydd darparu adroddiad ar gyfer cyfarfodydd adolygu ar gynnydd addysgol plant sy'n derbyn gofal fel disgwyliad sylfaenol, ac fel sail ar gyfer penderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau o ran y ddarpariaeth.

 

Dywedodd yr Aelod Portffolio dros Wasanaethau Cymdeithasol y byddai'r Llywodraethwr enwebedig ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal ar gorff llywodraethu yn gyswllt priodol rhwng yr ysgol a'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

 

           Nododd y Panel fod materion gyda’r ddogfen Gofal a Chymorth Rhan 6 wedi'u nodi. Gofynnodd y Panel am eglurhad ynghylch a yw'r ddogfen Rhan 6 yn addas i’r pwrpas ac a oes modd ei gwneud yn haws i’w defnyddio.

 

Dywedodd y Swyddog Adolygu Annibynnol, mai cyfyng yw defnyddioldeb y ddogfen o safbwynt yr SAA, oherwydd er ei bod yn cynnwys gwybodaeth hanesyddol am y plentyn, nid yw'n olrhain cynnydd y plentyn ers y cyfarfod adolygu diwethaf.

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod y ddogfen Rhan 6 yn uchelgeisiol oherwydd mae’n cyfuno 5 o ddogfennau blaenorol yn yr un adroddiad ac o'r herwydd mae'n gymhleth ac yn cynnwys llawer o wybodaeth, ac mae rhywfaint o’r wybodaeth honno'n ailadroddus. Mae'r ddogfen wedi bod yn cael ei defnyddio ers llai na blwyddyn ac nid yw ei heffeithiolrwydd wedi cael ei adolygu eto. Gallai'r Gwasanaeth edrych ar addasu'r ddogfen yn enwedig o ran gwneud i ffwrdd â dyblygu gwybodaeth, gan sicrhau ar yr un pryd bod y wybodaeth honno sy'n ofynnol o safbwynt statudol yn cael ei chynnwys.

 

           Nododd y Panel nad yw rhai o'r sylwadau a wnaed gan yr SAA yn ddigon manwl i alluogi'r Panel i fod yn glir ynghylch yr hyn sydd angen ei wneud e.e. mae’r SAA dan yr “argraff ”; roedd un SAA o'r farn nad oedd “llawer” o ddogfennau wedi cael eu diweddaru.

 

Awgrymodd y Panel y byddai mabwysiadu'r disgrifiadau canlynol yn ddefnyddiol wrth werthuso unrhyw ddiffyg neu anghysondebau mewn ymarfer a allai gael eu nodi - bron pob un = 90%; mwyafrif sylweddol = 75%; mwyafrif = 55%; lleiafrif sylweddol = 25% a phrin iawn = 10%.

 

           Y byddai hefyd yn ddefnyddiol pe bai'r adroddiad yn cynnwys adran a fyddai’n dwyn sylw at y prif faterion sy'n codi o waith y Swyddogion Adolygu Annibynnol a bod hyn yn cael ei rannu gyda'r Gwasanaeth ymlaen llaw fel y gall baratoi ymateb i'r materion a godwyd ac i adrodd ar y mesurau a gymerwyd.

 

Cytunodd y Panel i nodi'r adroddiad a'r materion a godwyd gan y Swyddogion Adolygu Annibynnol a gwnaeth y cynigion canlynol ar gyfer gweithredu pellach -

 

           Y Rheolwr Gwasanaeth (Gwasanaethau Plant) i ddilyn i fyny ar y materion ymarfer a godwyd ac i ddiweddaru’r Panel ar lwyth gwaith Gweithwyr Cymdeithasol Plant.

           Y Swyddogion Adolygu Annibynnol -

 

           I ddiwygio templed yr adroddiad i ddarparu adran ar y prif faterion sy'n codi;

           I fesur anghysondebau mewn ymarfer trwy gyfeirio at ganran yr achosion.

Dogfennau ategol: