Eitem Rhaglen

Tîm Teuluoedd Gwydn

Derbyn diweddariad gan y Tîm Teuluoedd Gwydn.

Cofnodion:

Cyflwynodd Dawn Hutchinson, Arweinydd Ymarfer, adroddiad cynnydd i’r Panel ar waith y Tîm Teuluoedd Gwydn ers ei sefydlu yn 2017. Sefydlwyd y tîm mewn ymateb i ddyletswyddau a osodwyd ar awdurdodau lleol gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i ddarparu dulliau ataliol i ddarparu llesiant. Mae’r tîm yn gweithio ar sail egwyddorion Atal, Dychwelyd, Lleihau ac Adolygu h.y. –

 

           Atal plant rhag dod i ofal pan fod hynny’n ddiangen;

           Dychwelyd plant adref yn ystod yr 8 wythnos gyntaf o ofal a gwaith gyda theuluoedd sydd wedi eu hadnabod er mwyn ailuno eu plant o ofal;

           Lleihau lefel y llety / gofal sydd ei angen (e.e. o ofal preswyl i ofal maeth i ddirymu teuluol); ac

           Adolygu dychweliad diogel plant sydd mewn gofal tymor hir.

Er mwyn gweithio tuag at a bodloni’r amcanion craidd Atal, Dychwelyd, Lleihau ac Adolygu, mae’r Tîm yn grŵp o weithwyr â sgiliau uchel, amlddisgyblaethol sy’n ymyrryd â theuluoedd sy’n arddangos lefel uchel o angen sy’n rhoi eu plant mewn perygl o fynd i ofal, neu sydd wedi achosi i’w plant ddod i ofal, neu sy’n atal eu plant rhag cael eu dychwelyd i ofal eu rhieni. Mae’r tîm yn cynnwys Arweinydd Ymarfer, 2 Weithiwr Cymdeithasol, 2 Weithiwr Ymyrraeth/Cefnogi, gweithiwr Prosiect Adlewyrchu a 0.3 Swyddog Cymorth Busnes. Mae’r tîm hefyd yn darparu gwasanaeth ymgynghori, hyfforddi a chyngor ac arweiniad i’r gweithlu ehangach ac yn gwneud gwaith ymyrraeth ddwys gyda theuluoedd mewn argyfwng.

 

Esboniodd yr Arweinydd Ymarfer fod y Tîm yn defnyddio model ymyrraeth yn seiliedig ar dystiolaeth wedi’i strwythuro yn gamau penodol ac yn lefelau o gefnogaeth er mwyn bod yn fwyaf effeithiol wrth alluogi rhieni i newid. Mae’r model 2 gam o ymyrraeth angen 15-20 awr yr wythnos o ymyrraeth ddwys strwythuredig wyneb yn wyneb yn ystod yr 8 wythnos gyntaf (Cam 1), wedi’i ddilyn gan hyd at flwyddyn o gynnal unrhyw newidiadau a wnaed (Cam 2). Yn seiliedig ar hyn, mae Gweithiwr Ymyrraeth Teuluoedd Gwydn yn gallu gweithio gydag oddeutu 6 theulu'r flwyddyn.

 

Yn ystod y ddwy flynedd ers ei sefydlu, mae’r Tîm Teuluoedd Gwydn wedi gweithio gyda chyfanswm o 57 teulu a 123 o blant a fyddai o bosib, oni bai am yr ymyrraeth ddwys a ddarparwyd, wedi dod i mewn i ofal. Yn ogystal â darparu ymyraethau dwys gyda theuluoedd, mae’r tîm hefyd yn trefnu ac yn cynnal Cynadleddau Grŵp Teulu; cyfarfodydd ydynt rhwng aelodau o’r teulu agosaf a’r teulu estynedig a hwylusir gan berson sy’n annibynnol o gyfrifoldebau rheoli achos, gyda’r nod o ddefnyddio rhwydweithiau cefnogaeth y teulu ei hun i ddiogelu plant y teulu er mwyn eu hatal rhag dod i mewn i ofal. Yn ystod y ddwy flynedd y bu’n gweithredu, mae’r tîm wedi cynnal 32 Cynhadledd Grŵp Teulu, mewn perthynas â 79 o blant.

 

Ariennir swydd prosiectAdlewyrchu” y tîm drwy gyllid ar wahân gan Lywodraeth Cymru (a ymgorfforwyd yn y Grant Cefnogi Refeniw yn 2019/20) ac mae’n rhan o brosiect cenedlaethol sydd â’r nod o wella llesiant, gwydnwch a sefydlogrwydd merched y mae un neu fwy o’u plant wedi cael eu cymryd o’u gofal yn barhaol drwy’r broses fabwysiadu, er mwyn lleihau nifer yr achosion o ail-feichiogi sy’n arwain at ddod â mwy o blant i’r system ofal. Mae’r Gweithiwr Prosiect Adlewyrchu wedi bod yn y swydd ers canol Mai 2019, yn ogystal â datblygu proffil y prosiect a sefydlu cysylltiadau gydag asiantaethau statudol a gwirfoddol allweddol, mae’r gweithiwr wedi dechrau gweithio gyda 2 ddynes.

 

Wrth roi enghreifftiau o achosion unigol lle arweiniodd ymyrraeth y tîm at ganlyniadau cadarnhaol ar gyfer y plant a’u teuluoedd, pwysleisiodd yr Arweinydd Ymarfer fod rhaid i’r ymyrraeth fod yn amserol a’r hwyraf y mae’n digwydd y lleiaf effeithiol ydyw; rhaid nodi teuluoedd a fyddai’n elwa o dderbyn ymyrraeth cyn i’w problemau waethygu. Fodd bynnag, yn yr achosion hynny pan mae’n rhaid i’r tîm ymyrryd yn ddiweddarach, pan nad oes modd atal plentyn rhag dod i mewn i ofal, mae modd iddo ddarparu cefnogaeth er mwyn atal y plentyn rhag cael eu rhoi mewn lleoliad preswyl costus.

 

Wrth ddiolch i’r Arweinydd Ymarfer am ei hadroddiad a’i chyflwyniad, nododd y Panel y pwyntiau canlynol

 

           Bod y tîm wedi cynorthwyo nifer o deuluoedd mewn argyfwng y byddai eu plant wedi mynd i ofal fel arall, ond bod llwyddiant y model yn ddibynnol ar ymyrraeth gynnar - helpu’r teuluoedd cywir gan roi’r gefnogaeth gywir iddynt ar yr adeg gywir. O ganlyniad, mae angen i’r systemau lleol ar gyfer adnabod teuluoedd a fyddai’n elwa o dderbyn cefnogaeth gan y tîm fod yn gadarn.

           Bod gan y tîm sgiliau uchel a’i fod yn rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau ac yn gosod disgwyliadau uchel ar ei staff.

           Byddai’r Panel yn croesawu derbyn diweddariad/adroddiad cynnydd ar y prosiect Adlewyrchu pan fydd hynny’n ymarferol.

 

Nododd y Panel yr adroddiad a diolchwyd i’r Tîm Teuluoedd Gwydn am ei waith o ddarparu gwasanaeth ataliol gwerthfawr i deuluoedd a’u plant.

Dogfennau ategol: