Eitem Rhaglen

Materion yn Codi

Derbyn diweddariad gan Voices from Care Cymru.

Cofnodion:

Cyflwynwyd Adroddiad Cryno Lleisiau o Ofal Cymru yn cwmpasu cyfnod Medi hyd at Ragfyr 2021 er ystyriaeth y Panel. Roedd yr adroddiad yn rhoi diweddariad ar y cynnydd a wnaed gan Lleisiau o Ofal Cymru gyda’r Grŵp Cyfranogi fel rhan o’r prosiect ar y cyd â Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Ynys Môn i ddatblygu grŵp cyfranogiad misol i helpu i gefnogi Ynys Môn i ddatblygu ei strategaeth PDG a Gadael Gofal a darparu llwyfan sy'n cefnogi adeiladu perthynas rhwng pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal a'u rhieni corfforaethol yn Ynys Môn.

Bu i Sioned Warren y Swyddog Datblygu ddiweddaru’r Panel gan gadarnhau bod y prosiect, dros y 3 mis diwethaf, wedi ymgysylltu â chyfanswm o 2 berson ifanc â phrofiad o ofal ledled ardal Ynys Môn trwy gyfanswm o 3 sesiwn. O'r bobl ifanc a gymerodd ran yn y sesiwn, roedd un o dan 16 oed ac un dros 16 oed. Mae'r ddau berson ifanc hyn wedi mynegi diddordeb mewn parhau i ymgysylltu â'r grŵp lleol. Cyfeiriodd at brif feysydd ffocws fforwm Ynys Môn dros y cyfnod a gwmpesir yn yr adroddiad a’r ymdrechion a wnaed i hyrwyddo’r grŵp ac annog ymgysylltu sydd wedi’u heffeithio gan y pandemig. Er gwaethaf hyn, mae rhai themâu allweddol wedi’u sefydlu ynghylch deall rôl y Panel Rhiantu Corfforaethol, wynebu stigma mewn ysgolion a pherthnasoedd gyda brodyr a chwiorydd. Mewn cyfarfodydd a fynychwyd gan y Swyddog Datblygu, Swyddog Cyswllt Addysg ac Arweinydd Llesiant Ynys Môn cytunwyd hefyd i archwilio cyfleoedd i ymgynghori ag ysgolion ar draws yr Ynys.

Mae’r Swyddog Datblygu yn cydnabod bod angen i’r grŵp lleol gynrychioli’r gymuned ofal gyfan yn Ynys Môn i sicrhau agwedd gyfannol at y ddarpariaeth a chysylltiadau a dywedodd fod gwaith yn cael ei wneud gydag aelodau presennol i archwilio sut y gellir ehangu aelodaeth trwy amrywiol fecanweithiau a dulliau arloesol trwy ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd o’r pandemig a gweithgareddau ymgysylltu â phobl ifanc. Croesewir cefnogaeth yr Awdurdod i ledaenu gwybodaeth i gyrraedd pob oedran yn y gymuned ofal i amlygu bodolaeth y grŵp ac i weithredu fel dull cyfathrebu. Byddai hefyd yn fuddiol i’r Awdurdod rannu themâu y maent yn dymuno ymgynghori arnynt i gefnogi swyddogaeth y grŵp o ddylanwadu a datblygu newid lleol.

Diolchodd y Panel i Sioned Warren am y diweddariad a gwnaethpwyd sylwadau fel a ganlyn –

·                     Mynegwyd siom nad oedd mwy o blant a phobl ifanc wedi cael eu perswadio i ymuno â'r fforwm i rannu barn am yr hyn sy'n bwysig iddynt. Nododd y Panel fod yn rhaid dod o hyd i ffordd i gyrraedd yr holl blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod a’i bod yn hanfodol bod y Panel yn gallu clywed eu lleisiau a deall eu barn a’u dymuniadau os yw gwasanaethau am gwrdd â’u hanghenion.

·                     Cydnabuwyd y gallai'r stigma o fod yn rhan o grŵp yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal ac felly'n cael ei ystyried yn “wahanol” fod yn rhwystr i gyfranogiad. Dywedwyd wrth y Panel bod dulliau eraill yn cael eu hystyried i annog cyfranogiad ac ymgysylltiad â'r plant a phobl ifanc gan gynnwys trwy weithgareddau prif ffrwd a chyswllt â sefydliadau fel Sefydliad Ieuenctid yr Urdd. Nodwyd bod cyfranogiad ystyrlon yn gofyn am agwedd hyblyg ac yn golygu addasu dulliau i ddarganfod beth sy'n gweithio orau.

·                     Awgrymwyd bod Lleisiau o Ofal yn cysylltu â Chymdeithas Gofal Maeth Ynys Môn trwy gynrychiolydd y Gymdeithas ar y Panel, Barbara Jones fel ffordd arall o godi ymwybyddiaeth o'r fforwm a rhannu gwybodaeth am ei ddiben o ddarparu cyfle i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal i fynegi eu barn a dylanwadu ar strategaeth.

·                     Cydnabuwyd bod angen cryfhau dulliau/sianeli cyfathrebu er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am y fforwm yn cyrraedd y bobl gywir.

 

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad, nodi’r cynnydd hyd yma ac i argymell y camau gweithredu canlynol i symud materion ymlaen –

 

·      Swyddog Datblygu Lleisiau o Ofal Cymru Ynys Môn i drafod gyda Barbara Jones y posibilrwydd o godi ymwybyddiaeth o'r fforwm ac ennyn diddordeb ymhlith plant a phobl ifanc trwy Gymdeithas Maethu Môn.

·      Y swyddogion perthnasol yn y Gwasanaethau Addysg a Phlant a Theuluoedd i drafod ffyrdd o wella cyfathrebu er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am y fforwm yn cael ei lledaenu’n eang ymhlith y gymuned ofal.

·      Y Swyddog Datblygu i roi diweddariad pellach ar gynnydd i gyfarfod nesaf y Panel.

 

Dogfennau ategol: