Eitem Rhaglen

Comisiynu Gwasanaeth Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc yn Rhanbarthol

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth (Plant) mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth (Plant) mewn perthynas â’r uchod.

 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth (Plant) bod yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol wedi comisiynu gwasanaeth eiriolaeth broffesiynol annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc, mewn cydweithrediad â’r Awdurdodau eraill yng Ngogledd Orllewin Cymru.  Daw’r contract i ben ym Mawrth 2015.  Mae’r chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru wedi cytuno i gomisiynu eiriolaeth broffesiynol annibynnol ar sail ranbarthol.

 

Sefydlwyd prosiect rhanbarthol yn Mai 2013 gyda Grŵp Tasg o aelodau o’r chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru, o Iechyd a’r Sector Gwirfoddol.  Prif nod y prosiect yw mynd i’r afael â’r bylchau a’r dyblygu yn y ddarpariaeth o eiriolaeth annibynnol i grwpiau bregus o blant a phob ifanc fel y cawsant eu rhestru yng nghyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.

 

Ers cwblhau’r adroddiad hwn roedd angen nodi rhai datblygiadau perthnasol:-

 

  Roedd Comisiynwr Plant Cymru yn ddiweddar wedi cyhoeddi adroddiad Lleisiau Coll, Yr Hawl i Wrandawiad.  Mae’r Comisiynydd yn disgwyl i bob Awdurdod Lleol ymateb i’w argymhellion erbyn 4 Medi 2014.

 

  Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried trefniadau comisiynu pob Awdurdod Lleol o safbwynt eiriolaeth broffesiynol a faint o arian a fuddsoddir.  Maent hefyd wedi sefydlu Grŵp Gweinidogol Arbenigol ar Eiriolaeth (MEGA).  Maent wedi rhoi nifer o argymhellion ymlaen a disgwylir i’r Awdurdod Lleol ymateb iddynt.  Mae hyn yn cynnwys clustnodi arian i allu gwario ar eiriolaeth beth bynnag fo’r pwysau ariannol.  Mae’r Awdurdod Lleol wedi derbyn llythyr gan Llywodraeth Cymru yn ein hannog ni i barhau gyda’r buddsoddiad cyfredol mewn eiriolaeth.

 

Bydd y gwaith yn cael ei wneud a’i gyflwyno i’r Panel Rhiant Corfforaethol yn y man.

 

Mae gwaith wedi ei wneud gyda Phenaethiaid Gwasanaethau Plant Gogledd Cymru i gytuno ar gyllidebau i ddatblygu disgrifiad a manyleb y gwasanaeth. Mae llawer o drafod wedi bod ynglŷn â dyraniadau cyllid yn seiliedig ar wahanol fformiwlâu.  Mae Penaethiaid y Gwasanaethau Plant wedi cytuno ar gap cyllidebol o £100,000 i’r contract ac yn seilio eu cyfraniadau cyllideb ar ganran o’r grant RSG. Bydd yr ymrwymiad ariannol canlynol yn cael ei wneud gan bob awdurdod lleol:-

 

Ynys Môn      -           £10,450

Gwynedd               -   £19,220

Conwy                   -   £16,110

Sir Ddinbych -           £15,770

Sir y Fflint      -           £20,440

Wrecsam       -           £18,020

 

Nododd y Swyddog y gall y bydd yr Awdurdod Lleol yn gweld hyn fel cyfle i arbed, ond ei barn broffesiynol hi oedd bod angen i’r gwasanaeth fuddsoddi yn ei drefniadau cyfranogi ac y bydd y trefniant hwn yn rhyddhau rhai adnoddau i alluogi’r Gwasanaeth i gryfhau’r trefniadau lleol ar gyfer eiriolaeth a chyfranogiad. Mae’n fwriad sefydlu swydd Eiriolwr/Cyfranogiad Person Ifanc rhan amser ym Môn a bydd adroddiad gwerthuso opsiwn pellach yn cael ei gyflwyno ar hyn i’r Pwyllgor perthnasol yn y man.

 

PENDERFYNWYD cefnogi, mewn egwyddor, y trefniadau comisiynu ar gyfer y gwasanaethau eiriolaeth a’r broses o dendro am wasanaeth eiriolaeth broffesiynol annibynnol rhanbarthol i blant a phobl ifanc.

 

CAMAU GWEITHREDU: I nodi y bydd y mater yn cael ei ystyried yn fanwl yn y cyfarfod nesaf o’r Panel Rhiant Corfforaethol.

Dogfennau ategol: