Eitem Rhaglen

Sicrhau gwasanaethau cynaladwy ac effeithlon i’r dyfodol : Trawsnewid y Gwasanaeth Ieuenctid

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â'r uchod.

Dywedodd y Prif Swyddog Ieuenctid fod Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cymru am 2014-2018 yn cydnabod yr angen i’r gwasanaeth barhau i fod yn wasanaeth addysgol strategol yn hytrach na bod yn rhan o’r ddarpariaeth hamdden. O fewn y strategaeth mae pwyslais cynyddol ar leoli gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion i gefnogi pobl ifanc i aros mewn addysg a hyfforddiant ffurfiol. Mae'r strategaeth yn cydnabod tri maes penodol a amlygwyd yn yr adroddiad fel rhai y dylid canolbwyntio gwasanaethau arnynt.

Dywedwyd bod y Pwyllgor Gwaith, yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2015, wedi rhoi caniatâd i’r Gwasanaeth Ieuenctid gynnal ymgynghoriad ar Fodelau Darparu i’r Dyfodol. Roedd canfyddiadau’r ymgynghoriad wedi’u hatodi wrth yr adroddiad. Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r ymgynghoriad mae’r opsiynau i'w hystyried yn cynnwys:-

• Penodi gweithwyr llawn amser a leolir ym mhob ysgol uwchradd i gyflawni ystod o flaenoriaethau;
• Strwythur llai o glybiau, i’w rhedeg gan Weithwyr Ieuenctid yr Ysgolion a thîm llai o staff rhan amser;
• Y posibilrwydd o helpu cymunedau pentrefi llai i redeg clybiau ieuenctid gwirfoddol, y byddai’r gwasanaeth ieuenctid yn eu cefnogi ond nid yn eu cyllido;
• Ymestyn rôl y Gweithiwr Prosiect Alcohol i gynnwys materion Camddefnyddio Sylweddau, a’r camfanteisio rhywiol cysylltiedig sy'n deillio o’r gamdriniaeth hon;
• Gweithio gyda'r Adran Addysg i ddatblygu’r ysgolion i gymryd mwy o gyfrifoldeb am Ddatyblygu Achredu;
• Bod swydd hanner amser yn cael ei chreu ar gyfer Gweithiwr Ymgysylltu i weithio gyda phobl ifanc 16-24 oed nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant, a gaiff ei hariannu drwy Grant Ymgysylltu a Datblygu.  Adolygu hyn ymhen dwy flynedd i benderfynu a oes angen adolygu'r gwasanaeth ieuenctid ymhellach i gynnwys y gwaith hwn yn y ddarpariaeth graidd, yn hytrach na gwaith arall a gyllidir gan grant.

Dywedodd y Prif Swyddog Ieuenctid mai Ynys Môn a Gwynedd sydd wedi cadw’r  rhwydwaith mwyaf o glybiau gwledig bach drwy Gymru, ond y bu gostyngiad o 17% yn y niferoedd sy'n mynychu clybiau ieuenctid rhwng 2013/14 a 2014/15. Byddai hyn ynddo’i hun wedi bod yn yrrwr ar gyfer adolygu’r modd y mae'r awdurdod yn ymgysylltu â phobl ifanc, ac mae wedi ysgogi’r gwasanaeth, drwy waith y Bwrdd Trawsnewid, i ddechrau’r ailstrwythuro drwy ymgynghori'n eang â phobl ifanc, a gofyn iddynt pa wasanaeth sydd ei angen arnynt  ar gyfer y dyfodol. Bydd angen cyplysu hyn â rhaglen yr Awdurdod o nodi blaenoriaethau tra’n gweithredu rhaglen helaeth o arbedion effeithlonrwydd.

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chodwyd y prif faterion a ganlyn:-

• Barn a gofynion pobl ifanc yw’r ystyriaethau pwysicaf o fewn y Gwasanaeth Ieuenctid;
• Holwyd faint o bobl ifanc sy’n mynychu Clybiau Ieuenctid gwledig ar yr Ynys. Ymatebodd y Prif Swyddog Ieuenctid bod gostyngiad yn nifer y bobl ifanc sy'n mynychu Clybiau Ieuenctid gwledig yn peri pryder a rhagwelwyd y bydd angen ystyried cau 4 o Glybiau Ieuenctid eraill eleni;
• Holwyd am y posibilrwydd o ailgyflwyno'r Bws Allgymorth ar gyfer pobl ifanc mewn ardaloedd gwledig fel y gallant fynychu Clybiau Ieuenctid yn eu dewis ardal. Ymatebodd y Prif Swyddog Ieuenctid nad oedd y Bws Allgymorth wedi bod yn weithredol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf oherwydd y costau sy'n gysylltiedig â'r cyfleuster. Dywedodd hefyd ei bod yn ymddangos yn ystod yr ymgynghoriad nad oedd pobl ifanc yn ystyried bod Bws Allgymorth yn flaenoriaeth iddynt o gymharu â mynychu Clwb Ieuenctid;
• Ystyriwyd y dylai'r Gwasanaethau Ieuenctid fod yn darparu costiadau ar gyfer gwasanaeth sy’n seiliedig ar arbedion o ddim mwy nag 20%, a hynny er mwyn lleddfu effaith unrhyw newidiadau ar grwpiau bregus;
• Holwyd a oes unrhyw ddyblygu o ran y gweithgareddau a gynigir gan Cymunedau’n Gyntaf yn yr ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf dynodedig a’r rheini a gynigir gan y clybiau ieuenctid lleol. Ymatebodd y Prif Swyddog Ieuenctid y bydd pobl ifanc dros 16 oed yn cael cynnig gweithgareddau gan Cymunedau’n Gyntaf yn unig o fewn yr ardaloedd dynodedig hynny;

PENDERFYNWYD argymell i'r Pwyllgor Gwaith ei fod yn cymeradwyo’r adroddiad, yn amodol ar bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi barn y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio bod y costiadau ar gyfer y gwasanaeth yn cael eu seilio ar arbedion o hyd at 20%, a hynny i gyfyngu effaith unrhyw newidiadau ar grwpiau bregus. 

GWEITHREDU: Fel y nodwyd uchod.

 

Dogfennau ategol: