Cofrestr datgan diddordebau

Cynghorydd Llinos Medi

Yr wyf i, Cynghorydd Llinos Medi, sy'n Aelod o Gyngor Sir Ynys Môn yn datgan y diddordebau personol canlynol i'w rhoddi ar Gofrestr gyhoeddus o ddiddordebau'r Aelodau

Rhan 1: Diddordebau Ariannol

Rhan (1.1) Rhowch fanylion am unrhyw waith neu fusnes yr ydych yn ei gynnal
Enw a disgrifiad y cyflogwr neu gorff Disgrifiad o'ch gweithgareddau yn y gweithle
DimDim
Rhan (1. 2) Nodwch enw unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, ac enw unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Dim
Rhan (1.3) Nodwch enw unrhyw berson, ac eithrio enw eich awdurdod, sydd wedi cyflwyno tâl i chi unai mewn cysylltiad â'ch ethol neu yng nghyswllt unrhyw gostaui eraill yr aethoch iddynt wrth gyflawni eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Plaid Cymru - (cymorth / support)
Rhan (1.4) Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warannau y corff hwwnw ac sy'n werth mwy na gwerth enwol o £25,000 neu un canfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau cyhoeddedig y corff hwnnw.
Enw’r corff corfforaethol
Dim
Rhan (1.5) Disgrifiwch unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi , neu rhwng cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Disgrifiad o’r contract
Dim
Rhan (1.6) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigion i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal y Cyngor hwn. * Mae hyn yn golygu os bod yn berchennog , landlord neu'n denant ar dir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref), ac eithrio pan fo hynny'n digwydd o dan ymddiriedolaeth.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Bryn Alaw, 1 Gladstone Terrace, Llannerchymedd, LL71 7AA. Perchennog / Owner
Rhan (1.7) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo pan fo'r Cyngor yn landlord a'r tenant yn ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am ynny, neu gorff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
DimDim
Rhan (1.8) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded yn ei gylch (unai ar ben eich hun meu ar y cyd gyda rhai eraill) i'w ddal am 28 diwrnod neu ragor.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo
Dim

Rhan 2 : Diddordebau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod neu'n dal swydd rheoli cyffredinol i:

Rhan (2.1) gorff yr etholwyd, y penodwyd neu yr enwebwyd chwi gan y Cyngor i fod arno fel cynrychiolydd y Cyngor
Enw’r corff Sefyllfa
Ysgol Gynradd Llanfechell Llywodraethwr / Governor
Pencampwr Ieuenctid / Youth Champion Aelod / Member
Grŵp Cyswllt Prosiect Niwclear Horizon / Horizon Nuclear Project Liaison Group Aelod / Member
Grŵp Rhanddeiliad y Safle Wylfa / Wylfa Site Stakeholder Group Aelod / Member
Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Betsi Cadwaladr / Betsi Cadwaladr Stakeholder Reference Group Aelod / Member
Diogelu Hyrwyddwr i Oedolion / Champion for Adults Safeguarding Aelod / Member
Menter Môn Aelod/Member
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn / Gwynedd and Anglesey Youth Justice Service Aelod / Member
Medrwn Môn Aelod / Member
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru / North Wales Economic Ambitions Board Aelod / Member
Bwrdd Arweinyddiaeth Gogledd Cymru / North Wales Leadership Board Is-gadeirydd / Vice-chairman
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol / Public Service Board Anglesey and Gwynedd Aelod / Member
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol / Regional Partnership Board Aelod / Member
Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol / Voluntary Sector Liaison Committee Aelod / Member
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru / Welsh Local Government Association Aelod / Member
Rhan (2.2) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus.
Enw’r corff Sefyllfa
Ysgol Uwchradd Bodedern Llywodraethwr/Governor Cadeirydd/Chair
Ysgol Gynradd Llanfechell Llywodraethwr/Governor
Rhan (2.3) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff arall a chanddo ddibenion elusennol.
Enw’r corff Sefyllfa
Ffrindiau Bodedern Friends Aelod / Member
Y Gymdeithas Elusennol Ynys Môn / Anglesey Charitable Trust Ymddiriedolwr / Trustee
Eglwys Llanfihangel Dinsylw / Llanfihangel Din Sylw Church Aelod / Member
Cymdeithas Amaethyddol Môn / Anglesey Agricultural Society Aelod / Member
Theatr Fach, Llangefni Rhiant i aelod / Parent to member
Urdd Ynys Môn Rhiant i aelod / Parent to member
Fferwmyr Ifanc Ynys Môn Rhiant i aelod / Parent to member
Gymnastics Ynys Môn Rhiant i aelod/Parent to member
Rhan (2.4) corff y mae dylanwadu ar farn neu ar bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion.
Enw’r corff Sefyllfa
Plaid Cymru / The Party of Wales Aelod / Member
Rhan (2.5) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r corff Sefyllfa
DimDim
Rhan (2.6) clwb, cymdeithas neu gorff preifat sy'n gweithredu yn ardal y Cyngor.
Enw’r corff Sefyllfa
DimDim