Cofrestr datgan diddordeb

Cynghorydd J Arwel Roberts

Cafodd y gofrestr o fuddiannau ei chyhoeddi ar Dydd Mercher, 3ydd Mawrth, 2021, 11.02 o'r gloch.

Yr wyf i, Cynghorydd J Arwel Roberts, sy'n Aelod o Gyngor Sir Ynys Môn yn datgan y diddordebau personol canlynol i'w rhoddi ar Gofrestr gyhoeddus o ddiddordebau'r Aelodau

Rhan 1: Diddordebau Ariannol

1. Rhan (1.1) Rhowch fanylion am unrhyw waith neu fusnes yr ydych yn ei gynnal
Enw a disgrifiad y cyflogwr neu gorff Disgrifiad o'ch gweithgareddau yn y gweithle
Paramedic Ambiwlans / Ambulance Paramedic
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru / Welsh Ambulance Service
2. Rhan (1. 2) Nodwch enw unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, ac enw unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
DimDim
3. Rhan (1.3) Nodwch enw unrhyw berson, ac eithrio enw eich awdurdod, sydd wedi cyflwyno tâl i chi unai mewn cysylltiad â'ch ethol neu yng nghyswllt unrhyw gostaui eraill yr aethoch iddynt wrth gyflawni eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
UNITE
ESO i'r Parti Lafur - Etholiad 2013 / ESO to the Labour Party - re 2017 election.
4. Rhan (1.4) Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warannau y corff hwwnw ac sy'n werth mwy na gwerth enwol o £25,000 neu un canfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau cyhoeddedig y corff hwnnw.
Enw’r corff corfforaethol
DimDim
5. Rhan (1.5) Disgrifiwch unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi , neu rhwng cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Disgrifiad o’r contract
DimDim
6. Rhan (1.6) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigion i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal y Cyngor hwn. * Mae hyn yn golygu os bod yn berchennog , landlord neu'n denant ar dir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref), ac eithrio pan fo hynny'n digwydd o dan ymddiriedolaeth.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Cyfeiriad Cartref/Home Address - 2 New Street,Four Mile Bridge, Holyhead LL62 PZ
Tir/Land - 5 Acer/Acres – Ty Newydd / Kingsland, Holyhead Adolygwyd/Revised – JAR 03/10/12 Perchennog safle SP304, Tir gyferbyn Cae Rhos grid ref 246813 4.93 acr / Owner of SP304 candidate site, Land adjacent Cae Rhos grid ref 246813 4.93 acres
7. Rhan (1.7) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo pan fo'r Cyngor yn landlord a'r tenant yn ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am ynny, neu gorff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 1.4 uchod.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
DimDim
8. Rhan (1.8) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded yn ei gylch (unai ar ben eich hun meu ar y cyd gyda rhai eraill) i'w ddal am 28 diwrnod neu ragor.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo
DimDim

Rhan 2 : Diddordebau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod neu'n dal swydd rheoli cyffredinol i:

9. Rhan (2.1) gorff yr etholwyd, y penodwyd neu yr enwebwyd chwi gan y Cyngor i fod arno fel cynrychiolydd y Cyngor
Enw’r corff Sefyllfa
Llywodraethwr Ysgol / School Governor, Ysgol Gybi and Ysgol Rhoscolyn. Aelod/Member
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru / Welsh Local Government Association Aelod / Member
10. Rhan (2.2) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus.
Enw’r corff Sefyllfa
Leader of the Labour Group.
Aelod o Ganolfan Cymunedol Gwelfor / Member Gwelfor Community Care/ Morlo Cadeirydd
Pwyllgor Penodiadau / Appointments committee Aelod / Member
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services Committee Aelod / Member
Corporate Scrutiny Committee Aelod/Member
Pwyllgor Safonau
Pwyllgor Safonau
11. Rhan (2.3) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff arall a chanddo ddibenion elusennol.
Enw’r corff Sefyllfa
Cadeirydd MORLO Cymunedau'n Gyntaf / Chairperson of MORLO . Cadeirydd
12. Rhan (2.4) corff y mae dylanwadu ar farn neu ar bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion.
Enw’r corff Sefyllfa
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru / Welsh Local Government association Aelod / Member
13. Rhan (2.5) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r corff Sefyllfa
UNITE Aelod / Member
14. Rhan (2.6) clwb, cymdeithas neu gorff preifat sy'n gweithredu yn ardal y Cyngor.
Enw’r corff Sefyllfa
Clwb Golff Caegybi / Holyhead Golf Club Director
Clwb Rybgi Caergybi / Holyhead Rugby Club Is-Lywydd / Vice-President