Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

12/01/2022 - Materion Eraill ref: 2674    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion eraill yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a

Gorchmynion.


12/01/2022 - Gweddill y Ceisiadau ref: 2673    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

12.1  VAR/2021/38 - Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amodau 15 a 16 o ganiatâd cynllunio rhif APP45-36 (caniatâd ar apêl) (adeiladu 15 tyrbin gwynt ar dir yn Nhrysglwyn Fawr, Rhosybol) er mwyn ymestyn cyfnod gweithredol y 14 tyrbin sydd wedi ei adeiladu ar y safle am gyfnod pellach o 10 mlynedd hyd at 29.6.31, ymestyn y cyfnod lle mae angen dadgomisiynu y fferm ynghyd ag ymestyn y cyfnod o orfod tynnu twrbin oddi ar y safle os ddim yn cynhyrchu trydan am gyfnod i'r grid lleol yn Fferm Wynt Trysglwyn, Rhosybol.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i

ddileu Amod 1.

 

12.2  FPL/2021/298 –Cais llawn ar gyfer newid defnydd Lolfa Gymunedol i fod yn fflat preswyl llawr gwaelod ynghyd ag addasiadau a gosod paneli solar yn Lolfa Gymunedol St Seiriol, St Seiriols Close, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.3  FPL/2021/299 –Cais llawn am newid defnydd o lolfa gymunedol i greu eiddo preswyl ynghyd a gwaith cysylltiedig Bryn Tirion Biwmares

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.4  FPL/2021/285 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd y lolfa gymunedol bresennol i mewn i uned breswyl yn Gerddi Stanley, Biwmares

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.5  FPL/2021/297 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd y lolfa gymunedol bresennol i mewn i uned breswyl newydd yn Lolfa Gymunedol Tre Rhosyr, Niwbwrch

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.6  MAO/2021/32 -Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio FPL/2019/258 er mwyn diwygio gorffeniad rendr allanol o arw i lyfn yng Nghlwb Cymdeithasol Biwmares, Steeple Lane, Biwmares.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.7  DIS/2021/101 – Cais i ryddhau amod (04) (Manyleb rhaglen o waith archeolegol ) o ganiatâd cynllunio CAC/2019/3: Cais Ardal Gadwraeth ar gyfer dymchwel adeilad presennol ynghyd a chodi chwech fflat un ystafell wely yn ei le yng Nghlwb Cymdeithasol Biwmares, Steeple Lane, Biwmares.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.8  DIS/2021/102 - Cais i ryddhau amodau (03) (draenio dŵr budr), (05) (Cynllun Rheoli Traffic Adeiladu), (07) (manylion gwaith dymchwel), (08) (manylion ffenestri) ac (11) (cynllun tai fforddiadwy) o ganiatâd cynllunio FPL/2019/258 (dymchwel yr adeilad presennol a chodi chwech fflat un ystafell wely) ynn Nghlwb Cymdeithasol Biwmares, Steeple Lane, Biwmares.

 

PENDERFYNWYD :-

 

·           Rhyddhau amodau (05), (07) ac (11) yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn yr adroddiad ysgrifenedig;

·          Dirprwyo’r pŵer i’r Swyddogion i ryddhau amodau (8) a (3) unwaith y byddant yn fodlon â’r canlynol: y trafodaethau rhwng yr asiant a’r  Swyddog Treftadaeth mewn perthynas ag amod (8) i sicrhau bod manylion y ffenestri’n dderbyniol cyn rhoi caniatâd: ymateb Dŵr Cymru mewn perthynas ag amod (3) yn dilyn derbyn rhagor o wybodaeth gan yr asiant i fodloni’r gofynion.

 

12.9  TPO/2021/31 –Cais i wneud gwaith ar goed sydd wedi eu gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed yn Dingle, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i

ddileu Amod 1.

 

12.10 FPL/2021/276 - Cais llawn ar gyfer codi 6 tŷ ynghyd â datblygiadau cysylltiedig ar dir yn Burgess Agricultural Engineers, Stryd y Bont, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.11 ADV/2021/9 - Cais i leoli 2 arwydd heb eu goleuo ar dir yn Bloc E, Stad Ddiwydiannol Penrhos, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.12 FPL/2021/304 –Cais ôl-weithredol ar gyfer defnyddio carafán statig ar gyfer defnydd gwyliau yn The Lodge, Capel Bach, Rhosybol.

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd.

 

12.13 FPL/2021/302 - Cais llawn am newid defnydd tir o dir amaethyddol ar gyfer safle i 10 o Garafanau teithiol yn Bunwerth, Bae Trearddur, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd.

 

12.14 VAR/2021/63 - Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02)(Cynlluniau Cymeradwy) o ganiatâd cynllunio rhif FPL/2019/278 (Cais llawn ar gyfer dymchwel adeiladau ysgol presennol a chodi 8 annedd ynghyd a chreu mynedfa i gerbydau ar dir yn) er mwyn diwygio dyluniadau allanol yn Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Llanfachraeth

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.15 MAO/2021/31 – Mân ddiwygiadau i'r cynllun a gymeradwywyd yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio 20C102L/EIA/RE (Cais llawn i godi 11 o dyrbinau gwynt ) yn Rhyd y Groes, Rhosgoch er mwyn diwygio geiriad amod 24 er mwyn caniatáu i'r manylion gael eu cyflwyno cyn codi'r tyrbinau yn hytrach na cyn i'r datblygiad ddechrau yn Fferm Wynt Rhyd y Groes, Cemaes

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.


12/01/2022 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 2672    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


12/01/2022 - Departure Applications ref: 2671    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

10.1  VAR/2021/39 - Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (09)(Cynlluniau Caniatáu) o ganiatâd cynllunio rhif 29C39D (adnewyddu trosi adeiladau allanol yn 4 uned wyliau) er mwyn caniatáu lle teuluol ychwanegol i unedau Ym Mhenmynydd, Llanfwrog, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig.


12/01/2022 - Affordable Housing Applications ref: 2670    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


12/01/2022 - Ceisiadau Economaidd ref: 2669    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


12/01/2022 - Applications Arising ref: 2668    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

7.1  FPL/2021/136 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i lety gwyliau ynghyd a'i addasu ac ehangu yn Wylfa, Ffordd Bangor, Benllech.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan fod y Pwyllgor o’r farn bod y datblygiad yn cydymffurfio gyda pholisïau cynllunio PCYFF 1, PCYFF 2 A PCYFF 3 ac na fyddai’n arwain at ormodedd o lety gwyliau o fewn yr ardal.

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle I Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd dros gymeradwyo’r cais).


12/01/2022 - Applications that will be Deferred ref: 2667    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


12/01/2022 - Siarad Cyhoeddus ref: 2676    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

Nid oedd unrhyw siaradwyr cyhoeddus yn bresennol yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


12/01/2022 - Ymweliad Safleoedd ref: 2666    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion yr ymweliadau safle rhithiol a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr, 2021 yn gywir.


12/01/2022 - Cofnodion ref: 2665    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod rhithiol blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 


12/01/2022 - Datganiad o Ddiddordeb ref: 2675    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 12/01/2022

Effective from: 12/01/2022

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.