Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

06/09/2023 - Materion Eraill ref: 3214    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

13.1 Land and Lakes Ltd

 

Penderfynwyd cefnogi’r safbwynt fel y manylwyd yn adroddiad y Swyddog.

 

13.2 Gorchymyn Rheoleiddio Traffig – Cemaes

 

Penderfynwyd –

 

·     Cymeradwyo’r cynigion yn unol â’r gorchmynion a chynlluniau a gyflwynwyd a

·     Cytuno bod hyd y ffordd rhwng ystâd Gwelfor a chylchfan yr A5025 yn cadw’r cyfyngiad o 30mya fel y nodwyd yn y Gorchymyn drafft, ac i gadarnhau’r gorchymyn drafft hwn a’r gorchmynion drafft eraill yn yr adroddiad.

 

13.2 Gorchymyn Rheoleiddio Traffig – Rhostrehwfa

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cynnig yn unol a’r Gorchmynion a’r cynlluniau a gyflwynwyd, ac I’r Awdurdod barhau i gymeradwyo’r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig a chynlluniau.

 


06/09/2023 - Gweddill y Ceisiadau ref: 3213    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

12.1 FPL/2022/186 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i faes carafan teithiol, newid defnydd yr adeilad allanol presennol i ddefnydd ategol i'r maes carafan ynghyd a gosod system trin carthffosiaeth yn Esgobaeth Bran, Llanbedrgoch

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle ffisegol yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rheswm a roddwyd.

 

12.2 FPL/2023/177 – Cais llawn ar gyfer amnewid y llifoleuadau presennol ar y cae synthetig yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur, Llangefni

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.3 FPL/2022/296 – Cais llawn am godi paneli solar arae yn cynnwys dwy res o 20 panel solar yn The Lodge, Ffordd yr Ysgol, Llanddaniel

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.4 FPL/2023/143 – Cais llawn ar gyfer adeilad modiwlaidd newydd ar gyfer gofal plant yn Ysgol Gymuned Y Fali, Lôn Spencer, Y Fali

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.5 FPL/2023/155 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i uned gwyliau ynghyd a gwaith cysylltiedig yn Llwyn Onn, Llanfairpwll

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle ffisegol yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rheswm a roddwyd.

 

12.6 VAR/2023/36 – Cais dan Adran 73 i ddiwygio amod (05)(Gosodiad y ffordd a goleuadau stryd) o caniatâd cynllunio rhif FPL/2020/149 (codi 8 annedd fforddiadwy ynghyd a creu mynedfa cerbydau newydd ac datblygiadau cysylltiedig) er mwyn newid yr amod cyn dechrau ar y gwaith i amod cyn i rywun ddechrau byw yn yr annedd ar dir yn Stad y Felin, Llanfaelog

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig ac ar yr amod fod yr ymgeisydd yn llofnodi cytundeb Adran 106 newydd.


06/09/2023 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 3211    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/09/2023 - Departure Applications ref: 3212    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

10.1 VAR/2023/37 – Cais dan Adran 73A i ddiwygio amod (09) (Cynlluniau cymeradwy) o ganiatâd cynllunio rhif VAR/2019/32 (codi annedd) er mwyn caniatau diwygiad i'r dyluniad yn Yr Erw, Llansadwrn.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.2 FPL/2023/23 – Cais llawn ar gyfer codi garej ar wahân ynghyd â newidiadau i'r cynllun a gymeradwywyd dan gyfeirnod cais cynllunio 28C257B/DA yn Bryn Tawel, Ty Croes

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.3 VAR/2023/15 – Cais dan Adran 73 ar gyfer amrywio amod (06) (Cynlluniau wedi eu cymeradwyo) o ganiatâd cynllunio cyfeirnod VAR/2018/14 (Codi 3 annedd ar blotiau 8,9 a 10) er mwyn diwygio’r lleoliad a chyfeiriad y 3 annedd yn Llain Capelulo, Pentre Berw, Gaerwen

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig ac ar yr amod na fyddai unrhyw gynrychiolaethau newydd yn cael eu gwneud cyn diwedd y cyfnod ail ymgynghori ar 8 Medi 2023.


06/09/2023 - Affordable Housing Applications ref: 3210    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


06/09/2023 - Ceisiadau Economaidd ref: 3209    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/09/2023 - Applications Arising ref: 3208    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/09/2023 - Applications that will be Deferred ref: 3207    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/09/2023 - Ymweliad Safleoedd ref: 3206    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


06/09/2023 - Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 3205    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 06/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 06/09/2023

Effective from: 06/09/2023

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd 26 Gorffennaf 2023 fel cofnod cywir.