Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

21/06/2021 - Regeneration Scheme (Former School & Library Site, Holyhead) ref: 2439    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/06/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/06/2021

Effective from: 21/06/2021


21/06/2021 - Public Service Vehicle Accessibility Regulations 2000 ref: 2438    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/06/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/06/2021

Effective from: 21/06/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·        Nad yw’r Awdurdod yn codi ffi teithio ar ddisgyblion anstatudol a myfyrwyr Addysg Bellach Môn am y flwyddyn academaidd 2021/22.

·        Fod yr Awdurdod yn cyfyngu’r hawl dim ond i’r pellter statudol ar gyfer 2021/22.

·        Fod y Cyngor yn buddsoddi mewn system electroneg er mwyn rheoli pa ddysgwyr sydd yn gymwys ar gyfer teithio ar fws ysgol fel yn rhan FF yr adroddiad; mae’r Pwyllgor Gwaith yn cytuno i ariannu’r cerdiau mewn egwyddor ac yna i gynllun gael ei ddatblygu yn ystod blwyddyn ysgol 2021/22.


21/06/2021 - HRA Budget Monitoring, Outturn 2020/21 ref: 2437    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/06/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/06/2021

Effective from: 21/06/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r sefyllfa mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) am y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Mawrth, 2021.


21/06/2021 - Capital Outturn 2020/21 ref: 2436    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/06/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/06/2021

Effective from: 21/06/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

·        Nodi sefyllfa alldro ddrafft Rhaglen Gyfalaf 2020/21 sy’n destun archwiliad, a

·        Chymeradwyo cario ymlaen £11.898m i 2021/22 ar gyfer y tanwariant ar y rhaglen oherwydd llithriant. Bydd y cyllid ar gyfer hyn hefyd yn cael ei gario ymlaen i 2021/22 fel ym mharagraff 4.3 o Atodiad A yr adroddiad ac yn rhoi cyllideb gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2021/22 o £48.065m.

 

 

 

 

 


21/06/2021 - Revenue Budget Monitoring - Quarter 4, 2020/21 ref: 2435    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/06/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/06/2021

Effective from: 21/06/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

  • Nodi'r sefyllfa a ddisgrifir yn Atodiadau A a B yr adroddiad o ran perfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a'r alldro a ddisgwylir ar gyfer 2020/21.
  • Nodi'r crynodeb o gyllidebau wrth gefn ar gyfer 2020/21 y manylir arnynt yn Atodiad C yr adroddiad.
  • Nodi sefyllfa'r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH yr adroddiad.
  • Nodi'r sefyllfa mewn perthynas â'r arbedion effeithlonrwydd ar gyfer 2020/21 yn Atodiad D yr adroddiad
  • Nodi monitro costau asiantaethau ac ymgynghori ar gyfer 2020/21 yn Atodiadau DD, E ac F yr adroddiad.
  • Bod llythyr yn cael ei anfon ar ran y Pwyllgor Gwaith at Weinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn Llywodraeth Cymru i ofyn am arweiniad ynghylch cynlluniau ariannu Llywodraeth Cymru ar gyfer llywodraeth leol am y 3 blynedd nesaf er mwyn cynorthwyo cynghorau i gynllunio’n fwy strategol am y tymor canol.

 

 

 

 

 


21/06/2021 - Scorecard Monitoring Report - Quarter 4, 2020/21 ref: 2434    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/06/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/06/2021

Effective from: 21/06/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd -

 

           Derbyn adroddiad monitro’r Cerdyn Sgorio ar gyfer

Chwarter 4, 2020/21, nodi’r meysydd y mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol a derbyn y mesurau lliniaru a amlinellir yn yr adroddiad.

           Cofnodi diolchiadau a gwerthfawrogiad y Pwyllgor Gwaith o ymdrechion a gwaith caled holl weithlu’r Cyngor dros y flwyddyn 2020/21 wrth gynnal perfformiad tra’n ymateb i bandemig Covid 19.

 

 

 

 

 

 

 


21/06/2021 - The Executive's Forward Work Programme ref: 2433    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/06/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/06/2021

Effective from: 21/06/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi ei diweddaru am y cyfnod o fis Gorffennaf, 2021 i fis Chwefror, 2022, fel y’i cyflwynwyd.

 


21/06/2021 - Cofnodion ref: 2432    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/06/2021 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/06/2021

Effective from: 21/06/2021

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 17 Mai, 2021 fel rhai cywir.