Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

15/06/2022 - Materion Eraill ref: 2852    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

13.1  DEM/2022/3 – Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdai yn Ffordd Corn Hir, Pennant, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 


15/06/2022 - Gweddill y Ceisiadau ref: 2851    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

12.1  FPL/2021/267 – Cais llawn ar gyfer codi llety gwyliau ynghyd â gwaith cysylltiedig yn Plot 13, Pentre Coed, Porthaethwy

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.2  FPL/2022/7 – Cais llawn i ail ddatblygu’r maes carafanau presennol i letya carafanau sefydlog ac ymestyn y safle i gynnwys carafanau symudol, ynghyd â chodi bloc toiledau/cawodydd llawn yn Parc Carafanau Mornest, Pentre Berw

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.3  FPL/2021/317 – Cais llawn i ddymchwel adeilad tri llawr presennol yn cynnwys dau fflat breswyl a storfa breswyl ategol ar y llawr gwaelod ac adeiladu adeilad tri llawr newydd yn cynnwys dau fflat breswyl a gwesty 10 ystafell gyda bwyty cysylltiedig ar y llawr gwaelod a chwaraeon dŵr. cyfleuster ar gyfer gwesteion a pharcio cysylltiedig yn Cumbria & High Wind, Stryd Fawr, Rhosneigr

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.4  FPL/2021/349 – Cais llawn ar gyfer creu menage marchogaeth preifat ynghud a newid defnydd tir amaethyddol yn safle gwersylla trwy'r flwyddyn yn Caerau, Llanfairynghornwy, Cemaes

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.5  FPL/2022/63 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd y sied storio bresennol i fod yn giosg gwerthu bwyd a diod ar gyfer hufen ia, wafflau a diodydd meddal yn Ocean's Edge, Lon Isallt, Bae Treaddur.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.6  MAO/2022/11 – Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan caniatád cynllunio FPL/2019/34 er mwyn diwygio tirlunio meddal yn Ysgol Gynradd Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd, Caergybi

 

 PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.7  FPL/2022/65 – Cais llawn i gadw maes parcio HGV a gwaith cysylltiedig am gyfnod dros dro o 12 mis yn Plot 9 (Hanner Dwyreiniol), Parc Cybi, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.8  FPL/2021/266 – Cais llawn ar gyfer codi 8 fflat preswyl fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, adeiladu ffordd newydd ar y safle ynghyd â thirlunio caled a meddal ar dir ger Ffordd Garreglwyd, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.9  VAR/2022/20 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (01) (Symud adeilad ac adfer y tir i gyflwr blaenorol cyn 01/04/2022) o caniatâd cynllunio rhif FPL/2021/220 ( Adeilad parod dros dro) er mwyn cadw yr adeilad ar y safle hyd at 31/01/2023 yn

         Canolfan Addysg Y Bont, Ffordd Cildwrn, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.10  FPL/2021/160 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd annedd preswyl (Dosbarth Defnydd C3) i fod yn Fusnes Tecawê Bwyd Poeth (Dosbarth Defnydd A3) ynghyd ag addasiadau i adeilad a gwneud addasiadau i fynedfa i gerbydau yn Bryn Bela, Lon St Ffraid, Bae Trearddur

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.11  TPO/2022/8 – : Cais i wneud gwaith ar coed sydd wedi eu gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed ar dir ger 12 Brig Y Nant, Llangefni.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.12  OP/2021/10 – Cais amlinellol ar gyfer adeiladu 10 annedd gyda mynediad cysylltiedig, ffordd fynediad fewnol a pharcio yn ogystal a manylion llawn y fynediad a gosodiad yn: Tir gerllaw a Tyn y Ffynnon, Llannerch-y-medd

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.13  FPL/2021/198 – Cais llawn ar gyfer cadw y strwythyr presennol a pharhau a'r gwaith o godi uned gwyliau ynghyd a gwaith cysylltiedig ar dir yn Bryn Gollen Newydd, Llanerchymedd

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog. 

 

 


15/06/2022 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 2850    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


15/06/2022 - Departure Applications ref: 2849    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

10.1 FPL/2021/243 – Cais llawn ar gyfer cynlluniau diwygiedig ar gyfer codi annedd a ganiatawyd yn gynt dan ganiatad cynllunio rhif 24C268J/DA yn

         Tŷ Ni, Plot 1 Glan Llyn, Cerrigman, Amlwch

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.  


15/06/2022 - Affordable Housing Applications ref: 2848    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


15/06/2022 - Ceisiadau Economaidd ref: 2847    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


15/06/2022 - Applications Arising ref: 2846    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

7.1  FPL/2021/370 – Cais llawn ar gyfer newidiadau i caniatâd cynllunio rhif FPL/2019/212 (newid defnydd yr adeilad allanol yn llety gwyliau, yn

       Chwarelau, Brynsiencyn

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog oherwydd pryderon am leoliad y man pasio a’r parcio ar y safle. 

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig i'r cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â'r rhesymau a roddwyd dros gymeradwyo'r cais).

 

7.2  HHP/2021/303 – Cais llawn i ddymchwel ystafell ardd bresennol ynghyd â chodi swyddfa gartref/campfa yn ei le yn Pant y Bwlch, Llanddona

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

7.3  FPL/2021/61 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i 2 uned gwyliau, newid defnydd modurdy dwbl ar wahan i anecs ynghyd a datbylgiadau cysylltiedig yn Tyddyn Dai, Pentrefelin, Amlwch

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 


15/06/2022 - Applications that will be Deferred ref: 2845    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

6.1  FPL/2021/361 – Cais llawn ar gyfer codi uned cyfnod sylfaen a uned gofal plant newydd, man chwarae allanol,  maes parcio ynghyd a gwaith cysylltiedig ar dir ger Ysgol y Graig, Llangefni. 

 

      PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol ag argymhelliad y Swyddog.


15/06/2022 - Siarad Cyhoeddus ref: 2844    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

Cafwyd Siaradwyr Cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.1, 7.2 a 12.13.


15/06/2022 - Ymweliad Safleoedd ref: 2843    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

Nodi y cynhaliwyd yr ymweliadau safle ar fore’r cyfarfod mewn perthynas a’r ceisiadau canlynol:-

 

FPL/2021/370 – Chwarelau, Brynsiecyn

HHP/2021/303 – Pant y Bwlch, Llanddona

FPL/2021/61 – Tyddyn Dai, Pentrefelin, Amlwch

 


15/06/2022 - Cofnodion ref: 2842    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fod cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion yn gofnod cywir:-

 

·           Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Ebrill, 2022

·           Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Mai, 2022 (Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd)


15/06/2022 - Datganiad o Ddiddordeb ref: 2841    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 15/06/2022

Effective from: 15/06/2022

Penderfyniad:

Cafwyd datganiadau o ddiddordeb fel â ganlyn:-

 

Bu’r Cynghorydd Glyn Haynes ddatgan diddordeb personol mewn perthynas ag eitem 12.6.

 

Bu’r Cynghorydd Llinos Medi ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas a chais 12.12.

 

Bu’r Cynghorydd John I Jones ddatgan fod cynrychiolwyr yr ymgeisydd wedi cysylltu ag ef mewn perthynas â chais 12.13.

 

Bu’r Cynghorydd Dafydd Roberts ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â chais 7.1. 

 

Bu’r Cynghorydd Ken Taylor ddatgan diddordeb personol mewn perthynas ag eitem 12.6.

 

Bu’r Cynghorydd Alwen Watkin ddatgan bod yr ymgeisydd wedi cysylltu â hi mewn perthynas â chais 12.2.

 

Bu’r Cynghorydd Liz Wood ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â chais 12.6.