Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

05/05/2021 - Materion Eraill ref: 2370    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


05/05/2021 - Gweddill y Ceisiadau ref: 2369    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

12.1 FPL/2021/38 – Cais llawn ar gyfer gosod 2 pod glampio ynghyd â chreu mynedfa newydd a datblygiadau cysylltiedig ar dir ger Gwel y Môr, Bae Treaddur.

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol.


05/05/2021 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 2368    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

11.1 FPL/2020/98 – Cais ôl-weithredol ar gyfer cadw gwaith peirianneg o greu llain galed at ddefnydd storio amaethyddol a defnydd datblygiad a ganiateir fel safle cîst car ynghyd â chadw’r addasiadau a wnaed i’r fynedfa i gerbydau ar dir yn Cae Prytherch, Llanfairpwll

 

PENDERFYNWYD:-

 

·  Gwrthod y cais i gadw gwaith peirianneg o greu llain galed ar y safle yn unol ag argymhelliad y Swyddog fel a amlinellwyd yn adroddiad ysgrifenedig y Swyddog.

 

·  Gwrthod y cais i gadw’r addasiadau a wnaed i’r fynedfa gerbydau yn y safle gan yr ystyriwyd eu bod yn groes i bolisiau PCYFF 2 a 3 a hynny’n groes i argymhelliad y Swyddog.

 

 (Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd am ganiatáu’r cais).

 


05/05/2021 - Departure Applications ref: 2367    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

10.1 VAR/2020/76 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) o penderfyniad apêl rhif APP/L6805/A/17/3167404 (Codi annedd) er mwyn diwygio lleoliad yr annedd a'r mynedfa i gerbydau ar dir ger Brynteg, Llansadwrn

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y

Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr

adroddiad ynghyd ag amod ychwanegol yn atal gweithrediad y caniatâd gwreiddiol.

 


05/05/2021 - Affordable Housing Applications ref: 2366    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


05/05/2021 - Ceisiadau Economaidd ref: 2365    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


05/05/2021 - Applications Arising ref: 2364    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

7.1  FPL/2020/164 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i llety gwyliau ynghyd a'i addasu ac ehangu yn Bwthyn Lleiniog, Penmon, Biwmares

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ynghyd ag amod ychwanegol y dylid lledaenu mynedfa’r safle cyn i unrhyw waith ddechrau ar y safle.

 

 

7.2  FPL/2021/10 – Cais ôl weithredol ar gyfer codi modurdy ar dir ger Bron Castell, Llanfairynghornwy

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddogion gan yr

ystyriwyd fod y datblygiad yn cael effaith andwyol ar yr eiddo cyfagos a’i fod yn

groes i bolisi cynllunio PCYFF2. 

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd am ganiatáu’r cais).

 


05/05/2021 - Applications that will be Deferred ref: 2363    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


05/05/2021 - Siarad Cyhoeddus ref: 2362    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

Cafwyd siaradwyr cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.2 ac 11.1.

 


05/05/2021 - Ymweliad Safleoedd ref: 2361    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliadau safle rhithiol a gynhaliwyd ar 21 Ebrill, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 


05/05/2021 - Cofnodion ref: 2360    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 7 Ebrill 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir, yn amodol ar gynnwys enw’r Cynghorydd John Griffith fel Aelod a oedd yn bresennol yn y cyfarfod.


05/05/2021 - Datganiad o Ddiddordeb ref: 2359    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/05/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 05/05/2021

Effective from: 05/05/2021

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd Eric Jones ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â cais 11.1.

 

Bu’r Cynghorydd Dafydd Roberts ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â cais 11.1.