Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

27/07/2022 - Materion Eraill ref: 2893    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


27/07/2022 - Gweddill y Ceisiadau ref: 2892    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

2.1  MAO/2022/13 - Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio FPL/2019/7 (codi ysgol gynradd newydd a chreu mynedfa i gerbydau) er mwyn creu llwybr 2.5m o led i ddarparu mynediad gwell i'r ysgol newydd, dymchwel y wal bresennol, codi ffens/wal yn ei lle ynghyd â thorri coeden Onnen ar dir gyferbyn â Bryn Meurig, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.2  MAO/2022/16 - Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio FPL/2021/361 (codi uned cyfnod sylfaen newydd) er mwyn ail-eirio amodau (07) (asesiad risg bioddiogelwch), (17) (cynllun rheoli traffig adeiladu), (18) (Tirlunio), (20) (llwybrau troed ar gyfer cerddwyr a (21) (tirlunio) ar dir ger Ysgol y Graig, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.3  FPL/2022/51 - Cais llawn ar gyfer codi adeilad llety ategol 6 llofft ynghyd â datblygiadau cysylltiedig yn Plas Rhianfa, Glyn Garth, Porthaethwy

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rhesymau a nodwyd.


27/07/2022 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 2891    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


27/07/2022 - Departure Applications ref: 2890    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

 10.1  FPL/2022/116 - Cais llawn ar gyfer codi annedd ynghyd â datblygiadau cysylltiedig (er mwyn diwygio dyluniad a ganiatawyd o dan apêl cyfeirnod APP/L6805/A/11/2158396 ) yn Gallt y Mwg (Wylfa), Pencarnisiog, Tŷ Croes

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

10.2  FPL/2020/149 – Cais llawn ar gyfer codi 8 annedd fforddiadwy ynghyd â chreu mynedfa cerbydau newydd a datblygiadau cysylltiedig ar dir yn Stad y Felin, Llanfaelog

 

PENDERFYNWYD dirprwyo’r pŵer i’r Swyddogion gymeradwyo’r cais ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori yn unol â’r argymhelliad yn adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw a bod tai fforddiadwy’n cael eu sicrhau drwy amod yn hytrach na rhwymedigaeth cynllunio.


27/07/2022 - Affordable Housing Applications ref: 2889    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


27/07/2022 - Ceisiadau Economaidd ref: 2888    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


27/07/2022 - Applications Arising ref: 2887    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

 7.1  FPL/2021/349 –Cais llawn ar gyfer creu manège marchogaeth preifat ynghyd â newid defnydd tir amaethyddol i fod yn safle gwersylla trwy'r flwyddyn yn Caerau, Llanfairynghornwy, Cemaes

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

7.2  FPL/2022/7 –Cais llawn i ail ddatblygu’r maes carafanau presennol i letya carafanau sefydlog ac ymestyn y safle i gynnwys carafanau teithiol, ynghyd â chodi bloc toiledau/cawodydd ym Mharc Carafanau Mornest, Pentre Berw

 

PENDERFYNWYD gwrthod cynyddu nifer y carafanau sefydlog ar y safle gan fod y cynnig yn groes i ddarpariaethau Polisi Cynllunio TWR 3 yn y Cynllun Datblygu lleol ar y Cyd ac yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn yr adroddiad ysgrifenedig.  

 

7.3  FPL/2022/63 - Cais llawn ar gyfer codi ciosg gwerthu bwyd a diod ar gyfer hufen iâ, wafflau a diodydd meddal yn Ocean's Edge, Lôn Isallt, Bae Trearddur

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

7.4  FPL/2021/2022 –Cais llawn ar gyfer codi 8 fflat preswyl fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, adeiladu ffordd newydd ar y safle ynghyd â thirlunio caled a meddal ar dir ger Ffordd Garreglwyd, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig ac ymrwymiad cynllunio i sicrhau tai fforddiadwy.

 

7.5  FPL/2021/336 - Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu'r ganolfan iechyd, adeiladu mannau parcio newydd ynghyd â thirlunio meddal yng Nghanolfan Feddygol Llanfairpwll, Ffordd Penmynydd, Llanfairpwll

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.


27/07/2022 - Applications that will be Deferred ref: 2886    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


27/07/2022 - Siarad Cyhoeddus ref: 2885    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

Roedd siaradwyr cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.1, 7.4 a 10.2.


27/07/2022 - Ymweliad Safleoedd ref: 2884    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2022 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.


27/07/2022 - Cofnodion ref: 2883    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod rhithiol blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf 2022 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.


27/07/2022 - Datganiad o Ddiddordeb ref: 2882    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/07/2022

Effective from: 27/07/2022

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.