Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn รข phenderfyniadau diweddar sydd wedi'i cymeryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau ar gyfer y cyngor.

Neu gallwch chwilio drwy'r dudalen a wnaed gan yr Arweinydd blaenorol.

Rydym hefyd yn rhestru Penderfyniadau Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a'r Penderfyniadau Gweithredol a wnaed gan y Deilydd Portffolio, Swyddogion ac Arweinydd y Cyngor

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

07/06/2023 - Materion Eraill ref: 3145    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim ar gyfer y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/06/2023 - Gweddill y Ceisiadau ref: 3146    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

12.1 FPL/2023/108 – Cais llawn ar gyfer gosod amryw o ffensys 2.2 medr, 2.9 medr, a 3.2 medr o uchder, gyda giatiau i gyd-fynd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Pentrefelin, Amlwch.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.2 FPL/2023/66 – Cais llawn ar gyfer lleoli 120 o baneli Solar 35.4KW ar dir yn Hen Blas, Bethel, Bodorgan

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad  y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 


07/06/2023 - Development Proposals Submitted by Councillors and Officers ref: 3141    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

11.1 HHP/2023/53 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn 48 Cae Braenar, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 


07/06/2023 - Departure Applications ref: 3144    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim ar gyfer y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 


07/06/2023 - Affordable Housing Applications ref: 3143    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim ar gyfer y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


07/06/2023 - Ymweliad Safleoedd ref: 3139    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle cynllunio a gynhaliwyd ar 17 Mai, 2023 ac fe’u cymeradwywyd fel rhai cywir.


07/06/2023 - Applications Arising ref: 3147    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

7.1  46C427L/COMP – Cyflwyno Cynllun Grwp Cyswllt Cymunedol er mwyn cydymffurfio gyda Thelerau Cytundeb a nodir yn Atodlen 8, Adran 7 a Chynllun Tir Mynediad Cyhoeddus Penrhos fel y nodir yn Atodlen 8, Adran 13.1 y Cytundeb Adran 106 sydd ynghlwm wrth gyfeirnod cynllunio 46C427K/TR/EIA/ECON yn Land and Lakes, Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag

argymhelliad y Swyddog a’r adroddiad gan felly ryddhau rhwymedigaethau’r Cytundeb Adran 106 y mae’n cyfeirio atynt.

 

7.2  COMP/2021/1 – Cyflwyno gwybodaeth angenrheidiol i ryddhau adrannau; Atodlen 8, Adran 1, Cymal 1.1; Strategaeth Parcio Ceir a Mynediad Cyhoeddus – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Cymal 12.1; Cynllun Coetir Hynafol – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 15, Cymal 15.1; Cynllun Cysylltiadau Gwyrdd – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 17, Cymal 17.1; Cynllun Rheoli SoDdGA – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 19, Cymal 19.1; Arolwg Ecolegol a Chynllun Monitro – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 19, Cymal 19.4; Archwiliad Cydymffurfiaeth Ecolegol – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 20, Cymal 20.1 – Cynllun Rheoli Coed Presennol – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 21, Cymal 21.1 – Penodi Gwasanaeth Warden / Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Warden – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 21, Cymal 21.2 – Gwasanaeth Warden, AHNE - Goblygiadau diogelwch / Asesiad monitro effaith Cysylltiadau Gwyrdd a’r defnydd ohonynt – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 21, Cymal 21.3 – Gwasanaeth Warden, AHNE - Ymrwymiad Adroddiad Blynyddol o Effaith – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 9, Adran 3, Cymal 3.1; Cynllun Fesul Cyfnod Pentref Hamdden Penrhos – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 11, Adran 1, Cymal 1.1; Cynllun Llafur Lleol – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos o oblygiadau’r cytundeb Adran 106 ynghlwm i ganiatâd cynllunio 46C427K/TR/EIA/ECON yn Land and Lakes, Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi  

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a’r adroddiad gan felly ryddhau rhwymedigaethau’r Cytundeb Adran 106 y mae’n cyfeirio atynt.

 

7.3  S106/2020/3 – Cyflwyno ‘Cynllun Iaith Gymraeg Parc Arfordirol Penrhos’ o dan Adran 1 (Cynllun Iaith Gymraeg) o atodlen 12 o’r Cytundeb 106 a gwblhawyd mewn cysylltiad â chaniatâd cynllunio 46C427K/TR/EIA/ECON a chyflwyniad Gweithred Amrywio i amrywio darpariaethau canlynol y cytundeb cyfreithiol hwn: paragraffau 2.1.1. Atodlen 8 (Manyleb Canolfan Ymwelwyr a Gwarchodfa Natur Cae Glas), Atodiad 2 Bond Bwrdd Canolfan Ymwelwyr Penrhos (yn cynnwys Toiledau Canolfan Ymwelwyr Penrhos) a’u cynnal a chadw, paragraffau 1.1 a 1.2 Atodlen 12 (Cynllun Iaith Gymraeg) a disodliad Cynllun 2 Lluniad Tir Penrhos – Cynllun 2 cyferinod llunio PL1114.VW008 /Rev 03 dyddiedig 03/03/2016 yn Land and Lakes, Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi 

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a’r adroddiad sef –

 

  • Bod y Cyngor yn cwblhau’r Weithred Amrywio er mwyn diwygio’r cytundeb cyfreithiol a gwblhawyd ar 19 Ebrill 2016 fel rhan o ganiatâd cynllunio 46C427K/TR/EIA/ECON.
  • Ar ôl cwblhau’r Gweithred Amrywio bod y Cynllun Iaith Gymraeg (Chwefror 2021) yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor cyn belled â’i fod yn cyfeirio at “Dir Mynediad Cyhoeddus Penrhos” fel a ddiffinnir yn y cytundeb cyfreithiol a gwblhawyd 19 Ebrill 2016.

 

7.4  FPL/2022/256 – Cais Llawn ar gyfer codi 33 o dai fforddiadwy, mynedfa newydd i gerbydau a cherddwyr, adeiladu ffordd newydd i’r stad ynghyd â gwaith cysylltiedig ar dir ger Crown Street, Gwalchmai.

 

Penderfynwyd cadarnhau penderfyniad blaenorol y Pwyllgor i wrthod y cais a hynny’n groes i argymhelliad y Swyddog ac am y rhesymau a roddwyd. 

 


07/06/2023 - Datganiad o Ddiddordeb ref: 3148    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd Liz Wood ddatgan diddordeb mewn perthynas â chais 7.4.


07/06/2023 - Ceisiadau Economaidd ref: 3142    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim ar gyfer y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.


07/06/2023 - Applications that will be Deferred ref: 3140    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

6.1         HHP/2023/51 – Cais llawn ar gyfer dymchwel y modurdy presennol ynghyd â chodi anecs deulawr yn Lancefield, Ffordd Cynlas, Benllech

 

Penderfynwyd gohirio’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rheswm a roddwyd.

 


07/06/2023 - Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol ref: 3138    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 07/06/2023

Effective from: 07/06/2023

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol ac fe’u cymeradwywyd fel rhai cywir –

 

·        3 Mai 2023

·        27 Mai 2023(ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd)


30/05/2023 - Cofnodion ref: 3122    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/05/2023 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 30/05/2023

Effective from: 30/05/2023

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 25 Ebrill, 2023 fel rhai cywir.

 


30/05/2023 - The use of Second Homes Premium Funding ref: 3125    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/05/2023 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 30/05/2023

Effective from: 30/05/2023

Penderfyniad:

Penderfynwyd -

 

·        Cymeradwyo defnyddio arian Premiwm Ail Gartrefi ar gyfer y cynlluniau a amlygir ym mharagraff 10 yr adroddiad ar gyfer 2023/24 heblaw am y dyraniad o £300k ar gyfer y Gwasanaeth Cynllunio.

·        Bod uchafswm y grant sydd ar gael i ddod â thai gwag yn ôl i ddefnydd yn cael ei gynyddu i £25,000.

·        Bod y dyraniad ar gyfer y Gwasanaeth Cynllunio yn cael ei gytuno ar y cyd gan y Deilydd Portffolio Plant, Ieuenctid a Gwasanaethau Tai a’r Deilydd Portffolio Cyllid unwaith y ceir dadansoddiad o’r £300k.

 

 

 

 


30/05/2023 - Defnydd o Arian Premiwm Ail Gartrefi ref: 500000052    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/05/2023 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 30/05/2023

Effective from: 30/05/2023

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn a chymeradwyo Strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal ac Ôl-OfalYnys Môn 2023-28.


30/05/2023 - Cost of Living Discretionary Scheme - Final Report ref: 3124    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/05/2023 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 30/05/2023

Effective from: 30/05/2023

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi cynnwys yr adroddiad sydd yn cadarnhau fod yr holl gyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei ddefnyddio yn unol â thelerau ac amodau’r grant.


30/05/2023 - The Forward Work Programme ref: 3123    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/05/2023 - Pwyllgor Gwaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 30/05/2023

Effective from: 30/05/2023

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru am y cyfnod Mehefin, 2023 i Ionawr, 2024 gyda’r newidiadau a amlinellwyd yn y cyfarfod.


23/05/2023 - Etholiad Is Gadeirydd ref: 3132    Argymhellion wedi cymeradwyo

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 26/05/2023

Effective from: 23/05/2023

Penderfyniad:

Councillor Glyn Haynes was elected Vice-Chairperson of the Planning and Orders Committee.