Mrs Celyn M Edwards

Profile image for Mrs Celyn M Edwards

Gwybodaeth ychwanegol

 Yn ferch leol i'r Ynys, hyfforddodd Celyn fel bargyfreithiwr ar ôl cwblhau ei gradd Baglor ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth a gradd Meistr ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Mae hi'n eiriolwr brwd dros hawliau democrataidd dinasyddion Cymru, ac mae hi wedi treulio 8 mlynedd yn gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Yno, mae Celyn yn chwarae rhan annatod yn cynnwys pobl Cymru yng ngwaith y Cynulliad wrth ddarparu a chefnogi cyfleoedd i gymunedau ddylanwadu ar fusnes y Cynulliad, cyfrannu at waith Aelodau'r Cynulliad a rhannu gwybodaeth am ein pwerau datganoledig . Mae'r rôl wedi galluogi Celyn i gynghori Aelodau etholedig ar y ffordd orau o gynnwys dinasyddion yn eu gwaith a dwyn y cyfleoedd hynny i fodolaeth, yn ogystal â rhannu arfer gorau ar draws gweinyddiaethau datganoledig y DU a thu hwnt. 

 

Dychwelodd Celyn i Fôn yn 2017 gyda'i gŵr a'i dau blentyn ifanc. 

 

Apwyntiadau pwyllgor