Pwyllgor Trwyddedu dogfennau , 13 Ionawr 2005

Pwyllgor Trwyddedu
Dydd Iau, 13eg Ionawr, 2005

PWYLLGOR TRWYDDEDU

 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2005

 

YN BRESENNOL:

 

Y Cynghorydd John Arthur Jones (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr John Byast, John Chorlton, J.M. Davies, J.A. Edwards,

C.L. Everett, Brian Owen, D.A. Lewis Roberts, W.T. Roberts,

P.S. Rogers, E. Schofield, H.N. Thomas, J. Williams.

 

 

 

WRTH LAW:

 

Pennaeth Gwasanaeth (Gwasanaethau Amgylcheddol);

Prif Swyddog Safonau Masnach (DR);

Uwch Swyddog Safonau Masnach (DO);

Cyfreithiwr (RJ);

Swyddog Pwyllgor (JMA).

 

 

 

YMDDIHEURIADAU:

 

Y Cynghorwyr R.L. Owen, R.G. Parry OBE.

 

 

 

.

 

Cyn cychwyn ar y Rhaglen ar gyfer y cyfarfod, cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth (Gwasanaethau Amgylcheddol) y Swyddogion a oedd yn bresennol yn y cyfarfod ac estynnodd wahoddiad i'r Uwch Swyddog Safonau Masnach annerch yr Aelodau.

 

Amlinellodd y Swyddog y cefndir i Ddeddf Trwyddedu 2003 a'i heffaith ar  y Cyngor Sir.  Rhoddodd i'r Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â'r sefyllfa ar hyn o bryd  ynghylch y Rheoliadau a'r Canllawiau Trwyddedu.  Rhagwelir y daw'r Ddeddf Trwyddedu newydd i rym ar 7 Chwefror 2005, fodd bynnag, mae'n bosib y bydd peth oedi ac mae'r Swyddogion yn cadw llygad ar y sefyllfa.  Am gyfnod o chwech i naw mis o'r dyddiad gweithredu bydd dwy system yn rhedeg dan yr hyn a elwir yn Drwydded Trosglwyddo.  Mae'r Ddeddf newydd yn cynnwys darpariaeth lle rhoddir trwydded ar gyfer yr adeilad a thrwydded bersonol i'r sawl sy'n gwerthu alcohol.

 

Mae'r Ddeddf yn rhoddi i'r rheini a chanddynt drwydded y cyfle i wneud cais i amrywio eu trwyddedau cyfredol ac o'r tua 450 o drwyddedau a gyhoeddir, rhagwelir y bydd rhwng 80 - 90% yn debygol o wneud cais i amrywio'r drwydded.  Rhaid penderfynu ar bob cais cyn pen dau fis i ddyddiad cyflwyno cais llawn.  Pwysleisiodd y Swyddog pa mor bwysig oedd swyddogaeth Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu a chyfeiriodd at faich gwaith disgwyliedig mawr ar gyfer Aelodau sy'n penderfynu ar apeliadau.

 

Dangoswyd DVD i'r Aelodau a oedd yn rhoi enghraifft o sut y gellid cynnal Panel Apeliadau a rhoddwyd cyfle i'r Aelodau wedyn holi'r Swyddog ar nifer o faterion.

 

Rhoddodd y Swyddog sicrwydd i'r Aelodau y bydd hyfforddiant digonol yn cael ei ddarparu ar sail barhaus, yn dechrau yn gynnar ym mis Mawrth.  Wrth gwrs, mater i'r Pwyllgor fydd penderfynu a fydd y Pwyllgor Trwyddedu llawn yn gwrando pob apêl ynteu a fydd y Pwyllgor yn dymuno penodi Panel o 3 Aelod (Cadeirydd ynghyd â dau aelod ar sail rota) i ystyried yr apeliadau.  Trafodwyd rôl yr Aelod Lleol ac yn arbennig yr angen i Ddatgan Diddordeb.

 

Fel ymateb i gwestiynau gan Aelodau, dywedodd y Swyddog bod yr Adran yn disgwyl am Ganllawiau gan y Llywodraeth ac y byddai'n rhoi gwybod i'r Aelodau ynghylch y materion isod wedi cael eglurhad arnynt yn y Canllawiau gan y Llywodraeth:-

 

Ÿ

Rôl yr Aelod Lleol mewn Gwrandawiadau Apêl;

Ÿ

Yr angen i Ddatgan Diddordeb;

Ÿ

Yr angen i egluro pwy sy'n talu am gost yr apêl i'r Llys Ynadon a phwy fyddai'n talu unrhyw iawndal a allai gael ei ddyfarnu.

 

1

ETHOL CADEIRYDD

      

Etholwyd y Cynghorydd John Arthur Jones yn Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Trwyddedu.  Wrth dderbyn,y Gadeiryddiaeth, diolchodd y Cynghorydd Jones i'r Aelodau am eu hyder ynddo gan gydnabod a derbyn lefel yr ymrwymiad yr oedd ei angen ar gyfer y swydd.

           

2

ETHOL IS-GADEIRYDD

 

      

 

Etholwyd y Cynghorydd David Lewis Roberts yn Is-Gadeirydd a diolchodd i'r Aelodau am ei ethol i'r swydd.

 

           

 

3

UNRHYW FUSNES ARALL

 

      

 

Diolchodd yr Aelodau i'r Swyddog am y cyflwyniad gan groesawu'r sicrwydd a roddwyd y byddai hyfforddiant yn dechrau yn y dyfodol agos.  Cadarnhaodd y Cadeirydd y bydd y materion a godwyd yn y sesiwn holi ac ateb yn cael sylw ac y dylid dwyn pwysau ar y Llywodraeth i gyhoeddi canllawiau pendant ar gyfer Aelodau a hynny ar fyrder a chyn gweithredu'r Ddeddf.

 

           

 

4

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

 

      

 

Cadarnhawyd y cynhelir y cyfarfod nesaf y Pwyllgor Trwyddedu ar ddydd Mawrth, 15 Chwefror 2005 am 2.00 p.m.

 

 

 

 

 

 

 

Y CYNGHORYDD JOHN ARTHUR JONES

 

CADEIRYDD