Pwyllgor Trwyddedu dogfennau , 1 Mai 2007

Pwyllgor Trwyddedu
Dydd Mawrth, 1af Mai, 2007

PWYLLGOR TRWYDDEDU

 

Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 1 Mai, 2007.

 

YN BRESENNOL:

 

Y Cynghorwyr John Byast, W.J. Chorlton, P.J. Dunning,

J. Arwel Edwards, C.Ll. Everett, Denis Hadley, R.Ll. Hughes,

J. Arthur Jones, O. Glyn Jones, R.Ll. Jones, G.O. Parry MBE,

J. Arwel Roberts, W.T. Roberts, John Williams.

 

 

 

WRTH LAW:

 

Cyfreithiwr i’r Swyddog Monitro,

Swyddog Pwyllgor (MEH).

 

 

 

YMDDIHEURIADAU:

 

Y Cynghorydd Keith Thomas.

 

 

 

 

 

 

1

DATGANIAD O DDIDDORDEB

 

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Swyddog nac Aelod.

 

2

CADEIRYDD

 

PENDERFYNWYD ailethol y Cynghorydd J. Arthur Jones yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn.

 

3

IS-GADEIRYDD

 

PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd John Byast yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor hwn.

 

 

 

 

Y CYNGHORYDD J. ARTHUR JONES

CADEIRYDD