Pwyllgor Trwyddedu dogfennau , 16 Mai 2008

Pwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 16eg Mai, 2008

PWYLLGOR TRWYDDEDU

 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Mai, 2008

 

YN BRESENNOL:

 

Y Cynghorwyr,  Lewis Davies; Ken Hughes; Trefor Ll.Hughes; W.I.Hughes; Dylan Jones; Eifion Jones; Thomas Jones;

Clive McGregor; R.L.Owen; G.O.Parry MBE; Eric Roberts;

Elwyn Schofield; John Williams;

 

 

 

WRTH LAW:

 

Cyfreithiwr i’r Swyddog Monitro

Rheolwr Gwasanaethau Pwyllgorau

 

 

 

1

DATGANIAD O DDIDDORDEB

 

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Swyddog nac Aelod.

 

 

2

CADEIRYDD

 

 

Etholwyd y Cynghorydd Ken Hughes yn Gadeirydd i’r Pwyllgor hwn.

 

Diolchodd y Cynghorydd Hughes i’r Pwyllgor am ei hyder ynddo ac am y fraint o gael ei ethol fel Cadeirydd y Pwyllgor pwysig hwn.

 

 

3........IS-GADEIRYDD

 

Etholwyd y Cynghorydd John Williams yn Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor hwn.

 

 

 

 

Y CYNGHORYDD KEN HUGHES

CADEIRYDD