Manylion y penderfyniad

Subject to the decision on Item 4 - Ysgol Bodffordd and Ysgol Corn Hir, to seek Executive authority to purchase land for the development of a new Ysgol Gynradd Corn Hir, Llangefni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith adroddiad y Pennaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo mewn perthynas â chaffael tir ar gyfer adeiladu ysgol gynradd newydd ar gyfer Ysgol Corn Hir, Llangefni.

 

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor Gwaith am y broses aml-adrannol ar gyfer dewis safle a arweiniodd at nodi safle a fyddai'n addas ar gyfer datblygu Ysgol Gynradd Corn Hir newydd yn Llangefni. Cyflwynwyd gwybodaeth amlinellol ynghylch y lleoliad a ffefrir ynghyd â'r telerau  arfaethedig ar gyfer caffael y tir, a rhoddwyd sicrwydd bod y broses wedi'i chynnal yn unol â chyngor ac arweiniad Prif Swyddog Prisio'r Cyngor. Ar ôl nodi'r wybodaeth a gyflwynwyd a'r rhesymau pam yr ystyriwyd bod yr opsiwn yn well na dull amgen o weithredu, roedd y Pwyllgor Gwaith yn fodlon mai'r opsiwn fel y'i hargymhellwyd yw'r ffordd orau ymlaen.

 

Penderfynwyd cymeradwyo argymhelliad yr adroddiad ynglŷn â phrynu tir i adeiladu ysgol gynradd newydd.

             

Dyddiad cyhoeddi: 17/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/12/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 17/12/2020 - Pwyllgor Gwaith

  • Amgaead cyfyngedig  View reasons restricted
  •